Literatūra ISSN 0258-0802 eISSN 1648-1143

2020, vol. 62(1), pp. 90–96.

Kronika / Chronicle

Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2020 metais

Šiemet sukako 80 metų, kai Vilniaus universitete buvo įkurtos Lietuvių literatūros ir Lietuvių kalbos katedros. Šiai sukakčiai paminėti Lietuvių literatūros katedra kartu su kitomis lituanistinėmis katedromis ir Filologijos fakulteto dekanatu surengė „Lituanistikos dienas“ – kultūrinių ir mokslinių renginių ciklą. Pirmajame ciklo renginyje, spalio 15 d. Šv. Jonų bažnyčioje vykusiame Konstantino Sirvydo trikalbio žodyno 400 m. sukakties minėjime, buvo aptartos senajame Vilniaus universitete kurtos lituanistikos tradicijos. Jame pranešimus perskaitė profesoriai Dainora Pociūtė ir Bonifacas Stundžia, Sirvydo postilės ištraukas skaitė aktorius Algirdas Latėnas, Johanno Sebastiano Bacho kūrinius vargonams atliko Vidas Pinkevičius. Spalio 16 d. VU Mažojoje auloje vyko seminaras ir diskusija „Lituanistika Lietuvos universitetuose: ateitį kurianti tradicija“. Pranešimus seminare skaitė VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas, Lietuvos Respublikos kultūros ministras doc. Mindaugas Kvietkauskas, profesoriai Egidijus Aleksandravičius, Bonifacas Stundžia, Meilutė Ramonienė, Brigita Speičytė. Pranešėjai ir kiti seminaro nariai dalyvavo diskusijoje „Būsimi lituanistikos dešimtmečiai: iššūkiai ir uždaviniai“, kurią moderavo doc. Darius Kuolys. Pranešimuose ir diskusijoje buvo aptarta akademinės lituanistikos raida, jos esama būklė ir plėtotės perspektyvos. Konstatuota, kad institucinius pagrindus įgiję lituanistikos mokslai per XX amžiaus dešimtmečius sėkmingai įsitvirtino mokslo ir studijų lauke, o atkūrus Lietuvos Respubliką kokybiškai atsinaujino ir išsiplėtė tiek temiškai, tiek metodologiškai, tačiau šiandien yra atsidūrę naujoje posūkio situacijoje. Tą pačią spalio 16 dieną Vinco Krėvės auditorijoje buvo surengtas ir kūrybos vakaras – „Filologijos rudenų parafrazė“. Poeziją skaitė ankstesnių ir dabartinių „Filologijos rudenų“ dalyviai: Aidas Marčėnas, Liudvikas Jakimavičius, Virginijus Gasiliūnas, Mindaugas Kvietkauskas, Rimvydas Stankevičius, Andrius Jakučiūnas, Guoda Taraškevičiūtė, Ingrida Viluckytė, Dovydas Grajauskas, Mantas Toločka, savo dainas atliko Gabrielė Dzekunskaitė ir Algis Fediajevas.

„Lituanistikos dienų“ metu, spalio 29 d., įvyko virtualus susitikimas su ilgamete Lietuvių literatūros katedros dėstytoja ir vedėja prof. Viktorija Daujotyte „Vilniaus universitete, Lietuvių literatūros katedroje“. Pokalbis buvo skirtas ir Katedros įkūrimo sukakčiai, ir profesorės 75-erių metų jubiliejui. Brigitos Speičytės, Mindaugo Kvietkausko ir Dariaus Kuolio kalbinama Profesorė dalijosi keturių Katedroje praleistų dešimtmečių patirtimi, pastebėjimais apie universitetinės lituanistikos paskirtį ir kultūrinius vaidmenis. „Nuo to laiko manyje įsitvirtino suvokimas, kad Universitetas yra vieta – sena, nepakeista, nepasikeitusi, kurioje daugybė dalykų yra nepajudinti [...], – ir žmonės. Vieta ir žmonės. Visada buvimo jausmas priklauso nuo žmonių“, – sakė Viktorija Daujotytė.

