[1]
Saldukaitytë J. 2007. MĄSTYMAS TOTALUMO GRIUVĖSIUOSE. Problemos. 71, (saus. 2007), 192-197. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2007. 2521.