https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/issue/feed Psichologija 2020-02-04T09:02:51+00:00 Antanas Kairys antanas.kairys@fsf.vu.lt Open Journal Systems <p>1962 m. įkurtas recenzuojamas žurnalas (<em>Psichologija</em> – nuo 1980 m.), publikuojantis straipsnius visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėmis temomis.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/16107 Anapus moralinės srities: kinų normatyvinis nusiteikimas 2020-02-04T09:02:46+00:00 Renatas Berniūnas renatas.berniunas@fsf.vu.lt Vytis Silius vytis.silius@fsf.vu.lt Vilius Dranseika vilius.dranseika@fsf.vu.lt <p><span xml:lang="ar-SA">Š</span><span xml:lang="it-IT">iame&nbsp;</span>straipsnyje pateikiame tyrimo, kurio dalyviai buvo iš Kinijos, rezultatus, rodančius, kaip kinai<span xml:lang="it-IT">&nbsp;vertina&nbsp;</span><span xml:lang="ar-SA">į</span><span xml:lang="fr-FR">vairius&nbsp;</span>socialiai reikšmingus normų pažeidimus. Kėlėme hipotezę, kad, atsižvelgiant į&nbsp;<span xml:lang="it-IT">nuolatin</span><span xml:lang="ar-SA">ę&nbsp;</span><span xml:lang="it-IT">konfucianistin</span><span xml:lang="ar-SA">ė</span>s pasaul<span xml:lang="ar-SA">ėžiū</span>ros&nbsp;<span xml:lang="ar-SA">įtaką šiuolaikinei Kinijos visuomenei, kinai nedarys skirties tarp moralinių (</span><em>daode</em>) ir įprastų kultūringo elgesio (<em xml:lang="de-DE">wenming</em>) normų. Mūsų rezultatai rodo, kad dalyviai iš Kinijos iš<span xml:lang="de-DE">rei</span><span xml:lang="ar-SA">škė tvirtą normatyvinį įsitikinimą&nbsp;</span><span xml:lang="da-DK">ne tik&nbsp;</span><span xml:lang="ar-SA">žalingų ir nesąžiningų veiksmų</span><span xml:lang="de-DE">, kurie Vakar</span><span xml:lang="ar-SA">ų&nbsp;</span><span xml:lang="de-DE">literat</span><span xml:lang="ar-SA">ūroje paprastai priskiriami prie moralinės srities, bet ir kultūringo elgesio (</span><em xml:lang="de-DE">wenming</em>) normų paž<span xml:lang="de-DE">eidim</span><span xml:lang="ar-SA">ų atveju. Dalyviai kinai taip pat iš</span><span xml:lang="de-DE">rei</span><span xml:lang="ar-SA">škė tvirtą normatyvinį įsitikinimą dėl&nbsp;</span><span xml:lang="it-IT">tradicin</span>ių š<span xml:lang="pt-PT">eimos pagarbos vertyb</span>ių (<em>xiao</em>) paž<span xml:lang="de-DE">eid</span>imų. Be to, rezultatai rodo, kad&nbsp;<em>wenming</em>&nbsp;(nekultūringumo) svarstymai buvo geriausias normatyvinio įsitikinimo prediktorius, nors žala ir s<span xml:lang="ar-SA">ąž</span><span xml:lang="pt-PT">iningumas taip pat i</span><span xml:lang="ar-SA">šryškėjo kaip reikšmingi normatyvinio įsit</span>ikinimo prediktoriai. Rezultatai aptariami atsižvelgiant į pastaruoju metu vykusias diskusijas apie moralės ir konvencijos skirtį.</p> 2020-02-03T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/15107 Nuteistųjų adaptaciją pataisos įstaigose prognozuojantys veiksniai 2019-12-31T08:59:31+00:00 Viktorija Mikalauskienė v.bingelyte@gmail.com Alfredas Laurinavičius alfredas.laurinavicius@fsf.vu.lt <p>Adaptacija pataisos įstaigoje – tai įkalinto asmens psichologinis ir elgesinis atsakas į pataisos įstaigos aplinką ir įkalinimo situaciją (Fedock, 2017). Sėkmingai adaptavęsi nuteistieji geba patenkinti savo pagrindinius poreikius, nekonfliktuoja nei su pataisos įstaigos administracija, nei su kitais nuteistaisiais, nepatiria stiprių neigiamų emocijų ir t.t. Manoma, kad nesėkminga adaptacija pataisos įstaigoje siejasi su mažesne motyvacija keisti savo nusikalstamą elgesį ir recidyvu (Loper, 2002; Zamble &amp; Porporino, 1988). Nors nuteistųjų adaptacija pataisos įstaigose ir ją prognozuojančiais veiksniais užsienio mokslininkai domisi jau kelis dešimtmečius, Lietuvoje tokių tyrimų ypač trūksta. Šio tyrimo tikslas – nustatyti laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų adaptaciją Lietuvos pataisos įstaigose prognozuojančius veiksnius. Tyrime dalyvavo nuteistieji vyrai (<em>N</em> = 331) iš 5 Lietuvos pataisos įstaigų, jų amžius svyravo nuo nuo 18 iki 68 metų (<em>M</em> = 35,17, <em>SD</em> = 10,75). Adaptacijai įvertinti buvo naudojama Kalėjimo problemų skalė (Zamble &amp; Porporino, 1988), Beck depresijos klausimyno antroji leidimo versija (Beck, Steer, &amp; Brown, 1996) ir Beck nerimo klausimynas (Beck, Epstein, Brown,&nbsp; &amp; Steer, 1988). Adaptacijos veiksniai buvo įvertinti demografinių duomenų anketa bei Kriminalinių nuostatų modifikuota skale (Simourd, 1997). Nustatyta, jog adaptaciją geriausiai prognozuoja kriminalinės nuostatos ir bendravimas su draugais arba partnere. Tirti veiksniai paaiškino iki 16 % adaptaciją vertinančių kintamųjų sklaidos.