Lapkričio 19–20 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvių literatūros katedros surengta ir Lietuvos Respublikos atkūrimo trisdešimtmečiui bei Katedros aštuoniasdešimtmečiui skirta mokslinė konferencija – diskusijų forumas „Trys laisvės dešimtmečiai: literatūra, kritika, skaitytojas“. Akademiniame renginyje įvairiais aspektais buvo aptarta trijų pastarųjų dešimtmečių lietuvių literatūros, jos kritikos ir tyrimų, vertimų ir leidybos raida. Pirmojoje sesijoje „Naujoji lietuvių literatūra: keliai ir kryžkelės“ pranešimus skaitė ir šiuolaikinės literatūros procesą analizavo doc. Audinga Peluritytė-Tikuišienė, prof. Jūratė Sprindytė, asist. dr. Neringa Klišienė, prof. Nijolė Maskaliūnienė. Šią sesiją pratęsė dvi svarbios diskusijos: doc. Marijaus Šidlausko moderuotas literatūrologų pokalbis „Gimtoji literatūra: ką už(nu)gyvenome, kur link einame?“ ir prof. Brigitos Speičytės vadovautas pokalbis „Lietuvių literatūra svetur: kas pastebėta ir įvertinta?“, kuriame įžvalgomis dalijosi lietuvių literatūros vertėjai į užsienio kalbas Marija Čepaitytė, dr. Geda Montvilaitė, dr. Joanna Tabor, dr. Jayde Will. Antrojoje konferencijos sesijoje „Literatūros mokslas ir kritika: kuo remtasi, kas atrasta, įžvelgta, kas lieka neištirta“ pranešimus skaitė ir literatūros mokslo bei kritikos raidą nagrinėjo doc. Rita Tūtlytė, prof. Aušra Jurgutienė, prof. Dalia Kuizinienė, doc. Dalia Satkauskytė. Šios sesijos metu taip pat vyko dvi diskusijos: doc. Regimanto Tamošaičio ir dr. Neringos Butnoriūtės vadovautoje diskusijoje „Kaip keitėsi kritikos misija, statusas, stilius?“ pasisakė dr. Elena Baliutytė, dr. Ramūnas Čičelis, dr. Solveiga Daugirdaitė, prof. Naglis Kardelis, dr. Rimantas Kmita, dr. Loreta Mačianskaitė; doc. Dariaus Kuolio moderuotame pokalbyje „Kokį skaitytoją užsiaugino lietuviškos knygos?“ savo požiūrį išdėstė leidėjai Lolita Varanavičienė ir Gediminas Baranauskas, knygų apžvalgininkas ir žurnalistas Audrius Ožalas, ilgametė leidybos projektų koordinatorė, kultūros atašė Vokietijoje Rasa Balčikonytė. Konferencijos pranešimus ir pasisakymus numatoma skelbti „Literatūros“ žurnale.

Lietuvių literatūros katedra kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu surengė jau XV akademinį vasaros seminarą „Literatūros salos“. Dėl pandemijos šiųmetinis seminaras vyko Vilniuje, Sapiegų parko kavinėje ir tik vieną dieną – liepos 22 d. Pranešimai buvo skirti atkurtos Respublikos trisdešimtmečio literatūros ir kritikos raidai apžvelgti, diskusijoje nagrinėti šiuolaikinio lietuvių literatūros kanono klausimai. Pranešimą „Achilo skydas“ seminare perskaitė doc. Darius Kuolys. Taip pat vyko pokalbis su rašytoju Mariumi Ivaškevičiumi.

Katedros mokslininkai, talkindami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, prisidėjo prie kasmetinės konferencijos, skirtos Lietuvos lituanistams ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams, surengimo. Spalio 23–24 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje ir virtualiai stebėtoje konferencijoje „Naujas sovietmečio ir išeivijos literatūros bei kultūros perskaitymas“ pranešimą „Nuo tragedijos, prie komedijos: lietuvių literatūra laisvėje“ skaitė doc. Regimantas Tamošaitis, pranešimą „Mano elementorius buvo Homeras: literatūros ir filosofijos sąsajos“ – prof. Viktorija Daujotytė, pranešimą „Eilės virsta ir valstybe ir istorija: ar permanėme sovietmetį, ar perpratome tradiciją?“ – doc. Darius Kuolys.

