Problemos ISSN 1392-1126 eISSN 2424-6158

2020 Priedas, pp. 130–145

Arūno Sverdiolo bibliografija

Knygos

1. Kultūros filosofija Lietuvoje, Vilnius: Mintis, 1983, 208 p.

2. Steigtis ir sauga. Kultūros filosofijos etiudai, Vilnius: Baltos lankos, 1996, 368 p. (fragmentai „Mirties akiratis“, „Hic et nunc“, „Laikas, erdvė ir kitas“ perspausdinti in: Grindys. Siena. Lubos, Vilnius: Galerija „Vartai“, 2001, p. 1–3).

3. Būti ir klausti. Hermeneutinės filosofijos studijos - 1, Vilnius: Strofa, 2002, 392 p.

4. Aiškinimo ratas. Hermeneutinės filosofijos studijos - 2, Vilnius: Strofa, 2003, 304 p.

5. Visa aprėpianti dabartis. Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2004, 190 p.

6. Lėkštutėlė lėkštelė. Keli dabartinės Lietuvos viešosios erdvės ypatumai, Vilnius: Versus aureus, 2006, 48 p.

7. Apie pamėklinę būtį ir kiti etiudai, Vilnius: Baltos lankos, 2006, 262 p.

8. Kultūros filosofija. Bendrauniversitetinio kurso medžiaga antrosios studijų pakopos studentams, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, 113 p.

9. Kultūra lietuvių filosofų akiratyje, Vilnius: Apostrofa, 2012, 620 p.

10. Kāres, migla un siets. Lietuviešu laikmetīgās kultūras telplaika īpatnības / Arūns Sverdjols. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2012, 27, [5] p. [į latvių k. išverstas ir atskiru leidiniu išleistas str. „Korys, migla ir rėtis. Dabartinės lietuvių kultūros erdvėlaikio ypatybės“ iš 2006 m. išleistos A. Sverdiolo knygos „Apie pamėklinę būtį“] (tas pat: http://www.blunt.cc/files/various/Arunas_Sverdiolas_-_Kares_migla_un_siets_1.pdf).

11. Initiation and Preservation. Modes of Cultural Philosophy, New York: Nova Publishers, 2015, 209 p.

Straipsniai

12. „Žmogaus koncepcija Stasio Šalkauskio kultūros filosofijoje“, LTSR MA darbai, A serija, 1978, t. 1 (62), p. 35–45.

13. „Kultūros ir religijos santykio problema Stasio Šalkauskio darbuose“, LTSR MA darbai, A serija, 1978, t. 4 (65), p. 25–36.

14. „Католическая философия культуры в буржуазной Литве“ (autoreferatas), Moskva, 1979, 18 p.

15 „Hermeneutika kaip filosofija“, Kultūros barai, 1980, nr. 10, p. 51–55.

16. „Bandymas reabilituoti prietarą Hanso Georgo Gadamerio hermeneutikoje“, in: Bronius Deksnys (sud.), Šiuolaikinė katalikybė: filosofija, ideologija, politika, Vilnius: Mintis, 1981, p. 132–160.

17. „Etika Stasio Šalkauskio kultūros filosofijoje“, Etikos etiudai, 1981, t. 5, p. 200–223 (tas pat: Akiračiai, 1982, nr. 2 (136), p. 12–14).

18. „Nemarksistinių sąmonės koncepcijų kritika“, Problemos, 1982, nr. 27, p. 112–114.

19. „Polio Rikioro kelias“, Problemos, 1982, nr. 28, p. 93–99.

20. „Бытие и истина игры. Критика ‘эстетического сознания’ в герменевтике Г. Г. Га­дамера“, in: Бронюс Кузмицкас (сост.), Проблема сознания в современной буржуазной философии, Вильнюс, 1983, p. 149–162.

21. „Savimonės ir istorijos santykis hermeneutinėje filosofijoje“, in: Arūnas Sverdiolas (sud.), Žmogus ir istorija šiuolaikinėje buržuazinėje filosofijoje, Vilnius: Mintis, 1984, p. 58–84.

22. „Katalikybė ir hermeneutinė filosofija“, in: Bronius Kuzmickas (sud.), Katalikybės filosofinės koncepcijos po II Vatikano susirinkimo, Vilnius: Mintis, 1986, p. 66–135.

23. „Kultūra ir laikas (Skaitant vieną V. Sezemano studiją)“, Veidai 1985, Vilnius: Vaga, 1986, p. 186–200.

24. „Проект ‘герменевтики жизни’ В. Дильтея“ in: Арунас Свердиолас (сост.), ‘Антропологический поворот’ в буржуазной философии ХХ века, Вильнюс: Минтис, 1987, p. 26–46.

25. „Проблема онтологии в философии Поля Рикера“, in: Тамара Кузьмина (сост.), Проблема онтологии в современной буржуазной философии, Рига: Зинатне, 1988, p. 241–253.

26. „Paul Ricoeur and Hermeneutic Ontology“, in: Valentinas Lazutka (sud.), The Philosophical Understanding of Human Beings, Vilnius, 1988, p. 84–96 (tas pat rusiškai: „Герменевтическая онтология и Поль Рикер“, Философские аспекты понимания человека, Vilnius, 1988).

27. „Grožio prigimtis: Kantas ir Heidegeris“, in: Algirdas Degutis (sud.), I. Kanto filosofijos profiliai, Vilnius: Mintis, 1988, p. 160–191.

28. „Prigimtis. Ruso, Sadas ir kiti“, Veidai 1988, Vilnius: Vaga, 1989, p. 281–295.

29. „Kultūra, religija ir refleksija“, I-osios religinės filosofijos ir bažnytinės muzikos studijų savaitės lapkričio sinoikijos straipsnių rinkinys, Vilnius: Stasio Šalkauskio fondas, 1989, p. 83–92.

30. „Antano Maceinos filosofinis kelias“, Švyturys, 1989, nr. 19, p. 10–12.

31. „A. Maceina apie filosofiją ir gimtąją kalbą“, Sietynas, 1989, nr. 7, p. 133–141.

32. „Žvalgant lietuvišką sąmonę“ (su Saulium Žuku), Pergalė, 1989, nr. 11, p. 99–102.

33. „Stasio Šalkauskio filosofija“, Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 1, Vilnius: Mintis, 1990, p. 5–25.

34. „Wilhelmo Diltheyaus gyvenimo hermeneutika“, Filosofija, sociologija, 1990, nr. 1, p. 58–70.

35. „Gyvenimas kolboje ir tuoj po to“ (su Tomu Sodeika), Metmenys [Čikaga], 1991, nr. 60, p. 29–45 (perspausdinta: Proskyna, 1990, nr. 8 (16); Lietuvos politinės minties antologija, t. 3. Politinė mintis Lietuvoje 1940–1990, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 372–383).

