Veteikis T. (2015). Graikiško Odarion’o (1604) šv. Kazimiero garbei autorystės problema. Literatūra, 48(3), 89-103. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.3.8060