Junutytė L. (2010). GILLES’IS DELEUZE’AS: FILOSOFIJOS SAMPRATA. Problemos, 77, 28-38. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1904