36. „Life in the Retort and Soon Thereafter“, Lituanus, 1991, vol. 37, No. 2.

37. „Šalkauskis Stasys“, Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, T. 2, Vilnius: Mintis, 1991, p. 303–327.

38. „Antano Maceinos filosofinis kelias“, in: Antanas Maceina, Raštai, t. 1, Vilnius: Mintis, 1991, p. 5–19.

39. „Juozas Girnius – kartos filosofas“, Naujasis židinys, 1991, nr. 1, p. 33–39.

40. „Apie kultūrą“, Gairės, Kaunas: Šviesa, 1992, p. 72–83 (ištrauka „Dirbinys ir kūrinys“ perspausdinta in: Lietuvos filosofinė mintis. Chrestomatija, Vilnius: Aidai, 1996, p. 118–120; dar kartą publikuota: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-06-30-arunas-sverdiolas-apie-kultura/84730).

41. „Filosofas tarp semiotikų“, Baltos lankos, 1992, nr. 2, p. 39–55.

42. „‘Kodėl ten aš?’ Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas“, Baltos lankos, 1992, nr. 2, p. 91–133.

43. „Figūros balsas“, in: Vytautas Kavolis. Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje, Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 1992, p. 3–11.

44. „Gyrius Kavoliui“, Atgimimas, 1994, sausio 26.

45. „Laikas. 1. Iki Augustino“, Baltos lankos, 1994, nr. 4, p. 7–15.

46. „Dar kartą apie Stasio Šalkauskio Rytų ir Vakarų sintezės idėją“, Naujasis židinys, 1994, nr. 12, p. 41–50.

47. „Kaltės akivaizdoje. Apaštalo Pauliaus nuodėmės samprata“, Baltos lankos, 1995, nr. 6, p. 168–197.

48. „Rytų ir vakarų sintezės idėja“, Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 4, Vilnius: Mintis, 1995, p. 5–18.

49. „Kuriant dvasinės erdvės Lietuvą. Apie Juozo Girniaus praktinę filosofiją“, Naujasis židinys, 1995, nr. 10, p. 39–51.

50. „Juozo Girniaus praktinė filosofija“, in: Juozas Girnius, Raštai, t. 3, Vilnius: Mintis, 1995, p. V–XXII.

51. „Religijos iššūkis kultūros istorikui“, Metmenys, [Čikaga], nr. 69, 1995, p. 61–79.

52. „Стасис Шалкаускис – систематик без системы“, Вильнюс, 1996, nr. 1, p. 98–117.

53. „Nečystatos fenomenologija Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamoksle apie šeštąjį Dievo įsakymą“, Baltos lankos, 1996, nr. 7, p. 158–175.

54. „Pusmetis meistro dirbtuvėje“, Kultūros barai, 1997, nr. 12, p. 96–100.

55. „Žaidimo, simbolio ir šventės ilgesys“, Baltos lankos, 1998, nr. 10, p. 141–157.

56. „‘Nusitvėręs švento Tomo pagalbos’. Stasio Šalkauskio filosofijos bruožai“, in: Tomizmas: praeitis ir dabartis, Vilnius: Logos, 1999, p. 290–323.

57. „Hansas Georgas Gadameris: nepabaigiamas pokalbis“, in: Hans-Georg Gadamer, Istorija, menas, kalba, Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. VII–XXIII.

58. „Hansas Georgas Gadameris…“, Metai, 1999, nr. 7, p. 112–113.

59. „Culture as Preservation“, Acta Philosophica Fennica, [Helsinkis], 2000, vol. 65, p. 233–245.

60. „Vytauto Kavolio kultūros filosofija“, in: Rita Kavolienė, Darius Kuolys (sud.), Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos, Vilnius: Baltos lankos, 2000, p. 51–93.

61. „Rėtis ir korys. Dabartinės lietuvių kultūros erdvėlaikio ypatybės“, Metmenys, [Čikaga], 2000, nr. 79, p. 12–35.

62. „Stasys Salkauskis: The Contours of His System“, in: Lithuanian Philosophy: Persons and Ideas, ed. Jurate Baranova, Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2000, p. 105–133.

63. „Amatnieka, mākslinieka un filosofa darinājums“ [Amatininko, dailininko, mąstytojo dirbinys], in: Mākslas darbs un komentārs, red. Ieva Kolmane, Rīga: Latvijas Estētikas asociācija, 2001, p. 38–40.

64. „Paulio Ricoeuro užuolankos“, in: Paul Ricoeur, Egzistencija ir hermeneutika. Interpretacijų konfliktas, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. vii–lxxxix.

65. „Šis tas apie pamėklinę būtį“, in: Alvydas Jokubaitis, Algimantas Valantiejus (sud.), Seminarai 2000, Vilnius: Strofa, 2001, p. 57–77.

66. „Kūryba ir norma: statinys istorinėje aplinkoje“, Archiforma, 2001, nr. 4, p. 70–74 (tas pat ten pat angliškai: „Creation and the Norm: Construction in the Historic Envirement“, Archiforma, 2001, nr. 4, p. 71–74).

67. „Kultūros individualumas, tipiškumas ir savastis erdvėlaikio plotmėje“, in: Jolita Liškevičienė, Tojana Račiūnaitė (sud.), Tipas ir individas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 11–23.

68. „Kelios pastabos klausimo apie religiją vien tik proto ribose pakartotinio iškėlimo proga“, Baltos lankos, 2002, nr. 14, p. 50–66.

69. „Cinizmas pas mum“, Baltos lankos, 2003, nr. 15/16, p. 235–263.

70. „Rėtis, migla ir korys (Dabartinės lietuvių kultūros erdvėlaikio ypatybės)“, Metai, 2004, nr. 3, p. 102–111.

71. „Fenomenologija“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. VI, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 32.

72. „Gyvenimo filosofija“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. VI, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 722.

73. „Изделие ремесленника, художника, мыслителя“, in: Современная литовская философия, Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2004, p. 51–62.

74. „LDK dailė: keli metodologiniai klausimai“, in: Marius Iršėnas, Gabija Surdokaitė (sud.), Pirmavaizdis ir kartotė. Vaizdinių transformacijos tyrimai, Vilnius: Dailės akademijos leidykla, 2004, p. 7–17.

75. „Filosofas ir tapyba“, in: Maurice Merleau-Ponty, Akis ir dvasia, Vilnius: Baltos lankos, 2005, p. 7–27.

76. „Hermeneutika“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. VII, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 501–502.

77. „Hermeneutinė filosofija“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. VII, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 502–503.

