MIGOŃ, KRZYSZTOF. 2015. „XIX A. PABAIGOS–XX A. PRADŽIOS EUROPOS NACIONALINĖ (ETNINĖ) KNYGA“. Knygotyra 52 (sausio), 186-96. https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7875.