Slavistica Vilnensis https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis <p>Įkurtas 1997 m. Publikuoja paleoslavistikos, baltų ir slavų kalbų sąsajų, LDK kalbų, kultūrų ir raštijos, slavų kalbų istorinės gramatikos bei bendrinių kalbų raidos, lyginamosios, tipologinės ir kontrastyvinės slavų kalbų gramatikos, slavų dialektologijos, etnolingvistikos straipsnius.</p> en-US <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> jelena.konickaja@flf.vu.lt (Jelena Konickaja) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16822 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16822 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Bibliografiniai duomenys https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16823 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16823 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Статистически значимые слова четырех славянских служебных миней XI века https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16824 <p>В статье описаны эксперименты по поиску ключевых слов в славянских служебных минеях XI века (РНБ, Соф. 202, РГАДА, ф. 381 № 84, 89, 91) с помощью трех статистических мер — Weirdness, TF*ICTF' и Log-Likelihood. В перечнях 30-ти наиболее частотных лемм каждого из списков (три другиe рукописи выступают в качестве альтернативного подкорпуса) найдены статистически значимые слова и показана их различная оценка мерами. На основе сопоставления рангов лемм, ранжированных по значению мер, в каждом из списков выделены слова, наиболее значимые по оценке всех трех мер, а их сравнение с перечнями лемм, наиболее значимых в целом для коллекций гимнографических текстов корпуса “Манускрипт”, позволило найти ключевые слова каждой из рукописей. Установлены минимальные пороговые значения мер для выявления статистически значимых лингвистических единиц. Семантико-тематическая интерпретация ключевых слов позволяет увидеть их принадлежность к основным понятиям христианской церкви, охватывающим идею о <em>свете, чистоте, святости, радости, прославлении, спасении, покое, истине</em> и ее конкретизацию в каждой из рукописей: МП — <em>победа над страданием и смертью, святость, восхваление, радость</em>, МС — <em>чистота, Бог</em>, МО — <em>истина, покой</em>, МН — <em>восхваление, истина, спасение</em>.</p> <p><strong>Keturių XI amžiaus slaviškų liturginių minėjų statistiškai reikšmingi žodžiai </strong></p> <p>Straipsnyje aprašomi eksperimentai, skirti raktažodžių paieškai XI amžiaus liturginių minėjų tekstuose naudojant tris statistikos matus: Weirdness, TF*ICTF' ir Log-Likelihood. Trisdešimties dažniausiai naudojamų lemų sąrašuose nustatyti statistiškai reikšmingi žodžiai ir parodytas skirtingas šių žodžių vertinimas matais. Kiekviename sąraše nustatyti aukščiausiai visais trimis matais vertinami žodžiai. Lyginant šiuos žodžius su himnografinių tekstų korpuso „Manuscript“ kolekcijų reikšmingų žodžių sąrašu nustatyti kiekvieno analizuojamo rankraščio raktažodžiai. Rastos minimalios slenkstinės matų reikšmės statistiškai reikšmingiems lingvistiniams vienetams nustatyti. Raktažodžių semantinė ir teminė interpretacija leidžia priskirti juos pagrindinėms krikščionių bažnyčios sąvokoms ir konkretinti kiekvienam iš rankraščių: gegužės mėn. minėja – <em>kančios ir mirties nugalėjimas, šventumas, garbinimas, džiaugsmas</em>, rugsėjo mėn. minėja – <em>skaistumas, Dievas</em>, spalio mėn. minėja –<em> tiesa, ramybė</em>, lapkričio mėn. minėja – <em>garbinimas, tiesa, išvadavimas</em>.