Veteikis, Tomas. 2015. „Graikiško Odarion’o (1604) šv. Kazimiero Garbei autorystės Problema“. Literatūra 48 (3), 89-103. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.3.8060.