(1)
Sodeika T. APIE IMMANUELIO KANTO „PRAGMATINĘ“ ANTROPOLOGIJĄ. PRB 2006, 70, 134-141.