https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/issue/feed Socialiniai tyrimai 2021-10-21T08:18:06+00:00 Teodoras Tamošiūnas teodoras.tamosiunas@sa.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2002 m. Publikuoja įvairių socialinių tyrimų rezultatus.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24457 Jaunų moterų perfekcionizmo, savęs sudaiktinimo ir rizikos susirgti valgymo sutrikimais ryšys Lietuvoje 2021-08-10T07:38:37+00:00 Justina Paluckaitė jpaluckaite@yahoo.com <p>Šiuo straipsniu siekiama ištirti ryšį tarp jaunų moterų perfekcionizmo, savęs sudaiktinimo ir rizikos susirgti valgymo sutrikimais Lietuvoje. Tyrime dalyvavo 217 moterų, kurių amžiaus vidurkis&nbsp;– 20 metų. Tyrimui atlikti buvo naudojamas Nuostatų į valgymą klausimynas (EAT–26) (Garner ir kt., 1982), Beveik tobulumo skalė, pataisyta (APS-R) (Slaney, Mobley, Trippi, Ashby ir Johnson, 2001) bei Sudaiktinto kūno sąmoningumo skalė (OBC) (McKinley ir Hyde, 1996). Rezultatai parodė, kad rizika susirgti valgymo sutrikimais koreliuoja su didesne jaučiama kūno gėda. Paaiškėjo, kad kuo aukštesnius asmeninius standartus sau kelia merginos, tuo mažiau jos yra linkusios patekti į valgymo sutrikimų rizikos grupę. Merginos, labiau linkusios į distresą, kurį sukelia aukštų asmeninių standartų išsikėlimas ir jų atlikties neatitiktis, taip pat labiau yra linkusios patekti į valgymo sutrikimų riziką turinčią grupę. Be to, kuo tirtos merginos pasižymi aukštesniu distreso lygiu, kurį sukelia išsikeltų asmeninių standartų ir atlikties neatitiktis, tuo joms yra labiau būdinga jausti kūno gėdą. Šie rezultatai galėtų būti reikšmingi jaunų moterų, turinčių valgymo sutrikimų, gydyme, ir galėtų padėti jaunoms moterims, turinčioms sutrikusio valgymo elgesį.</p> 2021-08-10T07:36:01+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Justina Paluckaitė https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24317 Socialinių paslaugų prieinamumas vaikus su negalia auginančioms šeimoms gerovės valstybės kontekste 2021-08-12T05:09:12+00:00 Agota Giedrė Raišienė agotagiedre@gmail.com Laura Gardziulevičienė info@leidykla.vu.lt <p>Socialinių paslaugų prieinamumas yra vienas iš gerovės valstybės kriterijų socialinės politikos srityje. Straipsnyje apžvelgiamos socialinių paslaugų vaikus su negalia auginančioms šeimoms vartojimo ypatybės Lietuvoje. Vaiko su negalia gerovė neatsiejama nuo suaugusiųjų asmenų, dažniausiai šeimos, kurioje jis gyvena. Priklausomai nuo vaiko neįgalumo lygmens, šeimai tenka daugiau ar mažiau laiko skirti išskirtiniams vaiko poreikiams, todėl ribojamos tėvų galimybės įvairiapusiškai funkcionuoti visuomenėje, didėja socialinė atskirtis. Straipsnyje pristatytas tyrimas stiprina supratimą, kaip neįgalius vaikus auginančios šeimos naudojasi valstybės teikiamomis socialinėmis paslaugomis ir kokių sprendimų bei priemonių reikėtų, kad neįgaliųjų vaikų ir jų artimųjų gyvenimo kokybė taptų geresnė.</p> 2021-08-12T05:07:17+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Agota Giedrė Raišienė | Laura Gardziulevičienė https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24526 Savanorystė Lietuvoje – socialinio kapitalo perspektyva 2021-08-19T05:32:02+00:00 Justinas Staliūnas justinas.staliunas@gmail.com Andrius Stasiukynas stasiukynas@mruni.eu Aušra Šukvietienė ausra.sukvietiene@mruni.eu <p>Straipsnyje analizuojamos savanoriškos veiklos ypatumai socialinio kapitalo formavimo kontekste. Savanorystės vystymas, socialinio kapitalo rodiklių gerinimo siekimas yra įvardinti kaip strateginiai Lietuvos tikslai ilguoju laikotarpiu, tačiau rodikliai tarptautiniuose indeksuose yra žemi, lyginant su kitomis valstybėmis. Atliktas kokybinis tyrimas apklausiant ekspertus, sudarė prielaidas išskirti savanoriškos veiklos vystymo trikdžius (visuomenėje vyraujančios nuostatos, savanoriškos veiklos organizavimo ypatumai ir kt.), pateikti rekomendacijas viešojo valdymo institucijoms.</p> 2021-08-19T05:29:07+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Justinas Staliūnas | Andrius Stasiukynas | Aušra Šukvietienė https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24729 Strateginių pokyčių valdymas savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2021-10-21T08:18:06+00:00 Laima Liukinevičienė laima.liukineviciene@sa.vu.lt Kamilė Kuodytė kamile.kuodyte@gmail.com <p>Išsikėlus teorines prielaidas,<strong>&nbsp;</strong>kad strateginiais pokyčiais siekiama tobulinti organizacijos veiklą įgyvendinant nacionalinę, vietos kultūros politiką atliepiančius strateginius tikslus, kurių išsikėlime dalyvauja organizacijos bendruomenė, kad pokyčių valdyme svarbi vadovų lyderystė, jų kompetencija valdyti pokyčius, empiriniu tyrimu siekiama ištirti Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų strateginių pokyčių valdymo situaciją, įžvelgti tobulintinus aspektus. Bibliotekų vidinių dokumentų analizė bei darbuotojų apklausa parodė, kad bibliotekos geba įgyvendinti kitų inicijuotus pokyčius. Iš organizacijos vidaus pareinančioms iniciatyvoms valdyti, panaudoti turimą pozityvų nusiteikimą dalyvauti pokyčiuose trūksta strateginio valdymo, pokyčių, bendruomenės įtraukimo į pokyčių valdymą kompetencijų, motyvacijos.</p> 2021-10-21T08:07:58+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Laima Liukinevičienė | Kamilė Kuodytė