Sodeika T. (2006) „APIE IMMANUELIO KANTO ,PRAGMATINĘ‘ ANTROPOLOGIJĄ“, Problemos, 700, p. 134-141. doi: 10.15388/Problemos.2006. 4037.