Hartmann, Nicolai. 1998. „Etika“. Problemos 53 (rugsėjo), 121-55. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.53.6912.