Šerpytytė, Rita. 2006. „NIHILIZMAS IR ESTETIKA: NUO F. NIETZSCHE’S IKI G. BENNO“. Problemos 70 (sausio), 142-48. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006. 4036.