(81) tomas P. 2. 1. (2016). SANTRAUKOS. Politologija, 81(1), 157-159. https://doi.org/10.15388/Polit.2016.1.10012