<br>Reikšminiai žodžiai: slavų liturginės minėjos; raktažodžiai; lingvistinė statistika</p> Victor Arkadievich Baranov Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16824 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Чтения московской редакции Стишного пролога в рукописных прологах Речи Посполитой https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16825 <p>Взаимодействие Простого и Стишного пролога началось практически сразу после появления перевода последнего в первой четверти XIV в. В статье рассмотрены примеры включения чтений Стишного пролога в списки Простого, а также поставлен вопрос о том, имела ли место интеграция статей из созданных в Московской Руси проложных редакций в характерные для Киевской митрополии разновидности Пролога. Сплошной анализ состава списков, происходящих из Великого княжества Литовского, а позднее и Речи Посполитой, позволил ответить на этот вопрос положительно. В простом прологе особой разновидности пространной редакции, переписанном в 1621 г. в селе Рычагове (Львовская обл., Украина) местным священником Симеоном, позднее принадлежавшем Креховскому монастырю, а ныне хранящемся в Львовской национальной библиотеке им. В. Стефаника, МВ 1267, был выявлен пласт назидательных статей и отдельные житийные тексты, восходящие к московской редакции Стишного пролога. Помимо московской редакции рычаговский пролог был сверен с иными прологами и агиографическими сборниками Речи Посполитой. При работе с этими источниками книжников главным образом интересовали новые поучения, которые были использованы ими для создания уникального назидательного раздела пролога № 1267.</p> <p><strong>Eiliuotojo sinaksaro Maskvos redakcijos skaitiniai Abiejų Tautų Respublikos rankraštiniuose sinaksaruose&nbsp;</strong></p> <p>Paprastojo ir Eiliuotojo sinaksarų sąveika prasidėjo beveik iš karto po atlikto paskutiniojo vertimo XIV a. pirmajame ketvirtyje. Straipsnyje nagrinėjami Eiliuotojo sinaksaro skaitinių įterpimo į Paprastojo sinaksaro nuorašus pavyzdžiai, taip pat keliamas klausimas, ar vyko skaitinių iš Maskvos Rusioje sukurtų sinaksaro redakcijų integracija į Kijevo metropolijai būdingas sinaksaro atmainas. Nuosekli kilusių iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, o vėliau ir Abiejų Tautų Respublikos sinaksarų nuorašų sudėties analizė į šį klausimą leido atsakyti teigiamai. Išplėstinės redakcijos ypatingos atmainos sinaksare MV 1267, perrašytame vietinio dvasininko Simeono 1621 m. Ryčagovo kaime (Lvovo apskritis, Ukraina), vėliau priklausiusiame Krechovo vienuolynui ir šiuo metu saugomame Lvovo nacionalinėje mokslinėje V. Stefaniko bibliotekoje, buvo aptiktas pamokomųjų straipsnių klodas ir pavieniai hagiografiniai tekstai, kilę iš Eiliuotojo sinaksaro Maskvos redakcijos. Ryčagovo sinaksaras taip pat buvo sutikrintas su kai kuriais kitais sinaksarais ir hagiografiniais rinkiniais iš Abiejų Tautų Respublikos. Dirbdami su šiais šaltiniais knygininkai visų pirma domėjosi naujais pamokymais, kuriuos jie panaudojo kurdami unikalią ir turtingą Sinaksaro Nr. 1267 didaktinę dalį.<br>Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika; Maskvos Rusia; sinaksaras; rankraštinis bažnytinis slavų paveldas; raštijos tradicijų sąveika</p> Marina Chistiakova Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16825 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Сколько польских житий из “Żywotów świętych” Петра Скарги было переведено восточными славянами https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16826 <p>В статье обобщаются приведенные в научной литературе данные о количестве переводов из польского произведения Петра Скарги “Żywoty świętych”, которые делались восточнославянскими переводчиками на территории Великого княжества Литовского и Польского королевства. Представлен список кириллических переводов из “Żywotów świętych” в составе львовских рукописей, расширяющий известное из исследования Ф.&nbsp;Томсона 2003&nbsp;г. количество переводов. Приводится перечень житий святых, бытовавших в наибольшем количестве списков.