(1)
Bleizgienė R. Moteriškoji Tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje Laikysenoje Ir kūryboje. LIT 2015, 48, 81-104.