Literatūra https://www.zurnalai.vu.lt/literatura <p>Įkurtas 1958 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos ir užsienio literatūrų ir kultūrų tyrimus.</p> en-US <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/literatura/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> ruta.slapkauskaite@flf.vu.lt (doc. dr. Rūta Šlapkauskaitė) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22300 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22300 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų profesoriai ir doktrina Donato Saukos veiklos laikotarpiu https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22301 <p>Straipsnyje nagrinėjamas Vilniaus universiteto profesūros santykis su marksizmo-leninizmo doktrina ir sovietinės valdžios pastangos ją diegti Istorijos-filologijos ir Filologijos fakultetuose 1948–1993 m. pasitelkiant profesoriaus mokslo laipsnio skyrimo / neskyrimo procedūras. Tiriama, kokie veiksniai darė poveikį marksizmo-leninizmo doktrinai įtvirtinti universiteto humanitarų dėstytojų bendruomenėje, ir skirtingas dėstytojų santykis su šia privalomai diegiama doktrina. Aiškinamasi, kokiais kriterijais buvo remiamasi, suteikiant profesoriaus pedagoginį vardą, aptariama, kas ir kokiomis aplinkybėmis jį gavo 1948–1990 m. ir kam jis nebuvo teikiamas. Kaip per XX a. dešimtmečius keitėsi doktrinos, kaip vieno iš kriterijų, skiriant pedagoginį profesoriaus vardą, vaidmuo. Pagal santykį su doktrina išryškinamos skirtingos mokslininkų grupės. Aptariami jos diegėjų ir sergėtojų veiksmai, taip pat jos nepriimančiųjų arba tik formaliai besilaikančiųjų profesionalios veiklos galimybės.</p> Ingė Lukšaitė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22301 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Tarp filosofijos ir asmeninės refleksijos https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22302 <p>Straipsnyje analizuojami Donato Saukos moksliniai ir eseistiniai tekstai, daugiausia dėmesio kreipiant į Nepriklausomybės metais parašytus darbus. Konstatuojama, kad tuo metu išryškėjo egzistenciškai aštrios&nbsp;<em>tarp&nbsp;</em>būsenos: tarp filosofijos ir asmeninės refleksijos, tarp polinkio į eseistiką ir akademinio rašymo. Aptariama Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros situacija, Donato Saukos vieta jos istorijoje. Ryškinamas akademinės ir mokslinės veiklos individualusis branduolys.</p> Viktorija Daujotytė-Pakerienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22302 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Donato Saukos lyginamosios literatūros mokslo projektas: „programa maximum“ https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22303 <p>Straipsnyje aptariamas Donato Saukos veikalas&nbsp;<em>Fausto amžiaus epilogas</em>&nbsp;(1998), siekiant įvertinti veikalo įvade išsakytą apeliaciją į „lyginamąjį literatūros mokslą“. Analizuojama komparatyvistinė veikalo koncepcija, susijusi su jo genezės situacija, aiškinamasi veikalui būdinga literatūros ir kultūros reiškinių gretinimo logika, brėžiant sąsajas su XX a. antros pusės Lietuvos ir Vakarų komparatyvistikos kontekstais.</p> Brigita Speičytė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22303 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Žemaitės kūrybos sklaida 1905–1914 metų švietimo sistemoje https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22304 <p>Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kiek Žemaitės kūryba pateko į valdinių ir privačių mokyklų lietuvių kalbos programas, kokiu mastu ji reprezentuota šių programų rekomenduotuose vadovėliuose po 1905 metų iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios. Kadangi iki šiol nėra nuosekliai aprašytos 1905–1914 metais parengtos lietuvių kalbos programos, pirmasis šio darbo uždavinys buvo sudaryti chronologinį programų sąrašą ir aprašyti jų turinį. Išsamiau aptariamos gimnazijų, mokytojų seminarijų programos, nes jose literatūra tampa atskiru mokymo objektu. Atliktas tyrimas atskleidžia, kad Žemaitė Jono Jablonskio dėka pradžios mokyklų programose figūruoja kaip pradžiamokslio&nbsp;<em>Rinkinėlis vaikams</em>&nbsp;autorė. Į gimnazijų programas ji pateko kartu su diduma XIX&nbsp;a. paskutinio ketvirčio autorių, dažnai kaip moterų ketverto, kuriam priklausė G. Petkevičaitė-Bitė, Šatrijos Ragana, Lazdynų Pelėda, dalis.