Sodeika T. APIE IMMANUELIO KANTO „PRAGMATINĘ“ ANTROPOLOGIJĄ. Problemos, v. 70, p. 134-141, 1 saus. 2006.