Mokslo publikacijos

VU Lietuvių literatūros katedros tyrėjai publikavo mokslo straipsnių Lietuvos ir užsienio  mokslo spaudoje. Šiame žurnalo Literatūra 62(1) numeryje publikuojami prof.  Viktorijos  Daujotytės,  prof. Brigitos Speičytės, doc. Dalios Čiočytės straipsniai. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto  rengiamas įvairių literatūrų ir kultūrų tyrimams skirtas mokslo periodikos žurnalas Literatūra (vyriausioji redaktorė prof. habil. dr. Regina Rudaitytė) 2020 m. įtrauktas į „Scopus“ duomenų bazę.

Prof. Brigita Speičytė, bendradarbiaudama su Krokuvos Jogailaičių universiteto mokslininkais, parašė vieną iš skyrių („Kultura pamięci: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza“) 2020  m. pasirodžiusiam moksliniam leidiniui Światowa historia literatury polskiej: Interpretacje (red. Magdalena Popiel, Tomasz Bilczewski, Stanley Bill, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Pasaulinėje lenkų literatūros istorijoje įvairių kraštų ir žemynų mokslininkai interpretuoja svarbiausius lenkų literatūros kanono tekstus, atskleisdami jų įsirašymą į skirtingas pasaulio kultūras.

Mokslo žurnale Problemos (Problemos. Priedas, 2020) publikacijas paskelbė doc. Darius Kuolys („Steigtis ir sauga: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtys“) ir prof. Dainora Pociūtė („Nuo medicus philosophus prie medicus religiosus, arba kodėl Vilniaus jėzuitų akademijoje nebuvo medicinos studijų“).

Doc. Audinga Peluritytė-Tikuišienė ir doc. Mindaugas Kvietkauskas paskelbė mokslines šaltinių publikacijas: doc. Audinga Peluritytė-Tikuišienė sudarė Kornelijaus Platelio poezijos rinktinę Susitikimai prieblandoje (LLTI, 2020, 295 p.; rec.: dr. Akvilė Rėklaitytė, dr. Violeta Katinienė) ir parašė įvadinį straipsnį „Pasaulis pagal Kornelijų Platelį“. Doc. Mindaugas Kvietkauskas – Avromo Sutzkeverio knygos Dešimt eilėraščių / Ten Poems / Tsen Lider (Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2020, 180 p.) vertėjas, specialusis redaktorius ir įvadinio straipsnio „Rezistencinė Vilniaus geto poezija: Avromo Suckeverio Dešimt eilėraščių / Resistance Poetry of the Vilna Ghetto: Ten Poems by Avrom Sutzkever“ autorius.

Mokslo projektai, stažuotės, komandiruotės

Doc. Audinga Peluritytė-Tikuišienė 2020 sausio mėnesį lankėsi Nacionalinėje Prahos bibliotekoje „Knihovna“ (ERASMUS + vizitas). Stažuotės tikslas buvo gerinti čekų kalbos įgūdžius, skaityti naujausią čekų literatūros ir meno spaudą.

2020 m. kovo mėn. prof. Dainora Pociūtė pradėjo vykdyti LMT mokslininkų grupių projektą „Niccolò Buccella: inkvizicijos kalinys, valdovo medikas. Heterodoksija ir medicina XVI a. antros pusės Lenkijoje-Lietuvoje“ (paraiškos reg. nr. P-MIP-20-52). Prof. Dainora Pociūtė – šio projekto vadovė.

Pranešimai mokslo konferencijose ir seminaruose

Doc. Mindaugas Kvietkauskas 2020 m. gegužės 28 d. skaitė pranešimą „Restoring the Collage of the Jewish Vilna“ moksliniame seminare „Embracing It’s Jewish Legacy: Has Lithuania Reached a Milestone?“, 9th Litvak Days in London, Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje, University College London.