</p> Ramunė Bleizgienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22304 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Broniaus Krivicko kūrybos žmogus ribinėje situacijoje: literatūrinė Dievo patirtis https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22305 <p>Poetas, prozininkas, Lietuvos laisvės kovotojas Bronius Krivickas (1919–1952)&nbsp;– žemininkų kartos kūrėjas, asmenybės ir kūrybos pasaulėžiūrai formuoti rinkęsis egzistencinės filosofijos atramas. Studijuodamas lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete (1938–1943 m.), B. Krivickas klausėsi Antano Maceinos, Juozo Girniaus paskaitų, skaitė jų straipsnius, pristatančius pagrindines egzistencinės filosofijos idėjas: asmens laisvės absoliutumas, gyvenimo mirties akivaizdoje sąmonė ir nebudrios gyvensenos kritika, ribinių egzistencinių situacijų prasmė.<br>B. Krivickas&nbsp;– gilaus, sąmoningo tikėjimo krikščionis, katalikų intelektualų federacijos „Ateitis“ narys, žurnalo&nbsp;<em>Ateitis</em>&nbsp;us (1938–1939 m.), ateitininkų meno draugijos „Šatrija“ (kuri siejo krikščionybės tradiciją su jos modernizavimo tendencijomis, pabrėždama meno autonomiją) dalyvis,&nbsp;<em>programiškai</em>&nbsp;siekęs suteikti meno ir apskritai kultūros kūrybai krikščioniškosios teologijos matmenį.<br>Straipsnio tikslas&nbsp;– pažvelgti, kaip B. Krivicko kūrybos (prozos ir poezijos) žmogus ribinėse egzistencinėse situacijose,&nbsp;– pirmiausia mirties akivaizdoje,&nbsp;– ieško santykio su Dievu tiesos. Šiuo (Dievo patirties ribinėje situacijoje) aspektu straipsnyje analizuojama B. Krivicko proza ir poezija. B. Krivicko poezija yra ne kartą įžvalgiai tyrinėta, o proza, drama (meniniu požiūriu neprilygstanti šio autoriaus poezijai) lig šiol yra mažai tyrinėta, kūrybos visumos aprėpti kol kas nebuvo siekta. B. Krivicko kūryboje žanrinė skirtis dar ir tokia, kad proza rašyta daugiausia iki autoriaus įsitraukimo į ginkluotą kovą prieš Lietuvos okupaciją, o visa poezija kurta jau partizanų miškuose.<br>Pagrindinė teorinė tyrimo perspektyva yra literatūros teologija, dėmesinga literatūrinei religinės patirties (kaip egzistencinės patirties aspekto) interpretacijai, teksto atveriamai asmeniškai Dievo (būties prasmės) paieškai.</p> Dalia Čiočytė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22305 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Svarus krikščionybės ir šiuolaikinės lietuvių literatūros dialogo tyrinėjimas https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22306 <p>Dalia Čiočytė, Asta Gustaitienė, Dalia Jakaitė, Marijus Šidlauskas, Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra&nbsp;/ Kolektyvinė monografija / Sudarė Dalia Čiočytė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, ISBN 978-609-07-0070-9 (spausdinta knyga), ISBN 978-609-07-0069-3 (skaitmeninis PDF), 592 p. Monografija parengta ir išleista kaip Lietuvos mokslo tarybos projektas, sutarties Nr. LIP-16363.</p> Gediminas Mikelaitis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22306 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2020 metais https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22307 Dalia Čiočytė | Darius Kuolys Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22307 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22308 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22308 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000 Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22523 Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/22523 Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0000