Sodeika T. (2006). APIE IMMANUELIO KANTO „PRAGMATINĘ“ ANTROPOLOGIJĄ. Problemos, 70, 134-141. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006.4037