(1)
DaraškevičiūtėV. Religiškumo Reprezentavimo šiuolaikiniame Mene Problema. Sekuliari Ir Postsekuliari Prieigos. RAC 2017, 55-67.