https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/issue/feed Politologija 2022-11-11T09:43:05+00:00 Justinas Dementavičius justinas.dementavicius@tspmi.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1989 m. Publikuoja straipsnius politikos mokslų, tarptautinių santykių ir tarpdisciplinėms temomis. Registruotas <em>Scopus</em> (Q4) nuo 2012.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/28365 Strateginės komunikacijos struktūra karo metu: Telegram kanalo Insider Ukraine atvejo studija 2022-11-11T09:43:05+00:00 Nataliia Karpchuk karpchuknata@gmail.com Bohdan Yuskiv yuskivb@ukr.net Oksana Pelekh peleho@ukr.net <p>Šis straipsnis tiria Ukrainos strateginę komunikacija 2022 m. vasario 24 dieną pradėto Rusijos karo prieš Ukrainą metu. Autoriai strategine komunikacija laiko tam tikra išliekančių ir kintančių komponentų sistema, kuri atsispindi žiniasklaidoje. Autoriai atsispiria nuo prielaidos, kad, viena vertus, žiniasklaida yra strateginės komunikacijos instrumentas ir, kita vertus, pati strateginė komunikacija yra keičiama reaguojant į esamas žinutes. Šio tyrimo tikslas yra atskleisti strateginę komunikaciją, kuri yra būdinga ginkluoto konflikto metu. Siekiant jo buvo analizuojamos žinutės, skelbtos Telegram kanalo <em>Insider Ukraine </em>per pirmąsias šimtą karo dienų. Remiantis refleksyvia tematine analize bei vienakrypte dispersine analize buvo nustatyta, kad Ukrainos strategine komunikacija karo metu susideda ir kelių nekintamų komponentų: interaktyvios, operacinės ir ekstra-operacinės Ukrainos komunikacijos bei operacinės bei ekstraoperacinės komunikacijos liečiančios Rusijos Federaciją. Šie bendriausi komonentai skaidomi į smulkesnius sub-komponentus, kurių intensyvumas ar atsisakymas žinutėse gali būti susietas su atskirais karo meto įvykiais. Šis tyrimas prisideda prie geresnio strateginės komunikacijos supratimo karo metu.</p> 2022-11-11T06:45:22+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Nataliia Karpchuk | Bohdan Yuskiv | Oksana Pelekh (Author) https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/24873 Populistinės nuostatos ir balsavimas: ar populistines nuostatas turintys rinkėjai balsuoja už naująsias partijas? (2016 metų Seimo rinkimų atvejis) 2022-10-18T09:42:41+00:00 Paulius Skirkevičius paulius.skirkevicius@gmail.com <p>Concerning the success of new/renewed political parties in Lithuania, quite often they are labelled as populist ones. This article seeks to answer the question&nbsp;– do populist attitudes of individuals could be variable that explains voting for new political parties? Firstly, we analyse the structure of populist attitudes in Lithuania. The analysis using attitudes measures suggested by CSES revealed that these attitudes fit theoretical expectations quite well. Two dimensions of populist attitudes can be distinguished&nbsp;– anti-elitism and the one concerning people’s role in politics. Further analysis of electoral behaviour, that populist attitudes does not explain voting for the new political party, other variables such as political support/trust does explain it better. However the analysis is limited to one elections and one political party, so the conclusions should be considered with caution and further analysis is needed.</p> 2022-10-18T05:43:51+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Paulius Skirkevičius (Author) https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/27672 Atmintis šeimoje: teoriniai aspektai ir buvusio režimo atminties perdavimo tyrimo įžvalgos 2022-10-10T09:42:30+00:00 Liucija Vervečkienė lmazylyte@yahoo.com <p>Sudėtingi buvusių režimų atminties klausimai, svarstomi valstybės&nbsp;– didelio masto bendruomenės&nbsp;– lygmeniu, neatsiejami nuo „priimančiosios pusės“, atminties vartotojų, kurių gretose išsiskiria pirminės mnemoninės socializacijos erdvė&nbsp;– šeima, artimųjų ratas. Vykstant posovietinei transformacijai užaugusi nauja karta, kurianti santykį su netolima, bet neišgyventa praeitimi, vėl aktualizuoja atminties perdavimo šeimoje klausimus, kurie anksčiau atminties studijų lauke nagrinėti