PETREIKIS, TOMAS. 2013. „APGINTOS KNYGOTYROS DISERTACIJOS“. Knygotyra 61 (sausio), 352-57. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1949.