78. „Vosylius Sezemanas: savastis, kitybė ir laikas“, in: Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė (sud.), Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 57–73.

79. „Cliffordo Geertzo kultūros antropologijos modelis“, in: Clifford Geertz, Kultūrų interpretavimas. Straipsnių rinktinė, Vilnius: Baltos lankos, 2005, p. VII–XIV.

80. „Atvaizdo tvarka. Gombrichiniai svarstymai“, in: Antanas Andrijauskas (sud.), Estetikos ir meno filosofijos transformacijos, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir sociologijos institutas, 2005, p. 373–405.

81. „Kam literatams Vytautas Kavolis?“, in: Ramutis Karmalavičius (sud.), Vytautas Kavolis: Humanistica vs liberalia, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 14–26.

82. „The Sieve and the Honeycomb: Features of Contemporary Lithuanian Cultural Time and Space“, in: Violeta Kelertas (ed.), Baltic postcolonialism, Amsterdam / New York: Rodopi, 2006, p. 233–250.

83. „Gilles’is Deleuze’as: mėginimas jį suprasti“, Baltos lankos, 2006, nr. 21/22, p. 5–30.

84. „Deleuze’as, Platonas ir simuliakrai“ (su Mintautu Gutausku, Nijole Keršyte, Arūnu Mickevičium, Nerija Putinaite), Baltos lankos, 2006, nr. 21/22, p. 221–273.

85. „Įkandin Abraomo. Søreno Kierkegaardo antihermeneutika“, in: Antanas Andrijauskas (sud.), Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofinės interpretacijos, Vilnius: Versus aureus, 2006, p. 245–274.

86. „Mirtis ir laikas: pasyvumo ištakų link“ (su Vygandu Aleksandravičium, Danute Bacevičiūte, Eigirdu Gudžinsku, Mintautu Gutausku, Gintaute Lidžiuviene, Dalia Pauliukevičiūte, Nerija Putinaite, Marija Vabalaite], Baltos lankos, 2006, nr. 23, p. 152–184.

87. „Cynizm: wersja litewska“, Colloquia communia [Torunė], 2006, nr. 1–2 (80–81), p. 97–108.

88. „Nietzsche’s Nietzsche“, in: Friedrich Nietzsche, Ecce homo, Vilnius: Apostrofa, 2007, p. 173–183.

89. „Une tentative pour se frayer un chemin vers l’autre: Vassili Sezeman“, in: Françoise Lesourd (sud.), L’altérité. Etudes sur la pensée russe, Lyon: Université Jean Moulin Lyon 3, 2007, p. 173–191.

90. Hermeneutinė kultūros filosofija. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga, Vilnius, 2007, 35 p.

91. „Darbas ir dirbinys. Aristotelinis heidegerinis svarstymas“, Problemos, 2007, nr. 72, p. 87–95.

92. „Cynicism: A Lithuanian Version“, Athena. Filosofijos studijos, 2007, nr. 3, p. 82–97.

93. „Mažaraštė kultūra. Sociokultūrinis etiudas“, Baltos lankos, 2007, nr. 27, p. 44–64.

94. „Skaityti Nietzschę. Tačiau kaip?“, in: Friedrich Nietzsche, Žmogiška, pernelyg žmogiška, Vilnius: Alma littera, 2008, p. 5–13.

95. „Pamokslai apie paveikslus“, in: Tojana Račiūnaitė (sud.), Gyvas žodis, gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventus paveikslus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 54–80.

96. „Paveikslas – ne stabas“, in: Tojana Račiūnaitė (sud.), Gyvas žodis, gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventus paveikslus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 82–106.

97. „Atvaizdų pragmatika“ (su Tojana Račiūnaite), in: Tojana Račiūnaitė (sud.), Gyvas žodis, gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventus paveikslus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 140–161.

98. „Paveikslų galia“ (su Gabija Surdokaite), in: Tojana Račiūnaitė (sud.), Gyvas žodis, gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventus paveikslus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 182–200.

99. „Dangiškosios Jeruzalės atvaizdas“, in: Tojana Račiūnaitė (sud.), Gyvas žodis, gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventus paveikslus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 203–209.

100. „Atvaizdo riba: ‘Nedirbsi drožinio’“, in: Antanas Andrijauskas (sud.), Žydų kultūros paveldas: istorija ir dabartis, Vilnius: Kronta, 2009, p. 175–205.

101. „Vasily Sesemann: the other and time“, in: Vasily Sesemann, Selected Papers, Amsterdam / New York: Rodopi, 2010, p. XV–XXXIII.

102. „Etnometodologija kaip refleksijos pratybos“, Baltos lankos, 2010, nr. 31/32, p. 109–150.

103. „Tapyba ir fenomenologija“ (su Danute Bacevičiūte, Eigirdu Gudžinsku, Mintautu Gutausku, Dalium Jonkum, Jūrate Levina, Gediminu Milašium, Ramute Rachlevičiūte, Tojana Račiūnaite, Žilvinu Svigariu, Giedre Šmitiene, Marija Vabalaite, Gintaute Žemaityte), Baltos lankos, 2010, nr. 31/32, p. 321–360.

104. „Sezeman Vassili“, in: Dictionnaire de la philosophie russe, ed. Françoise Lesourd, Laussane: L’Age d’Homme, 2010, p. 774–775.

105. „Stasio Šalkauskio filosofija šiandien“, Žmogus ir žodis, 2011, t. 13, nr. 4, p. 13–18.

106. „Keli žingsniai topologinės semiotikos linkui“ (su Kęstučiu Nastopka ir kt.), Baltos lankos, 2011, nr. 34, p. 183–212.

107. „Vytauto Kavolio sociologijos filosofinės gijos“, Athena. Filosofijos studijos, 2011, nr. 7, p. 9–27.

108. „Skonio reikalas“, Baltos lankos, 2012, nr. 35, p. 7–32.

109. „Išminties dorybė. Iš principo ir iš tikrųjų“, Baltos lankos, 2012, nr. 36, p. 5–27.

110. „Paminklas ir laikas. Viollet-le-Duco ir Ruskino kontroversija“, Athena. Filosofijos studijos, 2012, nr. 8, p. 134–166.

111. „Du demiurgai“, Baltos lankos, 2013, nr. 38–39, p. 156–194.

112. „Apie išmintį čia ir dabar“, Kelionė su bernardinais, 2014, nr. IV (28), p. 34–41.

113. „Mano filosofinis darbas“, Athena, 2014, nr. 9, p. 175–183.

114. „Grįžtant prie pokalbio: meta- ar inter-?“, Problemos, 2015, nr. 87, p. 84–93.

