Karalius G. AR MODERNI DEMOKRATIJA YRA POLITINÄ– SANTVARKA?. Politologija, v. 85, n. 1, p. 102-131, 12 geg. 2017.