Stancelis V. (2018). Bibliografiniai duomenys. Vilnius University Open Series, (1), 408.