Jokubaitis A. (2013). METAETIKA KAIP ROMANTIZMO FORMA. Problemos, 83, 86-95. https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.831