[1]
Berezovskij I. ir Kliopova I., „Pramonės poveikio klimato kaitai mažinimas, diegiant švaresnės gamybos projektus“, PROC, t. 10, p. 44, geg. 2020.