Krajewski, Krzysztof. 2014. „Different Penal Climates in Europe“. Kriminologijos Studijos 1 (sausio), 86-111. https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2014.1.3678.