Lietuvos istorijos studijos https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos <p>Įkurtas 1992 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos praeitį, jos istorinę raidą, lietuvių tautos valstybingumą, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, jos sąveiką su kitomis tautomis, vietą pasaulio civilizacijoje.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press en-US Lietuvos istorijos studijos 1392-0448 <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> Su kokia kavalerija Lietuva pasitiko kryžiuočius XIII amžiuje? https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15923 <p>Straipsnis skirtas lietuvių kavalerijos egzistavimo XIII&nbsp;a., jos tipo identifikavimo ir gebėjimo pasipriešinti sunkiajai Vakarų kavalerijai klausimams. Pirmiausia analizuojamas lietuviškoje istoriografijoje išryškėjusių skirtingų nuomonių, nuo kada lietuviai pradėjo kautis raiti&nbsp;– tik XIII–XIV&nbsp;a. sandūroje, XIII&nbsp;a. antroje pusėje ar gerokai iki kovų su kryžiuočiais pradžios&nbsp;– patikimumas. Prieinama prie išvados, jog yra pakankamai įrodymų, liudijančių trečiojo, į ankstyviausią datą orientuoto varianto naudai. Taip pat pritariama minčiai, grįstai detaliu lietuvių raitelių veikimo aprašymu šaltinyje, kad tai buvo lengvoji kavalerija. Antroje straipsnio dalyje atkreipiamas dėmesys į minėtosios kavalerijos taktikos savotiškumą, dėl kurio ji dažnai buvo painiojama su pėstininkais&nbsp;– nors ir turėdami galimybę kautis ant žirgų, lietuvių kariai mūšiui dažnai nulipdavo nuo jų. Maža to&nbsp;– kautynių pėsčiomis raiteliams veikti nepalankioje vietovėje, pavyzdžiui, miške, buvo specialiai siekiama norint įveikti kryžiuočių sunkiąją kavaleriją, kuri tokiu atveju negalėdavo pasinaudoti nė vienu iš savo pranašumų&nbsp;– nei dideliais karo žirgais, nei geresne šarvuote, nei glausta rikiuote, nei lancomis. Straipsnyje teigiama, kad šitoks kovos būdas leidžia tiksliau nustatyti lietuviškos lengvosios kavalerijos tipą, prilyginant ją gerai žinomiems Airijos hobelarams, tarnavusiems Anglijos kariuomenėje. Vokiečių ordino valdomoje Prūsijoje hobelarų atitikmuo buvo prūsų „laisvieji“. Ir vieni, ir kiti jodinėjo mažais vietinės kilmės žirgais, kaudavosi raiti arba pėsti ir naudojo svaidomąsias ietis. Baigiamojoje dalyje aptariamos tokio tipo lengvosios kavalerijos galimybės įveikti sunkiąją. Jų, straipsnio autoriaus nuomone, atsirasdavo tik pasitaikius progai&nbsp;– užklupus riterius pelkėje arba miške, sugebėjus pasislėpti už užtvaros arba dėl taktinės priešo klaidos. Likviduodama atsilikimą Lietuvos valstybė iki XV&nbsp;a. pradžios sukūrė sunkiąją kavaleriją.</p> Eligijus Šmidtas Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 44 8 30 10.15388/LIS.2019.44.1 Rusėniškų laiškų formuliaras Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ankstyvaisiais naujaisiais laikais https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15926 <p>Straipsnyje analizuojamas rusėniškų laiškų vidinis ir išorinis (voko) formuliaras Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Remiantis maždaug 100 nepublikuotų ir apie 70 publikuotų Lietuvos kilmingųjų ir valdovo laiškų analize, buvo išskirtos trys laiškų grupės, kurios reprezentuoja žemesnio, aukštesnio ir lygiaverčio statuso asmenų korespondenciją.</p> Andrej Ryčkov Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 44 31 46 10.15388/LIS.2019.44.2 Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15927 Alfredas Bumblauskas Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 44 1 7 Tobulumo kelyje: XVII–XVIII amžiaus Lietuvos jėzuitų provincijos naujokų charakteristika https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15928 <p>Straipsnyje aptariamas pirmasis ilgai trukusios jėzuitų vienuolinės formacijos etapas&nbsp;– noviciatas&nbsp;– būsimųjų Jėzaus draugijos narių rengimas. Straipsnyje pristatomi formalūs priėmimo, ugdymo reikalavimai ir teisinis noviciato veiklos reglamentavimas, užfiksuotas oficialiuose Draugijos dokumentuose. Taip pat, remiantis personalinio pobūdžio šaltiniais, apžvelgiama, kokio amžiaus, išsilavinimo, kilmės jaunuoliai įprastai būdavo priimami į noviciatą, kada iš jo pasitraukdavo ir kaip tęsdavosi jų formacija sėkmingai baigus noviciatą.