[1]
Baranova J. 2002. Nuo dvasios - gamtos link: ekologinÄ— etika. Problemos. 62, (saus. 2002), 138-142. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2002.62.6688.