115. „Laisvę turi apmokėti. Juozą Girnių kalbina Arūnas Sverdiolas“, Naujasis židinys-Aidai, 2015, nr. 6, p. 7–20.

116. „Tarp amžinybės ir laiko“, Naujasis židinys-Aidai, 2015, nr. 6, p. 21–30.

117. „Platono materializmas“, Athena, 2015, nr. 10, p. 43–53.

118. „Alfonsas Nyka-Niliūnas: Gyvenimo projektas“, Darbai ir dienos, 2015, nr. 64, p. 49–75.

119. „Atvaizdo gyvastis ir jo mechanizmai“, Acta academiae artium vilnensis, nr. 80–81, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 223–230.

120. „Figūros balsas, nuskambėjęs ir tebeaidintis“, in: Vytautas Kavolis, Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje, Vilnius: Apostrofa, 2016, p. 249–286.

121. „Algirdo Juliaus Greimo Lietuvos kultūros projektas“, Kultūros barai, 2017, nr. 4, p. 69–73.

122. „Anapus tinkamumo ir tausojimo: dirbinio virsmai“, Darbai ir dienos, 2017, nr. 68, p. 11–39 (tas pat: Antanas Andrijauskas (sud.), Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 201–226).

123. „Greimo demiurgija: lietuvių kultūros projektas“, Darbai ir dienos, 2017, nr. 68, p. 85–128.

124. „D. Pociūtės Nematomos tikrovės šviesa. Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos“, Archivum Lithuanicum, 2017, nr. 19, p. 317–324.

125. „Reprezentacijos problema: vaizdai, žodžiai ir daiktai“ (su Vygandu Aleksandravičium, Danute Bacevičiūte ir kt.), Athena. Filosofijos studijos, 2017, nr. 12, p. 116–150.

126. „Žmogaus žaidimas, pasaulio žaismė“, in: Eugen Fink, Laimės oazė. Esė apie žaidimo ontologiją, Vilnius: Apostrofa, 2018, p. 84–113.

127. „Greimo egologija“, in: Arūnas Sverdiolas, Eric Landowski (sud.), Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos. 2, Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 145–213.

128. „Algirdas J. Greimas’s Egology“, Actes Sémiotiques, 2019, nr. 122, p. 1–59 (https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/6328. Document créé le 31/01/2019).

129. „Cloaca Maxima: Lietuvos žiniasklaida šiandien“, Baltos lankos, 2019, nr. 40, p. 88–104 (tas pat: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-08-05-cloaca-maxima-lietuvos-ziniasklaida-siandien/176807).

130. „Paminklo vertės: Aloisas Rieglis“, Acta academiae artium vilnensis, nr. 92–93, Restauravimo laboratorija, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019, p. 16–50.

131. „Skaityti Šalkauskį“, Literatūra ir menas, 2020 11 25, nr. 15 (3709), p. 10–13.

Knygų vertimai

132. Stasys Šalkauskis, Vladimiras Solovjovas ir jo pasaulio sielos koncepcija, versta iš prancūzų k., in: Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 3, Vilnius: Mintis, 1993.

133. Algis Mickūnas, David Stewart, Fenomenologinė filosofija, versta iš anglų k., Vilnius: Baltos lankos, 1994, 192 p. 

134. Emmanuel Levinas, Etika ir begalybė, versta iš prancūzų k., Vilnius: Baltos lankos, 1994, 137 p. (tas pat Brailio raštu: Emmanuel Levinas, Etika ir begalybė, Vilnius: UAB „Brailio spauda“, 2003).

135. Hans-Georg Gadamer, Istorija, menas, kalba, versta iš vokiečių k., Vilnius: Baltos lankos, 1999, 292 p.

136. Paul Ricoeur, Egzistencija ir hermeneutika. Interpretacijų konfliktas, versta iš prancūzų k., Vilnius: Baltos lankos, 2001, 162 p.

137. Maurice Merleau-Ponty, Akis ir dvasia, versta iš prancūzų k., Vilnius: Baltos lankos, 2005, 115 p.

Straipsnių vertimai

138. Polis Rikioras, „Egzistencija ir hermeneutika“, versta iš prancūzų k., Problemos, 1982, nr. 28, p.100–115.

139. Blezas Paskalis, „Geometrinis mąstymas“, „Apie įtikinimo meną“, „Mintys“, versta iš prancūzų k., in: Filosofijos istorijos chrestomatija. Renesansas II, Vilnius: Mintis, 1986, p. 326–356.

140. Hansas Georgas Gadameris, „Estetika ir hermeneutika“, versta iš vokiečių k., Estetinė kultūra, t. 3, Vilnius: Mintis, 1986, p. 207–218.

141. Česlovas Milošas, „Amžiaus, artėjančio prie pabaigos, išvados“, versta iš lenkų k., Sietynas, 1988, nr. 2, p. 207–218.

142. Marija Žozė de Keiros, „Su Žibuntu Mikšiu Venecijoje“, versta iš prancūzų k., Kultūros barai, 1988, nr. 5, p. 27–30.

143. Martynas Heidegeris, „Helderlinas ir poezijos esmė“, versta iš vokiečių k., Veidai, 1988, Vilnius: Vaga, 1989, p. 252–266 (pataisytas vertimas: http://www.doxa.lt; tas pat: Antanas Andrijauskas (sud.), Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 578–588).

144. Algirdas Julius Greimas, „Ranka skruostas“. versta iš prancūzų k., in: Novelės metai, Vilnius: Vaga, 1989, p. 182–188 (perspausdinta in: Algirdas Julius Greimas, Iš arti ir iš toli, Vilnius: Vaga, 1991, p. 197–202; dar kartą: Algirdas Julius Greimas, Apie netobulumą, Vilnius: Baltos lankos, 2004, p. 51–65).

145. Polis Rikioras, „Kaltumas, etika ir religija“, versta iš prancūzų k., Gėrio kontūrai, Vilnius: Mintis, 1989, p. 282–296.

146. Emanuelis Levinas, „Diskursas ir etika“, versta iš prancūzų k., Gėrio kontūrai, Vilnius: Mintis, 1989, p. 298–319.

147. Wilhelm Dilthey, „Hermeneutikos atsiradimas“, versta iš vokiečių k., Filosofija, sociologija, 1990, nr. 1, p. 96–111 (perspausdinta in: Jūratė Baranova (sud.), Istorijos filosofija, Vilnius: Alma littera, 2000, p. 352–368).

148. Blezas Paskalis, „Mintys“, versta iš prancūzų k., Literatūra ir menas, 1990, gruodžio 22.

149. Arno Anzenbacher, „Tikrovė“, versta iš vokiečių k., in: Arno Anzenbacher, Filosofijos įvadas, Vilnius: Katalikų pasaulis, 1992, p. 83–133.