visų pirma ribinių patirčių atminties kontekste. Šiame straipsnyje pateikiama veiksnių, padedančių suvokti atminties procesus šeimoje, apžvalga: tapatinimosi su šeimos prisiminimais, mnemoninės socializacijos, vidinių šeimos ryšių, atminties tarpininkų, santykio su kolektyvine atmintimi. Teorinės įžvalgos papildomos empirinio Lietuvos atvejo tyrimo duomenimis (16 šeimų pokalbiai apie praeitį, suorganizuoti 2018–2020&nbsp;m.). Vyriausiosios šeimos kartos atstovai dar mena buvusio režimo pradžią, tėvai augo ir brendo jo metu, o trečioji karta augdama susidūrė su valstybės per įvairaus pobūdžio atminties tarpininkus pabrėžiamomis buvusio režimo kaip okupacinio, grįsto represijomis, reikšmėmis. Į nukentėjusiųjų nuo buvusio režimo kategoriją nepatenkančios šeimos narių patirtys tampa nepatogios: struktūruojantis kolektyvinės atminties lygmuo užmeta savotišką kolaboravimo šešėlį, su jomis tampa sudėtingiau tapatintis ir jos nustumiamos į užribį arba reikalauja pa(si)teisinimo.</p> 2022-10-10T06:27:39+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Liucija Vervečkienė (Author) https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/25030 Už kokią Lietuvą kovojame, kai kovojame dėl memorialo kovotojams už Lietuvos laisvę? 2022-08-23T09:41:24+00:00 Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė ruta.kaucikiene@gmail.com <p>Pastangos įrengti memorialą kovotojams už Lietuvos laisvę Lukiškių aikštėje jau trečią dešimtmetį yra bevaisės. Per šį laikotarpį buvo suorganizuoti net keturi meninės idėjos konkursai, tačiau kilus įvairių visuomenės grupių nepasitenkinimui – nė vienas projektas Lukiškių aikštėje nebuvo įgyvendintas. Straipsnyje analizuojamas 2012–2020 m. tarpsnis, kurį rėmina du valstybės surengti konkursai. Taikant Ernesto Laclau ir Chantal Mouffe suformuluotą diskurso teoriją, yra siekiama atverti konflikto branduolį ir paaiškinti, kaip ir kokias kovotojų už Lietuvos laisvę istorines atmintis artikuliuoja konkuruojantys diskursai, apimantys kalbines ir nekalbines praktikas. Išanalizuoti politikų, kultūros lauko profesionalų ir publikos pareiškimai žiniasklaidoje ir jų veikimo būdai leidžia nustatyti priešingas laisvės, valstybės, kovotojų už laisvę, paminklo ir jo funkcijų sampratas ir išskirti esminį diskursų konflikto trofėjų –&nbsp;idėją, dėl kurios visuomenė nesutaria.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> 2022-08-23T03:56:18+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė (Author) https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/25017 Vizualioji saugumizacija: partizaninio karo įpaminklinimas Lietuvos užsienio ir saugumo politikoje 2022-08-24T09:15:22+00:00 Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė v.rimaite@gmail.com <p>Lietuvos kaimynystėje 2008&nbsp;m. ir 2014&nbsp;m. įvykę tarptautiniai įvykiai&nbsp;– Rusijos ir Gruzijos karas (2008&nbsp;m.), nuo 2014&nbsp;m. besitęsiantis karinis konfliktas Ukrainoje bei Krymo aneksija&nbsp;– turėjo įtakos užsienio ir saugumo politikos formavimui. Šių įvykių kontekste Lietuvoje buvo susirūpinta konvencinių saugumo priemonių telkimu&nbsp;– krašto apsaugos ir gynybos sektoriaus stiprinimu. Kokį vaidmenį šiame procese Lietuvos atveju suvaidino „minkštosios“&nbsp;– nekonvencinės priemonės, neretai orientuotos į ontologinio saugumo lygmenį, domimasi kur kas mažiau. Straipsnyje, pasitelkiant vizualiųjų kolektyvinės atminties praktikų&nbsp;– paminklų&nbsp;– analizę, siekiama parodyti kolektyvinės atminties ir vizua­liai apčiuopiamų jos formų sąsajas su užsienio ir saugumo politikos formavimu Lietuvoje. Nagrinėjant partizaninį karą įpaminklinančias vizualias praktikas, viešosiose Lietuvos erdvėse pastatytas po 2014&nbsp;m., atskleidžiama, kaip kolektyvinės atminties įveiklinimas prisidėjo prie Rusijos sugrėsminimo, turėjusio didelę įtaką užsienio ir saugumo politikos formavimui bei įgyvendinimui.