(1)
Stancelis V. Bibliografiniai Duomenys. open-series 2018, 408.