2020 m. spalio 16 d. prof. Brigita Speičytė skaitė pranešimą „Lietuvių literatūros studijos XXI a.: kvėpavimas į marmurą“ seminare „Lituanistika Lietuvos universitetuose: ateitį kurianti tradicija“, VU Mažoji aula.

Doc. Mindaugas Kvietkauskas 2020 m. lapkričio mėnesį dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Genealogies of Memory 2020: The Holocaust between Global and Local Perspectives“, European Network Remembrance and Solidarity (ENRS), Jagiellonian University in Kraków (nuotolinė) su pranešimu „Local Addresses in Holocaust Diaries: Reconstructing the Lifeworld of Young Jewish Diarists in Vilnius“.

Doc. Darius Kuolys 2020 m. lapkričio 5–6 d. dalyvavo mokslinėje konferencijoje „Jurgio Lebedžio skaitymai. Lietuviškojo Parnaso ūksmėje: XVI–XVIII a. LDK poezija“, Vilnius, LLTI (nuotolinė), ir skaitė pranešimą „Lietuvos Respublika LDK poezijoje: idėja ir vaizdinys“.

2020 m. gruodžio 17 d. doc. Darius Kuolys dalyvavo mokslinėje konferencijoje „Vytauto Kavolio pėdsakai intelektualiniame lietuvių žemėlapyje“, Kaunas, VDU Lietuvių išeivijos institutas (nuotolinė), ir skaitė pranešimą „Vytautas Kavolis: ko vertas liberalizmas...“.

Studijos

Kebliomis pandemijos sąlygomis pavasario semestre buvo pradėti dėstyti du Katedros mokslininkų parengti bendrųjų universitetinių studijų dalykai: doc. Dariaus Kuolio „Lietuvių literatūra ir sąmoningumo istorija“ bei asist. Jurgitos Raškevičiūtės-Andriukonienės „Vaikų literatūros klasika“. D. Kuolio kursas yra pirmasis, kuriame lietuvių literatūra pristatoma visiems Universiteto studentams, o J. Raškevičiūtė-Andriukonienė pratęsia darbą ilgamečio Katedros dėstytojo doc. Kęstučio Urbos, kuris įtvirtino vaikų literatūros dėstymo tradiciją universitete.

Šiemet prof. Vandos Zaborskaitės premija buvo įvertinta „Literatūros antropologijos ir kultūros“ studijų programos magistrė Jūratė Petronienė už baigiamąjį darbą „Moterų autorystė XIX  a. vidurio Lietuvos literatūroje: Gabrielė Giunterytė-Puzinienė, Karolina Praniauskaitė“ (vad. prof. B. Speičytė). J. Petronienė tęsia studijas jungtinėje VU ir LLTI filologijos krypties doktorantūroje (disertacijos tema – „Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė kūryba: kultūrinės sampynos“, vad. prof. B. Speičytė).

Katedra toliau bendradarbiauja su JAV Lietuvių fondu: jo įsteigta Bernardo Brazdžionio stipendija šiemet buvo skirta „Lietuvių filologijos“ antro kurso studentei Jurgitai Balčiūnienei už gerus akademinius pasiekimus ir išskirtinį angažavimąsi lietuvių literatūros studijoms bei literatūrinės kūrybos publikacijas spaudoje.

Prie Katedros akademinės bendruomenės prisijungė doktorantė Agnė Ambrazaitė, rengianti disertaciją tema „Julijono Lindės-Dobilo kultūros kritika“ (vad. prof. B. Speičytė).

Kultūrinė, šviečiamoji, visuomeninė veikla

Katedros mokslininkai paskelbė mokslo sklaidos publikacijų.

Metų pradžioje doc. Dalia Čiočytė (su dr. Gediminu Mikelaičiu) parengė ir išleido knygą apie kunigą Vaclovą Aliulį kaip kultūros figūrą: Netituluotas Bažnyčios ambasadorius: atsiminimai apie kunigą Vaclovą Aliulį MIC (Vilnius: Magnificat leidiniai, 2020). Knyga išleista kaip Lietuvos kultūros tarybos projektas. Šiai knygai Dalia Čiočytė parašė įvadinį straipsnį „Vaclovas Aliulis MIC – intelektualų kunigas ir Bažnyčios ambasadorius“.

Dr. Neringa Klišienė parašė straipsnį „Teatras“ leidiniui Eiko Sakurai (ed.), 60 straipsnių Lietuvai pažinti, Tokijas: Akashi shoten, 2020 (櫻井映子(編)『リトアニアを知るための60章』明石書店 2020年).

Doc. Mindaugas Kvietkauskas Šiaurės Atėnuose paskelbė straipsnį „Atkuriant žydiškojo Vilniaus koliažą“ (Šiaurės Atėnai, 2020 06 12).

Doc. Darius Kuolys publikavo straipsnį „Vilniaus kodas“ (Būdas, 2020, 1). Doc. Regimantas Tamošaitis – straipsnius žurnale Metai „Filotopinės Arvydo Šliogerio pasijos“ (Metai,  2020, 2) ir „Šis šaunus naujas pasaulis“ (Metai, 2020, 11).

Žurnalas Metai paskelbė pokalbį apie Algirdo Juliaus Greimo kultūrinį palikimą, kuriame  dalyvavo ir Katedros mokslininkai prof. Brigita Speičytė, doc. Darius Kuolys (Darius Kuolys, Jūratė Levina, Marija Prokopčik, Brigita Speičytė, Arūnas Sverdiolas, Tomas Venclova, „Perimant Algirdo Juliaus Greimo palikimą“, Metai 20, 2020, 91–111).

Katedros mokslininkai dalyvavo švietėjiškose ir kultūrinėse televizijos ir radijo laidose.

Doc. Dalia Čiočytė, doc. Darius Kuolys, doc. Mindaugas Kvietkauskas dalyvavo LRT PLIUS literatūrinėse laidose „Literatūros pėdsekys“: Dalia Čiočytė – laidose apie Joną Aistį (2020 10 11), Žemaitę (2020 11 08), Liūnę Sutemą (2020 12 20); Darius Kuolys – laidose apie Mindaugą Tomonį (2020 11 15) ir Bronių Radzevičių (2020 11 22); Mindaugas Kvietkauskas – laidose apie Avromą Suckeverį (2020 12 06) ir Abraomą Karpinovičių (2020 11 15).

Doc. Darius Kuolys LRT PLIUS laidoje „Legendos. Šiandien ir visados“ dalijosi įžvalgomis apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą (2020 03 01).

Doc. Mindaugas Kvietkauskas dalyvavo LRT Radijo laidoje „Literatūros akiračiai. Matildos Olkinaitės poezijos paukštė“ (2020 06 28).

Katedros darbuotojai skaitė viešų paskaitų, dalyvavo seminaruose.

Doc. Darius Kuolys Lietuvos dailės muziejuje skaitė viešą paskaitą „Mikalojaus Daukšos programa“ (2020 01 28).

Prof. Dainora Pociūtė skaitė pranešimą apie Konstantiną Sirvydą atminimo vakare, skirtame Konstantino Sirvydo žodyno 400 metų sukakčiai (2020 10 15).

Doc. Darius Kuolys dalyvavo seminare „Šiaurės vasara“ (pranešimas „Pavargusi literatūra. Seklėjanti atmintis“, Biržai, 2020 08 15), „Santaros-Šviesos“ suvažiavime (pranešimas „Apie sietuvų ilgesį. Arvydui Šliogeriui“, Vilniaus universitetas, 2020 08 28), konferencijoje „Kultūros kongresai ir dabarties kultūra“ (pranešimas „Kultūra ir politika“, Lietuvos Respublikos Seimas, 2020 09 18).

Katedros mokslininkai pristatė visuomenei ir viešai aptarė išleistas naujas knygas.