</p> 2022-08-23T03:49:35+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė (Author) https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/29127 Redakcinė kolegija ir turinys 2022-08-23T09:41:28+00:00 Natalija Arlauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>-</p> 2022-08-22T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/29128 Bibliografiniai duomenys 2022-08-23T09:41:28+00:00 Natalija Arlauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>-</p> 2022-08-22T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/29129 Pratarmė 2022-08-23T09:41:27+00:00 Natalija Arlauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>Šis „Politologijos“ tomas jau trečias, skirtas politikos ir medijų, politikos ir vizualumo sąsajoms ir jų probleminimui: pirmieji du pasirodė 2013/1 (69) ir 2018/2 (90). Jo sumanymo centre – pažiūrėti, kaip atrodo valstybės ir įvairaus tipo vizualumo sampynos. 1998 m. Jamesas C. Scottas parašė knygą „Matyti kaip valstybė“, kurioje regėjimo, vizijų ir vaizdinių žodyną sykiu naudojo kaip žinojimo, valdymo ir rinkos metaforas ir analizavo vizualias formas, pavyzdžiui, urbanistinį ir žemės ūkio planavimą, kurias šios valdymo ir ekonominės vizijos įgauna. Knygos populiarumas sukūrė pavadinimo formulę, vėliau ne sykį atkartotą – iš įvairių kontekstų ateinantys autoriai ir autorės analizavo, kaip mato kontrabandininkai, feministės, miestas, aktyvistės|ai ir kiti veikėjai ir dariniai. Tokios žiūros sąsajos su valstybe taip pat užčiuopiamos, tačiau svarbu susikoncentruoti į tai, kaip ji mato ir matoma, kaip kuria ir kontroliuoja regimą ir virtualią erdvę, kokias derybas dėl politinių simbolių palaiko, o kokius simbolinius konfliktus malšina.</p> <p>Dauguma šio specialaus tomo „Valstybės vizualumas“ straipsnių skirti Lietuvai, jos simboliškai reikšmingoms erdvėms ir patiems simboliams. Tomą pradeda Viktorijos Rimaitės-Beržiūnienės straipsnis „Vizualioji saugumizacija: partizaninio karo įpaminklinimas Lietuvos<em>&nbsp;</em>užsienio ir saugumo politikoje“, analizuojantis istorijos politikos elementą – nuo 2014 m. suintensyvėjusį paminklų statymą partizaniniam karui atminti – ontologinio saugumo ir tarptautinės politikos kontekste. Kitaip tariant, šis tekstas žvelgia į paminklų statymą ne vien kaip į vidinį procesą, bet „partizaninio judėjimo vizualųjį įpaminklinimą Lietuvoje suvokiant per Rusijos sugrėsminimo prizmę“, ir šį procesą mato skirtą dvejopai auditorijai – valstybės vidinei ir išorinei.</p> <p>Paminklų temą valstybei svarbiose reprezentacinėse erdvėse tęsia Rūtos Statulevičiūtės-Kaučikienės straipsnis „Už kokią Lietuvą kovojame, kai kovojame dėl memorialo kovotojams už<em>&nbsp;</em>Lietuvos laisvę?“, gvildenantis diskursinį konfliktą, susiformavusį svarstant alternatyvius Lukiškių aikštės paminklo projektus. Analizės, pasitelkiančios istorinės atminties ir istorinės vaizduotės tyrimų žodyną, fokusą sudaro Ernesto Laclau ir Chantal Mouffe diskursinių konfliktų teorija. Ši prieiga leidžia parodyti „vytininkų“ ir „kalvelininkų“ konkuruojančių diskursų vidinę sąrangą ir šiuos diskursus grindžiančio skirtingo valstybės ir asmens laisvių santykio niuansus.</p> <p>Vytis skirtingais virtualiais ir materialiais pavidalais tampa centrine Monikos Gimbutaitės straipsnio „Į naujus kontekstus išjojęs Vytis: kaip besikeičiantis simbolio vartojimas siejasi su<em>&nbsp;</em>nacionalizmo temperatūra?“ figūra. Ši analizė pastebi 2013–2019 m. Vyčio simbolio viešo naudojimo suintensyvėjimą ir šio naudojimo persikėlimą į iki tol mažiau būdingas ir visai nebūdingas sritis (nuo komercijos iki individualių įkūnytų praktikų) ir sieja šį reiškinį su Michaelo Billigo banaliojo nacionalizmo teorija. Šios pradinė versija ir jos vėlesnės korekcijos leidžia autorei parodyti, kaip šylančio ir šąlančio nacionalizmo netolydus pasiskirstymas, įžvelgiamas analizuojant Vyčio simbolio naudojimą, susijęs su vidinių ir išorinių grėsmių naratyvais.</p> <p>Straipsnių bloką užbaigia Skaidros Trilupaitytės tekstas „Vizualioji kontrolė šiandienos visuomenėse:<em>&nbsp;</em>veidų ir emocijų (ne)atpažinimas“. Šis straipsnis perkelia dėmesį į valstybės ir korporacijų interesus veidų atpažinimo technologijų srityje. Vizualiosios (individų ir populiacijos) kontrolės prielaidos ir mechanizmai analizuojami juos galiausiai „nuleidžiant ant žemės“ – nubrėžiant kontūrus trijų (Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ir Lietuvos) žiniasklaidos siūlomų interpretacinių schemų, taikomų reflektuojant veido atpažinimo technologijų grėsmes ir pranašumus.