1.
Pasisz P. Założenia aksjologiczne i teoretyczno-metodologiczne badań nad upadkiem Rzeczpospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej. RePhi [Prieiga per internetą]. 2019 m.balandžio23 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];35(40):159-68. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/12723