150. Czeslaw Milosz, „Rodziewicziūtė“, versta iš lenkų k., Baltos lankos, 1992, nr. 2, p. 56–90 (perspausdinta in: Czeslaw Milosz, Tėvynės ieškojimas, Vilnius: Baltos lankos, 1995, p. 13–60).

151. Paul Ricoeur, „Kalbos filosofijos“, versta iš prancūzų k., Baltos lankos, 1992, nr. 2, p. 164–213.

152. Stasys Šalkauskis, „Scholastika ir tikėjimas“,versta iš prancūzų k., in: Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 3, Vilnius: Mintis, 1993, p. 159–162.

153. Paul Ricoeur, „Tarp hermeneutikos ir semiotikos“ (su Birute Briedelyte ir Saulium Žuku), versta iš prancūzų k., Baltos lankos, 1992, nr. 2, p. 21–38.

154. Stasys Šalkauskis, „Kultūra ir religija“, versta iš prancūzų k., in: Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 3, Vilnius: Mintis, 1993, p. 159–162.

155. Paul Ricoeur, „Laiko patirties aporijos“, versta iš prancūzų k., Baltos lankos, 1994, nr. 4, p. 72–115.

156. Lev Karsavin, „Marcelio Prousto visalaikio patirtis“, versta iš rusų k., Baltos lankos, 1994, nr. 4, p. 132–151.

157. Hans Georg Gadamer, „Istoriškumas“, versta iš anglų k., Baltos lankos, 1995, nr. 5, p. 184–201.

158. Blaise’as Pascalis, „,Mintys‘ – nematantis pasaulio tuštybių pats tuščias“, versta iš prancūzų k., Lietuvos rytas, 1997, vasario 28, nr. 49.

159. Hans-Georg Gadamer, „Žmogus ir kalba“, versta iš vokiečių k., Metai, 1999, nr. 7, p. 112–118.

160. Hans-Georg Gadamer, „Filosofija ir literatūra“, versta iš vokiečių k., Kultūros barai, 1999, nr. 6, p. 50–54; nr. 7, p. 42–45.

161. Emmanuel Levinas, „Kito pėdsakas“, versta iš prancūzų k., Baltos lankos, 1999, nr. 11, p. 43–62.

162. Maurice Merleau-Ponty, „Kitas ir žmogaus pasaulis“ (su Vytautu Pivorium), versta iš prancūzų k., Baltos lankos, 2002, nr. 14, p. 151–177.

163. Fabijonas Birkowskis, „Apie šventuosius atvaizdus, kaip jie turi būti gerbiami“ (su Rasa Butvilaite ir Tojana Račiūnaite), versta iš lenkų k., in: Tojana Račiūnaitė (sud.), Gyvas žodis, gyvas vaizdas. Fabijono Birkowskio pamokslas apie šventus paveikslus, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 32–52.

Sudarytos knygos

164. Проблемы сознания в современной буржуазной философии, Vilnius: LTSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1983, 215 p.

165. Žmogus ir istorija šiuolaikinėje buržuazinėje filosofijoje, Vilnius: Mintis, 1984, 161 p.

166. „Антропологический поворот“ в философии XX века, Vilnius: LTSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1987, 165 p.

167. Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 1, Vilnius: Mintis, 1990, 607 p.

168. Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 2, Vilnius: Mintis, 1991, 351 p.

169. Baltos lankos, 1992, nr. 2, 236 p.

170. Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 3, Vilnius: Mintis, 1993, 511 p.

171. Baltos lankos, 1994, nr. 4, 234 p.

172. Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 4, Vilnius: Mintis, 1995, 598 p.

173. Baltos lankos, 1996, nr. 4, 221 p.

174. Barokas Lietuvoje. Vadovas, Vilnius: Baltos lankos, 1996, 160 p. (tas pat angliškai: Baroque in Lithuania. Guide, Vilnius: Baltos lankos, 1996; tas pat angliškai: A Guide to Lithuania’s Baroque Monuments, Vilnius: Baltos lankos,1997; tas pat vokiškai: Barockfűhrer durch Litauen, Vilnius: Baltos lankos, 1997).

175. Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 5, Vilnius: Mintis, 1996, 597 p.

176. Johanas Štrauchas, Naujųjų amžių filosofijos istorija, Vilnius: Amžius, 1996, 397 p.

177. Algirdas Julius Greimas, Gyvenimas ir galvojimas. Straipsniai, esė, pokalbiai, Vilnius: Vyturys, 1998, 222 p.

178. Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 6, Vilnius: Mintis, 1998, 1021 p.

179. Hans-Georg Gadamer, Istorija, menas, kalba, Vilnius: Baltos lankos, 1999, 292 p.

180. Baltos lankos, 1999, nr. 11, 318 p.

181. Seminarai 1999 (su Antanu Kulakausku), Vilnius: Strofa, 2001, 200 p.

182. Paul Ricoeur, Egzistencija ir hermeneutika. Interpretacijų konfliktas, Vilnius: Baltos lankos, 2001, lxxxix+162 p.

183. Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 7, Vilnius: Mintis, 2002, 781 p.

184. Baltos lankos, 2002, nr. 14, 208 p.

185. Vincas Vyčinas, Raštai, t. 1, Vilnius: Mintis, 2002, 592 p.

186. Baltos lankos, 2003, nr. 17, 203 p.

187. Jurij Lotman, Kultūros semiotika. Straipsnių rinktinė, Vilnius: Baltos lankos, 2004, 366 p.

188. Clifford Geertz, Kultūrų interpretavimas. Straipsnių rinktinė, Vilnius: Baltos lankos, 2005, 368 p.

189. Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 8, Vilnius: Mintis, 2005, 599 p.

190. Baltos lankos, 2006, nr. 21/22, 367 p.

191. Baltos lankos, 2006, nr. 23, 231 p.

192. Il barocco in Lituania. Guida [Barokas Lietuvoje. Gidas, 2, pataisytas leidimas], Vilnius: Baltos lankos, 2007, 206 p. (tas pat angliškai: Baroque in Lithuania. Guide, Vilnius: Baltos lankos, 2007).

193. Vincas Vyčinas, Raštai, t. 2, Vilnius: Mintis, 2007, 589 p.

194. Baltos lankos, 2007, nr. 27, 206 p.

195. Algis Mickūnas, Demokratija šiandien. Straipsniai ir esė, Vilnius: Versus aureus, 2007, 428 p.

196. Baltos lankos, 2009, nr. 29, 228 p.

197. Vincas Vyčinas, Raštai, t. 3, Vilnius: Mintis, 2009, 608 p.

198. Baltos lankos, 2010, nr. 31/32, 383 p.

199. Alphonso Lingis, Bendra kalba, paskiri balsai. Vilniaus paskaitos, Vilnius: Baltos lankos, 2010, 205 p.

200. Baltos lankos, 2011, nr. 34, 242 p.

201. Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 9, Vilnius: Mintis, 2012, 499 p.

