[1]
Jokubaitis A. 2015. TARP LITERATŪROS IR POLITIKOS. Politologija. 51, 3 (saus. 2015), 121-128. DOI:https://doi.org/10.15388/Polit.2008.51.8445.