[1]
Veteikis T. 2015. Graikiško Odarion’o (1604) šv. Kazimiero garbei autorystės problema. Literatūra. 48, 3 (saus. 2015), 89-103. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2006.3.8060.