PETREIKIS, TOMAS. 2012. „KNYGOTYRA 2011–2012 M. KONFERENCIJOSE“. Knygotyra 59 (sausio), 0-0. https://doi.org/10.15388/kn.v59i0.1127.