[1]
Sodeika T., „APIE IMMANUELIO KANTO ,PRAGMATINĘ‘ ANTROPOLOGIJĄ“, PRB, t. 70, p. 134-141, saus. 2006.