MäkinenI. (2020). Meilės skaitymui diskurso sklaida Europoje nuo XVIII a. iki XX a. Knygotyra, 73, 203-229. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.38