PETREIKIS T. (2013). APGINTOS KNYGOTYROS DISERTACIJOS. Knygotyra, 61, 352-357. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1949