Ogleznev, Vitaly. 2018. „Frege’s–Geacho Problema, Modus Ponens Ir teisės Kalba“. Problemos 93 (spalio), 167-76. https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.93.11760.