Szajewski J. (2012). On “Politeness” and “Polite Lies” in Everyday Discourse. Respectus Philologicus, 22(27), 205-218. https://doi.org/10.15388/Respectus.2012.27.15349