202. Baltos lankos, 2013, nr. 37, 269 p.

203. Baltos lankos, 2013, nr. 38–39, 319 p.

204. Vytautas Kavolis, Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje, Vilnius: Apostrofa, 2016, 286 p.

205. Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos. 1, Vilnius: Baltos lankos, 2017, 776 p.

206. Athena. Filosofijos studijos, 2017, nr. 12, 248 p.

207. Eugen Fink, Laimės oazė. Esė apie žaidimo ontologiją, Vilnius, Apostrofa, 2018, 113 p.

208. Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos. 2 (su Eric Landowski), Vilnius: Baltos lankos, 2018, 709 p.

209. Baltos lankos, 2019, nr. 40, 286 p.

Mokslinis redagavimas

210. Mara Rubenė, Dabartinė filosofija iš Esaties į esatį, Vilnius: Alma littera, 2001, 335 p.

211. Algis Mickūnas, Estetika. Menas ir pasaulio patirtis (su Agnieška Juzefovič), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, 352 p. 

Miscelanea

212. „Vienišo svajotojo mintys“ (Žanas Žakas Ruso, Rinktiniai raštai, Vilnius: Mintis, 1979), Literatūra ir menas, 1980, gegužės 17.

213. „Nauja marksistinės socialinės filosofijos apybraiža (Lozuraitis A. Metodologiniai marksistinės socialinės filosofijos bruožai, Vilnius: Mintis, 1986)“, Komunistas, 1986, nr. 12, p. 94–97 (tas pat rusiškai: Комунист, 1986, nr. 12, p. 94–97).

214. „,Sietyno‘ pirmasis (vietoje recenzijos)“, Sąjūdžio žinios, 1988, nr. 21, rugpjūčio 13.

215. „’Sajudis’ est le nom de l’espérance“ [interviu], France Catholique, 4 novembre, 1988, p. 3–4.

216. „Мы не знали, с чего начать“ [interviu], Русская мысль, 25 ноября 1988, p. 5.

217. „Tautos ugdytojas“, Pergalė, 1989, nr. 7, p. 137–138.

218. „Nežinomas klasikas Stasys Šalkauskis“, Knygnešys, 1989, nr. 7, p. 13–15.

219. Tomasz Jerz, „Oranžinė alternatyva“ (vertimas), Sietynas, 1989, nr. 6, p. 242–254.

220. „Atviras J. Zapekankos-Ugninio laiškas ,Sietynui‘“, Sietynas, 1989, nr. 7, p. 203–204.

221. „Lietuvos katalikų mokslų akademija ir prof. A. Liuimos svarstymai dėl jos grįžimo į Lietuvą“, Gimtasis kraštas, 1989, lapkričio 30–gruodžio 6.

222. „Lituanie: l’automne de tous les dangers (interview avec Arunas)“, L’autre Europe, 1989, No. 20, p. 45–50.

223. „,Viską atsivežiau iš Lietuvos...‘ Iš Arūno Sverdiolo pokalbių su Žibuntu Mikšiu Paryžiuje 1988 metų rudenį“, in: Žibuntas Mikšys (Paryžius), Grafikos paroda. Katalogas, Vilnius: Lietuvos TSR Dailės muziejus, 1989, p. [5–8].

224. „Įkurta Lietuvos filosofų draugija“, Komjaunimo tiesa, 1989, sausio 11, nr. 8 (11163).

225. „,Viską atsivežiau iš Lietuvos…‘ Iš Arūno Sverdiolo pokalbių su Žibuntu Mikšiu Paryžiuje 1988 metų rudenį“, Kultūros barai, 1989, nr. 11, p. 29–33.

226. „Algirdas Julius Greimas...“, Literatūra ir menas, 1991, rugpjūčio 10.

227. „Asmens laisvė ir žmonių santara“, Metmenys [Čikaga], 1991, nr. 60, p. 178–181 (platesnis variantas: Literatūra ir menas, 1991, lapkričio 23).

228. „Apie generaciją ir kita ką. Su rašytoju Antanu Vaičiulaičiu kalbasi Arūnas Sverdiolas“, Metai, 1991, lapkritis, p. 141–147.

229. „Vis dar gyvename Šalkauskio dilemomis“, Naujasis židinys, 1992, nr. 1, p. 63–65.

230. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 1992, nr. 2, p. 3–4.

231. „Filosofijos istorijos docentas“, Proskyna, 1994, nr. 1, p. 35–36.

232. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 1994, nr. 4, p. 3–5.

233. „Vertėjo pratarmė“, in: Algis Mickūnas, David Stuart, Fenomenologinė filosofija, Vilnius: Baltos lankos, 1994, p. 5–11.

234. „Kultūros istorikas ir religija“ [pranešimas, skaitytas 1992 3 30 Senosios literatūros seminare], in: Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 2. Mikalojaus Kazimiero Šemetos „Reliacija“, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, p. 248–250.

235. „Pasisakymas Dariaus Kuolio knygos Asmuo, tauta, valstybė aptarime“, Baltos lankos, 1995, nr. 5, p. 24–27.

236. „Žodis mokytojams“, in: Linda Smith, William Raeper, Po idėjų pasaulį. Religija ir filosofija seniau ir dabar, Vilnius: Alma littera, 1995, p. 7 (perspausdinta in: Linda Smith, William Raeper, Po idėjų pasaulį. Religija ir filosofija seniau ir dabar, Vilnius: Alma littera, antras leidimas, 1996, p. 7).

237. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 1996, nr. 7, p. 3–4.

238. „Sugrįžęs išeiti“ [Vytautui Kavoliui mirus], 7 meno dienos, 1996, birželio 28.

239. „Pratarmė“, in: Howard A. Ozmon, Samuel M. Craver, Filosofiniai ugdymo pagrindai, Vilnius: Leidybos centras, 1996, p. 5–6.

240. „Apie autorių ir jo knygą“, in: Johanas Štrauchas, Naujųjų amžių filosofijos istorija, Vilnius: Amžius, 1996, p. 7–10.

241. „Algirdas Julius Greimas: du atsakymai“ [pratarmė ir publikacija], 7 meno dienos, 1997, kovo 14.

242. „Viską atradęs savyje“ [Vytautui Kavoliui mirus], Baltos lankos, 1997, nr. 8, p. 6–10.

243. „Gyvenęs ir galvojęs“, in: Algirdas Julius Greimas, Gyvenimas ir galvojimas. Straipsniai, esė, pokalbiai, Vilnius: Vyturys, 1998, p. 5–6.

244. „Witoldo Gombrowicziaus ir kiti“, in: Witold Gombrowicz, Dienoraštis 1953–1956, t. 1, Vilnius: Vyturys, 1998, p. 6–12.

245. Pasisakymas diskusijoje „Architektūros paminklas ar pastatas, vaizduojantis Valdovų rūmus?“, Kultūros barai, 2001, nr. 11, p. 6–7.

246. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 2002, nr. 14, p. 3–4.

247. „Vinco Vyčino heidegeriana. Vinco Vyčino „Raštų“ sudarytoją filosofą Arūną Sverdiolą kalbina Gediminas Mikelaitis“, Knygų aidai, 2003, nr. 3, p. 2–6 (dalis perspausdinta kaip „Vyčino filosofiniai raštai. Vinco Vyčino „Raštų“ sudarytoją filosofą Arūną Sverdiolą kalbina Gediminas Mikelaitis“, Tėviškės žiburiai, 2006, kovo 14).

248. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 2003, nr. 17, p. 3–4.

249. „Henrikas Nagys ir filosofai. Filosofo Arūno Sverdiolo pokalbis… su poetu Henriku Nagiu“, Metai, 2004, nr. 12, p. 99–112.

250. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 2006, nr. 21/22, p. 3–4.

251. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 2006, nr. 23, p. 3–5.

252. Pasisakymas diskusijoje „Kas civilizaciją daro civilizacija? Civilizacijos sampratos paieškos su Vytautu Kavoliu“, Post Scriptum, 2006, gruodis, nr. 10.

253. „I confini del barocco lituano [Lietuvos baroko ribos, su Tojana Račiūnaite], in: Il barocco in Lituania. Guida [Barokas Lietuvoje. Gidas], Vilnius: Baltos lankos, 2007, p. 31 (tas pat angliškai: „The Limits of Lithuanian Baroque“, in: Baroque in Lithuania. Guide, Vilnius: Baltos lankos, 2007).

254. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 2007, nr. 27, p. 3–4.

255. „Sudarytojo žodis“, Algis Mickūnas, Demokratija šiandien. Straipsniai ir esė, Vilnius: Versus aureus, 2007, p. 9–13.

256. „Dar sykį apie tai, kada Lietuvoje atsirado sąžinė, ir kitas LDK kultūros istorijos problemas. Diskusija apie Dainoros Pociūtės knygą Maištininkų katedros. Ankstyvoji Reformacija ir lietuvių – italų evangelikų ryšiai“ [pasisakymas], Literatūra, 2008, nr. 50 (1), p. 74–76, 84–85.

257. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 2009, nr. 29, p. 3–4.

258. „,Kažką statyti iš kitų žmonių‘. Arūno Sverdiolo pokalbis su Jurgiu Blekaičiu“, Baltos lankos, 2009, nr. 29, p. 119–154.

259. „Pratarmė“, Alphonso Lingis, Bendra kalba, paskiri balsai. Vilniaus paskaitos, Vilnius: Baltos lankos, 2010, p. 7–15.

260. „Kai namai tampa anonimišku peizažu. Pokalbis su A. Sverdiolu“, Ozonas, [2010], nr. 3 (28), p. 11.

261. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 2010, nr. 31/32, p. 3–4.

262. „Pokalbis NŽ-A redakcijoje. Lietuvių kalba, asmenų vardai ir liga galiai“ [Pasisakymas diskusijoje], Naujasis židinys-Aidai, 2010, nr. 5–6, p. 152–164.

263. „Filosofinės Vytauto Kavolio sociologijos gijos“, Vytauto Kavolio kultūros tyrimų metodologijos profiliai, Vilnius: LKTI, 2010, p. 13–14.

264. „Apie masę ir individą žiniasklaidos akivaizdoje“ [pokalbis su Ramūnu Čičeliu], Kelionė su Bernardinai.lt, 2010, nr. 1 (9), p. 45–47 (tas pat: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-02-25-arunas-sverdiolas-apie-mase-ir-individa-ziniasklaidos-akivaizdoje/41025#.T2YTRohAJOY.gmail).

265. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 2011, nr. 34, p. 3–4.

266. „Intelektualų vaidmuo atkuriant Lietuvos valstybę“ [pokalbis su Kornelijum Plateliu, Egidijum Aleksandravičium, Kęstučiu Girnium ir Kęstučiu Nastopka], Literatūra ir menas, 2012, nr. 10 (3370), p. 8–11, nr. 11 (3371), p. 6–10.

267. „Tekstas paskelbtas, vadinasi, išgelbėtas“ [pasisakymas knygos pristatyme], Kultūros barai, 2012, nr. 5, p. 66–75.

268. „Arūnas Sverdiolas atsako į Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos klausimyną“, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-06-15-arunas-sverdiolas-atsako-i-vilniaus-sv-kristoforo-gimnazijos-klausimyna/83978.

269. „Darbą baigiant“, Stasys Šalkauskis, Raštai, t. 9, Vilnius: Mintis, 2012, p. 477–478.

270. „Paveikslo patyrimas: tarp ‘jausti’ ir ‘suprasti’ (su Jolita Liškevičiene, Ramute Rachlevičiūte, Tojana Račiūnaite), Vizualioji kultūra: Problemos ir interpretacijos (Acta academiae artium vilnensis, nr. 64), Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 235–246.

271. „Leisti – ar padėti paleisti?“ [pasisakymas diskusijoje], Colloquia, 2012, nr. 29, p. 170–183.

272. „Tosna pačiosna upėsna įžengusiojo pasiteisinimas“, Kultūros barai, 2013, nr. 4, p. 89–90.

273. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 2013, nr. 37, p. 3–5.

274. „Kalbelė, pasakyta atsiimant mokslo premiją“, Literatūra ir menas, 2014 3 21, nr. 12, p. 16–17.

275. „Mūsų kultūroje trūksta filosofinio matmens“, Universitas Vilnensis, 2014 m. balandis, Nr. 2 (1723), p. 4.

276. „Sudarytojo žodis“, Baltos lankos, 2013, nr. 38–39, p. 3–4.

277. „Aš mačiau Derrida“, Baltos lankos, 2013, nr. 38–39, p. 54–56.

278. „Apie išmintį čia ir dabar“, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-22-arunas-sverdiolas-apie-isminti-cia-ir-dabar/123328.

279. „Apie išmintį“. Radijo paskaita laidoje LRT Klasika, 2014 10 14.

