Sodeika, Tomas. 2006. „APIE IMMANUELIO KANTO ,PRAGMATINĘ‘ ANTROPOLOGIJĄ“. Problemos 70 (sausio), 134-41. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006. 4037.