</p> Brigita Zorkienė Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 44 47 61 10.15388/LIS.2019.44.3 Mažasis pasienio susisiekimas tarp Lietuvos ir Latvijos 1919–1939 metais https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15929 <p>Straipsnyje išsamiai nagrinėjama lengvatinės Lietuvos pasienio su Latvija gyventojų sienos perėjimo tvarkos raida tarp dviejų pasaulinių karų, nušviečiamos ją formavusios aplinkybės, pokyčių poveikis pasienio gyventojams. Išnagrinėti visi mažąjį pasienio susisiekimą tarp Lietuvos ir Latvijos reglamentavę Lietuvos vidaus įstatai ir tarpvalstybinės sutartys. Analizė atskleidžia dvišalio bendradarbiavimo pasiekimus, reakciją į vietinių problemas ir paskatą jas spręsti, pažangos paspirtis ir jos kliuvinius, pasienio gyventojų jausenas, gebą adaptuotis.</p> Leonas Nekrašas Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 44 62 75 10.15388/LIS.2019.44.4 Herojai Lietuvoje: (de-)heroizavimo aspektas, atvejis, prieiga https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15930 <p>Šiame straipsnyje svarstoma tendencija formuojant Lietuvos istorinį herojų istorinį, t. y. faktinio&nbsp;<em>vs</em>&nbsp;fiktyvaus pasakojimo veikėją, aktualizuoti ir kartu redukuoti kaip ideologizuotą idealą; sąlyginė, selektyvi herojinio statuso atribucija čia vadinama (de-)heroizavimu. Remiantis&nbsp;<em>Lituanicos</em>&nbsp;atvejo (1933&nbsp;m.) analize bei herojų diskurso apžvalga ir pasitelkiant heroizmo humanitarikos ir heroizmo mokslų (angl.&nbsp;<em>Heroism Science</em>) įžvalgas, nagrinėjamos kartotinės (de-)heroizavimo apraiškos konceptualiu ir praktiniu lygmeniu, herojinio idealo bei kulto, herojų tipų raida ar veikiau inercija XX a. Lietuvoje.</p> Gražina Kristina Sviderskytė Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 44 76 94 10.15388/LIS.2019.44.5 Arnaldo Momigliano. Antikvarinės istoriografijos iškilimas https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15931 <p>Arnaldo Momigliano (1908–1987) yra žinomas XX a. italų istorikas, išgarsėjęs savo darbais apie Antikos pasaulio istoriją. Jis taip pat labai svarbus savo istoriografiniais tyrimais. Knyga&nbsp;<em>The Classical Foundations of Modern Historiography&nbsp;</em>(Berkeley: University of California Press, 1990), paremta jo skaitytomis paskaitomis, skirta apmąstyti šiuolaikinės Vakarų istoriografijos intelektinius ir metodologinius pamatus XX a. antroje pusėje ryškų poslinkį nuo politinės prie socialinės istorijos patyrusios istoriografijos kontekste. Momigliano parodo modernios istoriografijos ištakas Antikos istorikų darbuose, keldamas klausimus apie antikinę graikų ir žydų istoriografiją ir kodėl Vakarų tradicijoje įsigalėjo graikiškoji, kodėl autoritetingiausiu Antikos istoriku tapo Tukididas, o ne Herodotas, kaip antikvarinis domėjimasis paveikė šiuolaikinės istorijos formavimąsi, kaip graikų istoriografija buvo romanizuota.<br>Šios knygos skyrių „The Rise of Antiquarian Research“ iš anglų kalbos vertė&nbsp;Mingailė Jurkutė.</p> Mingailė Jurkutė Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 44 95 110 10.15388/LIS.2019.44.6 Apie Pauliaus Valavičiaus gyvenimą ir tragišką mirtį https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15932 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Irena Valikonytė Saulė Viskantaitė-Saviščevienė Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 44 111 125 10.15388/LIS.2019.44.7 Tarptautinių santykių gijas narpliojant https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15934 <p>Rec.:&nbsp;Zenonas Butkus, Tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos: Vokietijos ir Sovietų politikos poveikis Baltijos šalių tarptautinei ir vidaus padėčiai tarpukaryje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019.</p> Adomas Žirlys Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 44 126 128 10.15388/LIS.2019.44.8 Religija, kalba, kultūra ir politika XI‒XX amžiuje https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15935 <p>Apie tarptautinį seminarą „Religious Communities and Political Constructions: Balkans, Eastern Europe, Mediterranean (11<sup xml:lang="en-GB">th</sup>‒20<sup xml:lang="en-GB">th</sup>Centuries)“</p> Martynas Jakulis Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 44 129 131