DaraškevičiūtėV. „Religiškumo Reprezentavimo šiuolaikiniame Mene Problema. Sekuliari Ir Postsekuliari Prieigos“. Religija Ir kultūra, nr. 20-21, 2017 m.gruodžio, p. 55-67, doi:10.15388/Relig.2017.15.