[1]
Šerpytytė R. 2006. NIHILIZMAS IR ESTETIKA: NUO F. NIETZSCHE’S IKI G. BENNO. Problemos. 70, (saus. 2006), 142-148. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2006. 4036.