</p> <p>Justino Lingevičiaus recenzija apžvelgia kiek rečiau akademiniuose žurnaluose recenzuojamą leidinių tipą – Indrės Šerpytytės ir Valentyno Odnoviuno albumus, pristatančius jų projektus, skirtus SSRS ir kitų socialistinio bloko šalių represinėms institucijoms. Abiejų kūrėjų tyrimai ir galutiniai kūriniai apmąsto, kaip šios institucijos matė ir kaip mes galime arba negalime pamatyti jų pasaulį, o recenzija šiuos darbus ir leidinius pristato šūkio&nbsp;<em>niekada vėl</em>&nbsp;kontekste.</p> <p>Tebevykstant Ukrainos karui šis priesakas ir įsipareigojimas išnyra iš veik rutinizuoto politinio žodyno ir nurodo būtinybę apmąstyti, įžodinti radikalią valstybės – Rusijos – agresiją. Kone visos analitinės pastangos susiduria su ne vien informacijos, bet ir tinkamo konceptualaus aparato stygiumi, bent daliniu analitiniu nebylumu ir daugybinėmis aklosiomis zonomis. Nenusukime žvilgsnio, neapleiskime paieškų.</p> <p>Tomo sudarytoja<br><em>Natalija Arlauskaitė</em></p> 2022-08-22T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/29131 Į naujus kontekstus išjojęs Vytis: kaip besikeičiantis simbolio vartojimas siejasi su nacionalizmo temperatūra? 2022-08-23T09:41:27+00:00 Monika Gimbutaitė info@leidykla.vu.lt <p>Straipsnyje nagrinėjama, kaip 2013–2019 m. keitėsi Vyčio simbolio, įprastai veikusio kaip oficialus valstybės simbolis, vartojimas bei funkcijos. Darbe pateikiama naujų Vyčio raiškos formų analizė, kartu mėginama atsakyti į klausimą, kaip suintensyvėjusi ir į naujus kontekstus Vytį perkelianti simbolio raiška siejasi su nacionalizmo temperatūra visuomenėje. Atliktas tyrimas, taikantis diskurso teoriją ir įtraukiantis žiniasklaidoje, socialinėse medijose ir kitose neakademinėse platformose aptinkamą vizualiąją bei tekstinę informaciją, leidžia išskirti keturias naujas simbolio raiškos kryptis: 1) komercializavimą, 2) pavertimą politiniu įrankiu, 3) perkėlimą į kasdienybės kultūrą ir 4) individualias praktikas bei veikimą kūrybinėse praktikose. Jos rodo tiek šylančio, tiek šąlančio nacionalizmo elementus: lygia greta vykstantį banalėjimą (aušimą), kai simbolis tampa rutiniškos ir dažnai nebereflektuojamos kasdienybės dalimi, ir karštėjimą, atliepiantį išorinės ir vidinės grėsmės jausmą, kuris yra neatsiejamas nuo įkaitusios viešosios erdvės.</p> 2022-08-22T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/29132 Vizualioji kontrolė šiandienos visuomenėse: veidų ir emocijų (ne)atpažinimas 2022-08-23T09:41:26+00:00 Skaidra Trilupaitytė s.trilupaityte@gmail.com <p>Pasitelkiant sekimo kapitalizmo kritikos teorinę prieigą ir naudojantis viešojo diskurso (žiniasklaidos) medžiaga apie veidų atpažinimo (VA) technologiją, tekste analizuojama vizualioji kontrolė šiandienos visuomenėse. Apžvelgiamos staigios VA galimybių plėtros pasaulyje aplinkybės ir pastangos užkardyti šią „pačią pavojingiausią technologiją“. Taip pat kvestionuojamos „tobulą“ matematinį žmogaus pažinimą įgalinančios besąlygiško technologijų naudingumo (angl.&nbsp;<em>techno solutionism</em>) nuostatos. Šiuo metu pasaulyje nesutariama dėl VA technologijos reguliavimo terpės&nbsp;– skirtingose šalyse, valstijose ar miestuose biometrinių duomenų apsauga traktuojama nevienodai, o viešojoje erdvėje su VA susiję precedentai ir teisiniai nuogąstavimai susipina. Vis dėlto galima minėti žiniasklaidos diskursuose išryškėjančius tipiškus naratyvus; jie akcentuojami pasirenkant tris skirtingus pavyzdžius arba prieigas. Tai&nbsp;– 1. rūpestis dėl žmogaus teisių ir privatumo (JAV atvejis); 2.&nbsp;„švelnus“ neapsisprendimas dėl, viena vertus, inovacijų nevaržomos plėtros skatinimo ir, kita vertus, žmogaus teisių pažeidimų užkardymo (ES atvejis); 3. baimė, kad skaitmeninius duomenis gali rinkti nedraugiškai nusiteikusi valstybė, Kinija (Lietuvos atvejis).</p> 2022-08-22T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors