Kavaliauskaitė-Vilkinienė V. Mandagumo šnekos aktai vaikų kalboje: pragmatinės klaidos ir įsisavinimas. Taikomoji kalbotyra, n. 12, p. 97-124, 21 birž. 2019.