</p> 2019-12-30T15:22:47+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/15520 Dvikalbė prieiga prie paskirų ir suporuotų žodžių epizodinėje atmintyje 2020-01-09T09:16:52+00:00 Algis Norvilas norvilas@sxu.edu <p>Keturių tyrimų metu pažvelgta į dviejų kalbų žodžių santykį dvikalbio asmens atmintyje. Dviejų kalbų žodžių santykis buvo tikrinamas, atliekant nuorodų ir tikslinių žodžių užduotį, kai, naudojantis žodžių (angliškų ar lietuviškų, pavyzdžiui, chair ar kėdė) nuorodomis, dalyviams tekdavo atkurti įsimintus tikslinius žodžius (angliškus ar lietuviškus, pavyzdžiui, TABLE ar STALAS). Vienu atveju dalyviai pirma turėjo įsiminti pavienių tikslinių žodžių (TABLE) sąrašą, o paskui dar kartą juos prisiminti padedami tapačios ar skirtingos kalbos nuorodų (chair ar kėdė). Atrasta, kad, nesvarbu, ar nuorodos buvo tos pačiõs, ar skirtingos kalbos, jos lygiai veiksmingai padėdavo prisiminti anksčiau matytus tikslinius žodžius. Taigi skirtingų kalbų žodžiai peržengia kalbos ribas ir kalbiniu atžvilgiu yra nepriklausomi. Išeitų, kad dvikalbiam asmeniui atskirų kalbų žodžiai yra betarpiškai susiję ir lygiai prieinami. Kitu atveju dalyviai pirma turėjo įsiminti nuorodų ir tikslinių žodžių poras (pavyzdžiui, chair-STALAS). Vėliau tikslinių žodžių (STALAS) prisiminimas buvo patikrintas dalyviams pateikiant arba kartu buvusias nuorodas (chair), arba jų vertimus (kėdė). Aptikta, kad tiesiogiai matytos nuorodos, palyginti su jų verstiniais atitikmenimis, kur kas geriau padėdavo prisiminti tikslinius žodžius. Šiuo atveju atrodytų, kad kalba ir žodžiai yra vienas nuo kito priklausomi. Susidaro įspūdis, kad žodžiai yra užsklęsti kalbos rėmuose. Kaip paaiškinti šiuos skirtingų kalbų žodžių santykius, susijusius su pavieniui ir poromis pateiktais žodžiais? Bandyta šiuos skirtingus duomenis aiškinti žodžių reikšme. Manyta, kad pavieniai tapačios kalbos žodžiai reikšmės atžvilgiu yra labai panašūs ir todėl nesunkiai vienas kitą atliepiantys. O žodžiai, esantys poroje, gali lengvai įgauti savitą reikšmės atspalvį ir todėl tapti nelengvai sukeičiami su kitos kalbos verstiniais žodžiais. Aiškinant šiuos duomenis platesniu mastu, jiems buvo pritaikyta Don Dulany (1997) sąmonės sampratos teorija, kuria remiantis, yra skirtumas tarp sukeliančiojo (angl. evocative) versus svarstomojo (angl. deliberative) žodžių apdorojimo.</p> 2019-12-30T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/15521 Pilietiško elgesio organizacijoje patikslinto klausimyno psichometriniai rodikliai 2020-01-09T09:39:23+00:00 Dalia Bagdžiūnienė dalia.bagdziuniene@fsf.vu.lt Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė jurgita.lazauskaite@fsf.vu.lt Ieva Urbanavičiūtė ieva.urbanaviciute@fsf.vu.lt <p>Pilietiškas elgesys organizacijoje – savanoriškas, neprivalomas darbuotojų elgesys, kuriuo stiprinami socialiniai ryšiai ir kuriamos palankios veiklai organizacinės aplinkos socialinio konteksto sąlygos. Atsižvelgiant į šio elgesio tyrimų plėtrą užsienio šalyse, kultūrinių skirtumų reikšmę pilietiško elgesio vertinimui ir remiantis Organ (1988) teorine koncepcija, 2013 metais buvo parengtas lietuviškasis pilietiško elgesio organizacijoje vertinimo klausimynas. Jį sudarė pilietinio įsitraukimo, pagarbos, pagalbos, iniciatyvos ir sąžiningumo dimensijos, patikrinta metodo struktūra, atlikta preliminari psichometrinių rodiklių analizė (Bagdžiūnienė, Lazauskaitė-Zabielskė ir Urbanavičiūtė, 2013). Šiame straipsnyje pristatomi du nauji tyrimai, kurių tikslas – patikrinti darbuotojų pilietiško elgesio organizacijoje lietuviško klausimyno struktūrą ir įvertinti patikslinto metodo psichometrinius rodiklius. Pirmajame tyrime dalyvavo 1 985, antrajame – 647 darbuotojai. Rezultatai: patvirtinamoji faktorių analizė patvirtino penkių dimensijų metodo struktūrą, galutinę klausimyno versiją sudaro dvidešimt teiginių, patvirtinti skalių suderintumo, išorinio validumo ir kiti psichometriniai rodikliai. Lietuviškasis pilietiško elgesio organizacijoje klausimynas pasižymi geromis psichometrinėmis savybėmis, gali būti taikomas, vykdant tyrimus organizacijose.