Doc. Darius Kuolys dalyvavo pristatant šias knygas: Algirdo Juliaus Greimo knygą Tarp minties ir politinio veiksmo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (2020  01 08); Marcelijaus Martinaičio knygą Lyrika Lietuvos rašytojų sąjungoje (2020  01 15); pristatė Mamerto Indriliūno Raštus Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (2020 01 28); Vykinto Vaitkevičiaus ir Aistės Petrauskienės knygą Lietuvos partizanų valstybė Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (2020  05 12). Darius Kuolys moderavo knygos Iš širdies ir tikru reikalu... Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija pristatymą Signatarų namuose Vilniuje (2020 10 07), Vilniaus knygų mugėje dalyvavo pristatant  Mato Pretorijaus knygą Prūsijos įdomybės (2020 02 20), knygas Samuelio Boguslovo Chylinskio Biblija (2020 02 22), Tadeuszo Konwickio knygą Meilės įvykių kronika (2020 02 22) ir Jono Čečioto knygą Pieśni Wieśniaka / Sodiečio dainos (2020 02 22).

Doc. Darius Kuolys ir prof. Brigita Speičytė dalyvavo Algirdo Juliaus Greimo knygos Apie viską ir nieką pristatyme VU bibliotekoje (2020 03 09).

Prof. Brigita Speičytė Vilniaus knygų mugėje dalyvavo pristatant Nariaus Kairio romaną Toliau nei vandenynas (2020 02 21) ir Jono Čečioto knygą Pieśni Wieśniaka / Sodiečio dainos (2020 02 23).

Doc. Mindaugas Kvietkauskas Vilniaus knygų mugėje dalyvavo pristatant Moišės Vorobeičiko-Moi Vero knygą The Ghetto Lane in Vilna / Hommage á Moï Ver (2020 02 20), Matildos Olkinaitės knygą Atrakintas dienoraštis (2020 02 21), Avromo Suckeverio knygą Dešimt eilėraščių / Tsen Lider / Ten Poems (2020 02 21). Matildos Olkinaitės knygą Atrakintas dienoraštis Mindaugas Kvietkauskas pristatė ir Rokiškio krašto muziejuje (Rokiškis, 2020 07 12), Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje dalyvavo diskusijoje „Avromo Suckeverio sugrįžimas“ (2020 08 28).

Dr. Saulė Matulevičienė Vilniaus knygų mugėje dalyvavo pristatant Nijolės Laurinkienės knygą Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje (2020 02 20), Aušros Žičkienės knygą Savaiminė daina. Nežymus būvis, tradicinės struktūros, vietinės reikšmės, globali raiška (2020 02 22) ir Lietuvių liaudies dainynų tomus (22 t. – Vestuvinės dainos, 24 t. – Vaišių dainos; 2020 02 24).

Prof. Dainora Pociūtė 2020 10 15 dalyvavo mokslo straipsnių rinkinio Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje pristatyme, kuris vyko Lietuvos bažnytinio paveldo muziejuje.

Doc. Regimantas Tamošaitis Vilniaus knygų mugėje pristatė Valdo Daškevičiaus eilėraščių knygą Budėtojas (2020 02 21).

Katedros dėstytojai dirbo vertinimo komisijose: prof. Dainora Pociūtė ir dr. Neringa Klišienė buvo Vertinimo komisijos narės Respublikinėje Lietuvos ir užsienio lietuviškųjų mokyklų Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (Druskininkų „Ryto“ gimnazija, 2020 03 06–07; Dainora Pociūtė – Komisijos pirmininkė); dr. Neringa Klišienė dalyvavo Vertinimo komisijoje XXI tarptautiniame universitetų teatrų forume „Vivat, Theatrum, vivat!“, vykusiame 2020 09 20–26, Vilniuje.

Plėtota konsultacinė veikla: 2020 m. gruodžio 14 d. dr. Saulė Matulevičienė, prof. Dainora Pociūtė, prof. Brigita Speičytė, doc. Darius Kuolys dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos surengtoje diskusijoje „Literatūrinis ugdymas mokykloje: kokie kūriniai ugdys mūsų vaikų kultūrinį sąmoningumą?“, skirtoje Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrajai programai aptarti ir pateikti pasiūlymų Ministerijai.

Dalia Čiočytė, Darius Kuolys