</p> <p class="ISSN-abst-angliskai para-style-override-2" xml:lang="en-US"><strong>Kiek šventųjų gyvenimo aprašymų iš Petro Skargos lenkiškojo veikalo „Żywoty świętych“ buvo išversta rytų slavų</strong></p> <p class="ISSN-abst-vidus" xml:lang="en-US"><span xml:lang="lt-LT">Straipsnyje apibendrinami mokslinėje literatūroje skelbti duomenys apie Petro Skargos lenkiškojo kūrinio „Żywoty świętych“ vertimus, atliktus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės žemėse gyvenusių rytų slavų. Pateiktas „Żywotów świętych “ kirilinių vertimų Lvove saugotuose rankraščiuose sąrašas, išplečiantis iš 2003 m. F. Thomsono tyrimo žinomą bendrą tokių vertimų skaičių. Taip pat pateiktas kirilinėje raštijoje labiausiai paplitusių P. Skargos rašytų šventųjų gyvenimų aprašymų kirilinių vertimų sąrašas.<br></span><strong xml:lang="lt-LT">Reikšminiai žodžiai</strong><span xml:lang="lt-LT">:</span><strong xml:lang="lt-LT">&nbsp;</strong><span xml:lang="lt-LT">rytų slavų hagiografija; Petras Skarga; „Šventųjų gyvenimo aprašymai“; rusėniškieji vertimai iš lenkų kalbos; bažnytiniai slavų vertimai iš lenkų kalbos</span></p> Galina Nikolaevna Sapozhnikova Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16826 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Eksces — transgresja — świętość: analiza żywotu św. Wilhelma (ze zbioru żywoty świętych Piotra Skargi) https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16827 <p>Tekst przedstawia analizę żywotu św. Wilhelma. Podstawę materiałową stanowią&nbsp;<em xml:lang="lt-LT">Żywoty świętych</em>&nbsp;Piotra Skargi po raz pierwszy wydane w Wilnie w 1579 roku. Szkic stanowi rozwinięcie wcześniejszych ustaleń na temat fenomenu transgresji w&nbsp;<em xml:lang="lt-LT">Żywotach</em>&nbsp;[Cybulska-Bohuszewicz 2018, 13–36]. Jako narzędzia analizy wykorzystuję zatem pojęcia wypracowane przez myślicieli takich jak Georges Bataille, Józef Kozielecki i Victor Turner. Praca ma charakter nowatorski, gdyż dotychczas&nbsp;<em xml:lang="lt-LT">Żywoty</em>&nbsp;nie były w ten sposób badane. Jednocześnie szkic stanowi tylko pewien przyczynek do dalszych badań, których zwieńczeniem będzie monografia poświęcona zagadnieniom transgresji, świętości i atopii we wzmiankowanym dziele.</p> <p class="ISSN-abst-angliskai" xml:lang="en-US"><strong>Ekscesas – transgresija – šventumas: šv. Vilhelmo gyvenimo analizė (remiantis Petro Skargos Šventųjų gyvenimo aprašymais)<br></strong><span xml:lang="lt-LT">Straipsnyje nagrinėjamas šv. Vilhelmo gyvenimo aprašymas, pateiktas Petro Skargos hagio­grafiniame veikale&nbsp;</span><em xml:lang="lt-LT">Šventųjų gyvenimo aprašymai&nbsp;</em><span xml:lang="lt-LT">(</span><em xml:lang="lt-LT">Żywoty świętych</em><span xml:lang="lt-LT">, Vilnius 1579), transgresijos fenomeno kontekste. Tekstas yra ankstesnių autorės tyrimų ir išvadų apie transgresijos reiškinį P.&nbsp;Skargos veikaluose tęsinys [žr. Cybulska-Bohuszewicz 2018, 13–36]. Darbas yra novatoriškas, nes iki šiol P.&nbsp;Skargos&nbsp;</span><em xml:lang="lt-LT">Šventųjų gyvenimo aprašymai</em><span xml:lang="lt-LT">&nbsp;nebuvo tiriami šiuo atžvilgiu. Autorė remiasi tokių mąstytojų, kaip antai Georges Bataille, Józef Kozielecki, Victor Turner ir kt. idėjomis bei sąvokomis. Straipsnis yra autorės rašomos monografijos, skirtos transgresijos, šventumo ir atopijos problematikai, dalis.<br></span><strong>Reikšminiai žodžiai</strong>:&nbsp;<em xml:lang="lt-LT">Šventųjų gyvenimo aprašymai</em>; šv. Vilhelmas; Petras Skarga; transgresija; šventumas</p> Ewa Cybulska-Bohuszewicz Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16827 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Войновский список философских сочинений Иоанна Дамаскина и Иоганна Шпангенберга в переводе Андрея Курбского https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16828 <p><strong>&nbsp;</strong><span class="attribute">В&nbsp;</span><span class="x-5yl5">Музее икон и культуры старообрядцев (Muzeum Ikon i Kultury Staroobrzędowców)</span><span class="attribute">&nbsp;в д. Войново (Варминско-Мазурское воеводство, Польша) хранится рукописный сборник конца ХIХ&nbsp;в., содержащий переводы философских сочинений Иоанна Дамаскина,&nbsp;</span>Иоганна&nbsp;<span class="char-style-override-3">Шпангенберга и</span>&nbsp;Псевдо-Иустина Философа, а также два оригинальных текста Андрея Курбского. Изучение текстов рукописи показало, что произведения Дамаскина и&nbsp;<span class="char-style-override-3">Шпангенберга</span>&nbsp;в этом сборнике представлены в переводе Курбского-Оболенского. Цель настоящей работы — определить структурно-композиционных особенности войновского списка переводов философских сочинений Дамаскина и&nbsp;<span class="char-style-override-3">Шпангенберга</span>, выполненных в 1570-х гг. в кружке Андрея Курбского, и на основе выявленных примет попытаться найти потенциально родственные списки, которые могли быть антиграфом или протографом войновской рукописи. Проведенное исследование позволило выявить четыре списка переводов «Диалектики» и «Введения в догматы» Дамаскина (и «Силлогизмов»&nbsp;<span class="char-style-override-3">Шпангенберга),&nbsp;</span>потенциально родственных войновскому. По крайней мере два из них содержат идентичные войновскому структурно-композиционные особенности оформления перевода «Введения в догматы».</p> <p class="ISSN-abst-vidus" xml:lang="en-US"><strong xml:lang="lt-LT">Andrejaus Kurbskio Jono Damaskiečio ir Johanno Spangenbergo filosofinių kūrinių vertimų Voinovo vienuolyno nuorašas<br></strong><span class="x-5yl5" xml:lang="lt-LT">Sentikių ikonų ir kultūros muziejuje (</span><em xml:lang="lt-LT">Muzeum Ikon i Kultury Staroobrzędowców</em><span class="x-5yl5" xml:lang="lt-LT">) Voinovo k. Lenkijoje (Varmijos Mozūrų vaivadija, Lenkija) saugomas XIX a. pabaigos rankraštinis rinkinys, kurį sudaro Jono Damaskiečio, Johanno Spangenbergo, Pseudo-Justino Kankinio filosofinių kūrinių vertimai ir du originalūs Andrejaus Kurbskio veikalai. Tekstų tyrimas parodė, kad šiame rankraštyje pateikti Andrejaus Kurbskio ir Mykolo Obolenskio Damaskiečio ir Spangenbergo kūrinių vertimai. Šio darbo tikslas – atskleisti Voinovo vienuolyno nuorašo Kurbskio ir jo bendraminčių (Damaskiečio ir Spangenbergo) kūrinių vertimų struktūros ir kompozicijos ypatumus bei, pasitelkus išaiškintus bruožus, surasti potencialiai (tariamai) giminingus nuorašus, kurie galėtų būtų Voinovo rankraščio antigrafai arba protografai. Tyrimo metu pavyko išaiškinti keturis nuorašus su Damaskiečio&nbsp;</span><em xml:lang="lt-LT">Dialektikos</em><span class="x-5yl5" xml:lang="lt-LT">&nbsp;ir&nbsp;</span><em xml:lang="lt-LT">Įvado į dogmas</em><span class="x-5yl5" xml:lang="lt-LT">&nbsp;(ir Spangenbergo traktato&nbsp;</span><em xml:lang="lt-LT">Trivium</em><span class="x-5yl5" xml:lang="lt-LT">&nbsp;fragmento „Silogizmai“) vertimais, kurie gali būti susiję su Voinovo kodeksu. Bent du iš jų turi struktūrinių ir kompozicinių bruožų, identiškų saugomam buvusiame sentikių Voinovo vienuolyne Damaskiečio&nbsp;</span><em xml:lang="lt-LT">Įvado į dogmas</em>&nbsp;vertimo nuorašui.<br><strong>Reikšminiai žodžiai:&nbsp;</strong>Jonas Damaskietis, Andrejus Kurbskis, bažnytinė slavų raštija, rankraščiai, vertimai, sentikiai, Voinovo vienuolynas, Lenkija</p> Nadezhda Morozova Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16828 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Дополнения к списку полонизмов в русском приказном языке ХVII века https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16829 <p>В статье на материале дипломатической корреспонденции Московского государства первой половины ХVII в. рассматривается история четырех лексем: мевати ‘иметь’, меновати ‘называть, именовать’, мѣтися ‘чувствовать себя; поживать’, мешканецъ ‘житель, обитатель’. Цель автора — доказать, что эти слова являются лексическими заимствованиями из польского языка. Исследование основано на тщательном сопоставлении данных разного типа словарей русского, белорусского, украинского и польского языков, что позволило доказать неисконность данных лексем в русском языке и установить источник заимствования, а также выявить посредническую роль письменности Великого княжества Литовского в польско-русских языковых контактах. Материалы данной публикации могут быть использованы для дополнения и уточнения информации этимологических и исторических словарей славянских языков.</p> <p><strong>XVII amžiaus kanceliarinės (prikazų) rusų kalbos polonizmų sąrašo papildymai</strong><br>Santrauka. Straipsnyje, remiantis Maskvos Rusijos diplomatine korespondencija (ХVII a. pradžios), nagrinėjama keturių žodžių: <em>mevati</em> ‘turėti’, <em>menovati</em> ‘vadinti, pavadinti’, <em>metsja</em> ‘jaustis’, <em>meškaniec</em> ‘gyventojas’ istorija. Autorė siekia įrodyti, kad šie žodžiai yra leksiniai skoliniai iš lenkų kalbos. Tyrimas pagrįstas kruopščiu įvairių tipų rusų, baltarusių, ukrainiečių ir lenkų kalbų žodynų duomenų palyginimu. Atliktas etimologinis-istorinis tyrimas leido įrodyti leksemų atsiradimą rusų kalboje skolinimo būdu (iš lenkų kalbos) ir nustatyti skolinimosi šaltinį. Straipsnyje taip pat pavaizduotas LDK raštijos – tarpininkės vaidmuo lenkų ir rusų kalbų kontaktuose. Straipsnio medžiaga gali būti panaudota slavų kalbų etimologinių ir istorinių žodynų informacijai papildyti ir patikslinti.<br><strong>Reikšminiai žodžiai</strong>: leksinis skolinys, polonizmas, kanceliarinė (prikazų) kalba, diplomatinė korespondencija (dokumentai), LDK raštija</p> Liudmila Pavlovna Garbul Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16829 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Структура складаназлучанага сказа ў рэлiгiйна-палемiчным тэксце беларуска-лiтоўскa-польскiх татар https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16830 <p>Артыкул прысвечаны вывучэнню сiнтаксiчных асаблiвасцяў арабаграфiчнага тэксту беларуска-польска-лiтоўскiх татараў, прадстаўленага ў рукапiсе Р 97 XVIII ст., якi знаходзiцца ў калекцыi рукапiсаў Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi. Аб’ектам даследавання з’яўляецца складаназлучаны сказ. У вынiку даследавання робiцца выснова, што ў структуры складаназлучаных сказаў пераважаюць канструкцыi, уласцiвыя польскай літаратурнай мове таго часу, i ў меншай ступенi выкарыстоўваюцца канструкцыi, з’яўленне якiх можна вытлумачыць уплывам ўсходнеславянскіх моў, а таксама дыялектаў.</p> <p><strong>Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos totorių religinio poleminio teksto sudėtinio sakinio ypatumai</strong><br>Straipsnis skirtas XVIII a. Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos totorių arabiškais rašmenimis parašyto teksto, esančio P97 rankraštyje (saugomas Baltarusijos mokslų akademijos Centrinėje mokslinėje bibliotekoje), sintaksinių ypatybių tyrimui. Tyrimo objektas yra sudėtinis sakinys. Straipsnyje daroma išvada, kad tekste sudėtinio sakinio sintaksės lygmeniu nėra konkurencijos tarp to meto lenkų bendrinės (literatūrinės) kalbos, regioninės lenkų kalbos versijos ir rytų slavų kalbų, nes daugiausia čia randama klasikinė literatūrinės kalbos struktūra.<br><strong>Reikšminiai žodžiai</strong>: Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos totoriai; baltarusių kalba; lenkų kalba; kitabai; sudėtinis sakinys</p> Alla Kozhinowa Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16830 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Some Types of Archaisms in Polish Dialects in Lithuania https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16832 <p><span xml:lang="ru-RU">Тема статьи непосредственно связана с работой автора в международном проекте “Польские говоры в Литве” (“Gwary polskie na Litwie”</span><em xml:lang="lt-LT">,</em><span xml:lang="ru-RU">&nbsp;2016–2018, под руководством проф. К.Рутковской, при финансовой поддержке МИД Республики Польша). Задачей данной работы явилось изучение арxаичной и устарелой лексики, обнаруженной в диалектном материале, собранном рабочей группой. В общей сложности удалось выявить ок. 200 лексическиx единиц, классифицируемыx нормативными словарями как устарелые или арxаичные: около 50 % составляют собственно лексические арxаизмы (</span><em xml:lang="lt-LT">arenda, bachur, czernica&nbsp;</em><span xml:lang="ru-RU">и др.); ок. 35% — лексико-семантические (</span><em xml:lang="lt-LT">baczyć, cacka, czeladź&nbsp;</em><span xml:lang="ru-RU">и др.); ок. 15% — лексико-словообразовательные архаизмы (</span><em xml:lang="lt-LT">kradkiem ‘ukradkiem’, lenować się ‘lenić się’, nadgrobek ‘na</em><span xml:lang="ru-RU">grobek’ и т. п.). Сопоставление исследуемого материала с данными историческиx словарей показало, что многие лексемы, отмеченные в ряде работ как “кресовые” заимствования из восточнославянскиx языков, можно признать арxаизмами, некогда известными общепольскому языку. В то же время изученный материал подтверждает несомненную роль белорусского и русского языков в поддержке функционирования выявленныx архаизмов в польскиx говораx на территории Литвы. Влияние литовского языка в данном случае не представляется значительным.</span></p> <p class="ISSN-abst-angliskai"><strong>Keletas archaizmų rūšių Lietuvos lenkų tarmėse<br></strong><span xml:lang="lt-LT">Straipsnio tema yra tiesiogiai susijusi su autorės dalyvavimu tarptautiniame mokslo projekte „Lietuvos lenkų tarmės“ (“Gwary polskie na Litwie”</span><em xml:lang="lt-LT">,</em><span xml:lang="lt-LT">&nbsp;2016–2018, vadovė prof. K. Rutkovska, projektą rėmė Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministerija). Pasitelkiant projekto darbo grupės surinktą medžiagą pristatomos labiausiai paplitusių lenkų tarmių Lietuvoje leksinių archaizmų rūšys. Darbo metu pavyko atrinkti apie 200 pasenusių leksinių vienetų, iš kurių apie 50 proc. sudaro žodiniai archaizmai (</span><em xml:lang="lt-LT">arenda, bachur, czernica&nbsp;</em><span xml:lang="lt-LT">ir kt.), apie 35 proc. – semantiniai archaizmai (</span><em xml:lang="lt-LT">baczyć, cacka, czeladź&nbsp;</em><span xml:lang="lt-LT">ir kt.) ir apie 15 proc. – pasenę šiuolaikinių leksemų darybiniai variantai (</span><em xml:lang="lt-LT">kradkiem, lenować się, nadgrobek&nbsp;</em><span xml:lang="lt-LT">ir kt.). Kiekvieno žodžio chronologinė verifikacija remiasi tiek šiuolaikinių, tiek istorinių lenkų kalbos žodynų duomenimis. Taip pat pateikiami rytų slavų kalbų atitikmenys, o pagal poreikį&nbsp;– ir lietuvių kalbos medžiaga. Maždaug pusę nagrinėjamos medžiagos sudaro archaizmai, išlikę tik Lietuvos teritorijoje. Kiti pasenę žodžiai (arba pasenusios reikšmės) taip pat žinomi etninėse tarmėse Lenkijos teritorijoje. Be abejo, archajinių leksemų ir reikšmių išsaugojimą Lietuvos lenkų dialektuose palaikė jų funkcionavimas gretimose rytų slavų kalbose – baltarusių ir rusų. Lietuvių kalbos įtaka šiuo atveju neatrodo labai reikšminga.<br></span><strong>Reikšminiai žodžiai</strong>: archaizmai, lenkų kalba Lietuvoje, lenkų kalbos tarminė leksika</p> Viktorija Ušinskienė Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/16832 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000