280. Pokalbis laidoje Mokslininko užrašai, Žinių radijas, 2014 11 05.

281. Pokalbis „Filosofija kaip pasaulio pažinimo raktas“ laidoje „Mokslo ekspresas“, Delfi tv, 2014 12 28.

282. „Mano stichija – perrašymas“ [pokalbis su Rosita Garškaite], Kelionė su Bernardinai.lt, 1915, nr. 11 (30), p. 66–73.

283. „Vėl sugrįžtant prie Šalkauskio“, in: Ritonė Šalkauskienė, Apolonija Nistelienė, Vytenis Rimkus (sud.), Mūsų Šalkauskis, Šiauliai: Saulės delta, 2016, p. 123–127.

284. Romualda Urbonavičiūtė, „Filosofas Arūnas Sverdiolas apie Stasį Šalkauskį“ [interviu], in: Ritonė Šalkauskienė, Apolonija Nistelienė, Vytenis Rimkus (sud.), Mūsų Šalkauskis, Šiauliai: Saulės delta, 2016, p. 145–146.

285. „Po fondo. Aptariant verstinės humanitarikos leidimą“, Naujasis židinys, 1916, nr. 8, p. 17–20.

286. Pasisakymas diskusijoje „Greimo gaudesys. A. J. Greimo planai Lietuvai – kas iš jų?“, Literatūra ir menas, nr. 28 (3576), 2016, liepos 15, p. 4–7 (tas pat: http://literaturairmenas.lt/2016-07-15-nr-3576/3390-pokalbiai-zodis-i-zodi/5268-greimo-gaudesys-dariaus-kuolio-mindaugo-kvietkausko-jurates-levinos-kestucio-nastopkos-aruno-sverdiolo-diskusija).

287. „Ką reiškia būti drauge lietuviu ir prancūzu“. Pokalbyje dalyvauja Kęstutis Nastopka, Ericas Landowskis, Arūnas Sverdiolas, Loreta Mačianskaitė ir Saulius Žukas, Metai, 2017, nr. 3, p. 70–80. Parengė Arūnas Sverdiolas.

288. „Algirdo Juliaus Greimo Lietuvos kultūros projektas“, Kultūros barai, 2017, nr. 4, p. 69–73.

289. „Vosylius Sezemanas Daliaus Jonkaus akiratyje“, Šiaurės Atėnai, 2017 5 19, nr. 10 (1266), p. 11.

290. „Algio Mickūno ‚Kosminę sąmonę‘ pasitinkant“, Šiaurės Atėnai, 2017 6 11, nr. 11 (1267), p. 11.

291. „Pratarmė“, Algirdas Julius Greimas. Asmuo ir idėjos. 1, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p. 7–8.

292. Agnė Grinevičiūtė, „Švęsti Algirdą Julių Greimą. Pokalbis su prof. Arūnu Sverdiolu“, VU naujienos, 2017 2 21, http://naujienos.vu.lt/svesti-algirda-juliu-greima-pokalbis-su-prof-arunu-sverdiolu/. Pakartotinai publikuota: 15 min., 2017 2 21, http://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/svesti-algirda-juliu-greima-pokalbis-su-prof-arunu-sverdiolu-285-758192; delfi.lt, 2017 2 22, http://www.delfi.lt/veidai/kultura/a-sverdiolas-apie-a-j-greima-interpretuodamas-vilniaus-mita-pats-atrode-kaip-mitine-butybe.d?id=73831534; Bernardinai, 2017 2 22, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-02-22-svesti-algirda-juliu-greima-pokalbis-su-prof-arunu-sverdiolu/155875; Lietuvos žinios, 2017 2 22, http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/svesti-algirda-juliu-greima-pokalbis-su-prof-arunu-sverdiolu/239130; budas.lt, 2017 2 22, http://www.budas.lt/uab-zemaitijos-leidyba/zmones/13333-svesti-algirda-juliu-greima-pokalbis-su-prof-arunu-sverdiolu; Lituanistų sambūris, 2017 m. kovo mėn., http://lituanistusamburis.lt/svesti-algirda-juliu-greima-pokalbis-su-prof-arunu-sverdiolu/; „Prof. A. Sverdiolas – apie pasaulinio garso semiotiko A. J. Greimo indėlį į kultūrą“, LRT.lt, http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/164347/prof_a_sverdiolas_apie_pasaulinio_garso_semiotiko_a_j_greimo_indeli_i_kultura; Agnė Grinevičiūtė, „Paryžiuje gyvenęs lietuvių semiotikas siūlė ambicingus ateities projektus“, Lrytas.lt, 2017 2 25, http://kultura.lrytas.lt/literatura/paryziuje-gyvenes-lietuviu-semiotikas-siule-ambicingus-ateities-projektus.htm; Agnė Grinevičiūtė, „The multi-layered legacy of Algirdas Julius Greimas“, an interview with Arūnas Sverdiolas, Delfi by The Lithuania Tribune, 22 March 2017, http://en.delfi.lt/lithuania/culture/the-multi-layered-legacy-of-algirdas-julius-greimas.d?id=74125808.

293. „Algirdas Julius Greimas – mįslinga figūra“, Spectrum, 2017, nr. 1, p. 37–41.

294. „Su Santara“, www.santarasviesa.lt (2017).

295. „Pratarmė“, Athena. Filosofijos studijos, 2017, nr. 12, p. 7–8.

296. „Filosofas Arūnas Sverdiolas“ [pokalbis], in: Daiva Šabasevičienė, Juozo Budraičio teatrinis likimas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019, p. 188–192.

297. „Atsisveikinant su skaitytojais“, Baltos lankos, 2019, nr. 40, p. 3–4.

298. „Knyga visiems ar niekam?“, Literatūra ir menas, 2019, nr. 18, p. 10–11 (issuu.com/humanitariniai_mokslai/docs/lhmrk).

299. Milda Vitkutė, „Ugdyti ne tautiškai, bet tautą. A. Sverdiolas apie filosofą St. Šalkauskį“ [interviu], http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-02-04-ugdyti-ne-tautiskai-bet-tauta-prof-a-sverdiolas-apie-filosofa-s-salkausi/17896.

300. „Barbarybė ir barbarizacija“, Literatūra ir menas, 2020, kovo 6, nr. 5 (3699), p. 9–11 (https://literaturairmenas.lt/publicistika/arunas-sverdiolas-barbarybe-ir-barbarizacija).

301. „Perimant Greimo palikimą. Svarstymai: Darius Kuolys, Jūratė Levina, Marija Prokopčik, Brigita Speičytė, Arūnas Sverdiolas, Tomas Venclova“, Metai, 2020, nr. 10, p. 91–111. Parengė Arūnas Sverdiolas.