Sodeika T. „APIE IMMANUELIO KANTO ,PRAGMATINĘ‘ ANTROPOLOGIJĄ“. Problemos, T. 70, 2006 m.sausio, p. 134-41, doi:10.15388/Problemos.2006..4037.