</p> 2019-12-30T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/16103 Redakcinė kolegija ir turinys 2020-02-04T09:02:51+00:00 Gintautas Valickas psichol.redkolegija@fsf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/16104 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys 2020-02-04T09:02:50+00:00 Gintautas Valickas psichol.redkolegija@fsf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/16105 Kaltinamojo fizinio patrauklumo, socioekonominio statuso ir lyties reikšmė seksualinio priekabiavimo situacijos dalyvių elgesio vertinimui 2020-02-04T09:02:49+00:00 Gabija Petrauskaitė gabijapetrauskaite5@gmail.com Ksenija Čunichina ksenija.voropaj@gmail.com <p>Seksualinis priekabiavimas yra plačiai paplitusi šiuolaikinėje visuomenėje problema, todėl svarbu išsiaiškinti, kokie veiksniai formuoja visuomenės narių požiūrį į seksualinio priekabiavimo situacijas ir kodėl tam tikrais atvejais priekabiavimo auka yra laikoma situacijos kaltininke. Apžvelgus tyrimus, nagrinėjančius įvairių neteisinių veiksnių poveikį seksualinio priekabiavimo situacijos dalyvių elgesio vertinimui, matyti, kad daugelio jų rezultatai yra nevienodi, nėra aiškus ryšys tarp kaltinamojo savybių ir požiūrio į seksualinio priekabiavimo situacijas. Tad šio tyrimo tikslas – nustatyti, kokį poveikį seksualinio priekabiavimo situacijos dalyvių elgesio vertinimui daro tokie veiksniai kaip kaltinamojo lytis, fizinis patrauklumas ir socioekonominis statusas (SES). Tyrime dalyvavo 179 respondentai, iš kurių 151 studijavo Lietuvos aukštosiose mokyklose ir 28 buvo per pastaruosius trejus metus studijas baigę asmenys. Tyrimo metu, naudojant tariamą naujienų portalo pranešimą bei situacijos vertinimą nagrinėjančią skalę, buvo nustatyta, kad statistiškai reikšmingą poveikį situacijos dalyvių elgesio vertinimui darė tik kaltinamojo (-osios) fizinis patrauklumas ir SES. Didelis kaltinamojo (-osios) fizinis patrauklumas lėmė statistiškai reikšmingai pozityvesnį jo elgesio vertinimą ir negatyvesnį aukos elgesio vertinimą, o kaltinamojo (-osios) SES statistiškai reikšmingai veikė tik požiūrį į kaltinamojo (-osios) elgesį: kai kaltinamasis (-oji) buvo aukšto SES, respondentai jo elgesį vertino negatyviau, palyginti su žemo SES kaltinamojo elgesiu.</p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/16106 Vaikų (ne)dalyvavimas elektroninėse patyčiose ir emociniai bei elgesio sunkumai 2020-02-04T09:02:49+00:00 Saulė Raižienė saule.raiziene@fsf.vu.lt Vilmantė Pakalniškienė vilmante.pakalniskiene@fsf.vu.lt <p>Šiuo tyrimu siekiama palyginti vaikų, kurie patyrė skirtingų formų patyčias ir (ar) patys tyčiojosi, patiriamus emocinius ir elgesio sunkumus. Tyrime dalyvavo 1 012 vaikų nuo 9 iki 17 metų. 15,9 % vaikų nurodė per pastaruosius metus patyrę patyčias, 6,4 % – tyčiojęsi iš kitų; iš jų elektronine forma atitinkamai 61,5 % ir 52,3 %. Nustatyta, kad dalyvavimas patyčiose susijęs su prastesniu vaikų psichologiniu funkcionavimu: daugiausia emocinių ir elgesio sunkumų turi tie vaikai, kurie dalyvauja ne elektroninėse patyčiose, o tiesiogiai ar kitu būdu.</p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/16111 Naujienos 2020-02-04T09:02:48+00:00 Gintautas Valickas psichol.redkolegija@fsf.vu.lt Gintautas Valickas psichol.redkolegija@fsf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/psichologija/article/view/16112 Mūsų recenzentai 2020-02-04T09:02:47+00:00 Gintautas Valickas psichol.redkolegija@fsf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors