https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/issue/feed Taikomoji kalbotyra 2020-10-14T03:01:24+00:00 Meilutė Ramonienė meilute.ramoniene@flf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2012 m.<em> Taikomoji kalbotyra</em> – tarptautinis elektroninis mokslo žurnalas, skirtas publikuoti tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė taikomosios kalbotyros tematika.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/18393 Nedarnioji vaikų dvikalbystė mišriose emigrantų šeimose 2020-10-14T03:01:24+00:00 Inga Hilbig Inga.Hilbig@flf.vu.lt <p>Straipsnyje analizuojamos nedarniosios vienalaikės emigrantų vaikų dvikalbystės su lietuvių kalba priežastys. Tirtos atkarpos iš 25 kokybinių pusiau struktūruotų interviu su vaikus mišriose šeimose svetur auginančiomis lietuvėmis ir pluoštas tokių moterų pasisakymų feisbuke. Pirmiausia aiškinamasi, kas lemia pačių emigrančių ne(be)kalbėjimą lietuviškai savo šeimose, kai vaikai neįgyja net recepcinių mažumos kalbos gebėjimų. Po to išskiriamos galimos pasyviosios vaikų dvikalbystės&nbsp;– nekalbėjimo lietuviškai&nbsp;– priežastys, galiausiai&nbsp;– per mažai išlavėjusių ar nykstančių kompetencijų priežastys. Nedarniąją dvikalbystę su mažumos kalba gali lemti daugybė įvairių objektyvių ir subjektyvių, pirminių ir antrinių, sociolingvistinių, psichologinių ir kitų veiksnių bei jų derinių. Manytina, kad itin svarbus yra jausminis&nbsp;– neigiamų emocijų&nbsp;– aspektas.</p> 2020-06-16T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/18394 Lietuvių kalbos žargono priesaginių prieveiksmių morfologinė adaptacija: priesagos -ai hibridiniai vediniai iš būdvardžių su priesaga -iškas ir nepriesaginių būdvardžių 2020-08-19T13:36:14+00:00 Robertas Kudirka robertas.kudirka@knf.vu.lt <p><strong>&nbsp;</strong>Įprastai skolinių tyrimuose daugiausiai dėmesio skiriama daiktavardžiams, būdvardžiams, veiksmažodžiams. Atskirų, skirtų kiekvienai kalbos daliai, sisteminių ir išsamių lietuvių kalbos žargono leksikos tyrimų nėra. Straipsnyje morfologiškai analizuojami priesagos&nbsp;<em>-ai</em>&nbsp;hibridiniai prieveiksmiai iš būdvardžių su priesaga&nbsp;<em>-iškas</em>&nbsp;ir nepriesaginių būdvardžių: aptariama jų daryba ir kaityba (laipsniavimas). Medžiaga (79 prieveiksmiai) rinkta iš&nbsp;<em>Lietuvių kalbos žargono ir nenorminės leksikos žodyno.&nbsp;</em>Tyrimu siekiama nustatyti sistemiškas ypatybes, darybines analogijas, kurios yra perimamos iš bendrinės kalbos sistemos. Tiriamieji žodžiai klasifikuojami pagal darybinio pamato priesagas, atliekama sisteminė analizė, kuria siekiama išgryninti vyraujančius darybinius modelius.</p> 2020-06-16T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/18415 Prancūzų K2 daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje VBE rašto darbuose 2020-08-19T13:36:12+00:00 Vitalija Kazlauskienė vitalija.kazlauskiene@flf.vu.lt <p>Mokinių kalba pasižymi interferencijos ir tarpukalbės požymiais. Vienas iš pagrindinių saki­nio elementų&nbsp;– daiktavardinis junginys (DJ)&nbsp;– gali atskleisti mokinių kalbinės kompetencijos ypatybes. Tyrimui pasirinkta daiktavardinio junginio aktualioji skaida predikatinėje konstrukcijoje: kai daiktavardinio junginio atributiniai dėmenys patenka į predikatinės konstrukcijos sudėtį, kaip veiksnio aktualizuoti determinantai. Norint tiksliau ištirti tokio tipo predikatines konstrukcijas ir jų ypatumus mokinių kalboje, remiamasi lietuvių mokinių tekstyno empirine medžiaga. Darbe trumpai aptariama predikatinės konstrukcijos samprata, aprašomas mokinių tekstyno duomenų kaupimas ir atrankos kriterijai. Pateikta DJ predikatinėje konstrukcijoje analizė. Nagrinėjami būdingesni analizuojamo tekstyno atvejai. Apibendrinant kiekybinio ir kokybinio tyrimo rezultatus, suformuluotos pagrindinės išvados.</p> 2020-06-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/19189 2008–2009 m. ekonomikos krizės atspindys žiniasklaidoje ir jo ryšys su realia situacija 2020-09-02T06:37:25+00:00 Vilija Tauraitė vilija.tauraite@gmail.com <p>Straipsnyje siekiama nustatyti, kaip Lietuvos interneto žiniasklaida atspindėjo 2008–2009 m. ekonomikos krizę ir kaip šis atspindys susijęs su realia ekonomikos situacija bei visuomenės nuomone apie ekonomikos padėtį. Žiniasklaidos atspindys buvo įvertintas pagal sudarytą naujienų agentūros BNS ir interneto portalo DELFI pranešimų tekstyną, analizuojant pranešimų kiekio ir tono kitimą, ir palygintas su statistiniais ekonomikos rodikliais. Nustatyta, kad krizės atspindys žiniasklaidoje iš esmės buvo adekvatus: pranešimų skaičiaus tendencijos atitiko svarbiausių krizės įvykių chronologiją, o pranešimų tono balanso ryšys su ekonomikos situaciją parodančiu pramonės produkcijos indeksu buvo glaudus. Atlikta analizė parodė, kad ryšys tarp BNS pranešimų ir realios padėties buvo stipresnis negu DELFI pranešimų atveju. Pastebėta, kad žiniasklaidos pranešimai turėjo reikšmingesnės įtakos vartotojų nuomonei apie ekonomiką negu vartojimui. Aptikta požymių, kad žiniasklaidos priemonės galėjo bandyti suteikti atsvarą neigiamų naujienų srautui krizės metu. Konstatuota, jog vartotojai greičiau ir ilgesniam laikui reagavo į pranešimų tono balanso blogėjimą negu gerėjimą.</p> 2020-08-13T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/19190 Vengriški kokybės užtikrinimo srities terminai naujadarai 2020-08-19T13:36:11+00:00 Réka Sólyom solyom.reka@kre.hu <p>Straipsnyje funkciniu ir kognityviniu aspektu nagrinėjami nauji vengriški kokybės užtikrinimo srities terminai, naujadarai analizuojami atsižvelgiant į jų gramatines ir semantines savybes. Medžiaga rinkta 2018 metais, šios srities ekspertai (kokybės inžinieriai) užpildė klausimyną. Naujus terminus vienija tai, kad jie kurti naudojant angliškų žodžių šaknis, o iš kelių žodžių sudarytuose terminuose esama ir angliškų žodžių.<br>Nors mokslinėje literatūroje dažnai pabrėžiama vienareikšmių terminų svarba mokslinėje komunikacijoje (Temmerman 2002: 211), šiandien jau aišku, kad konceptualiosios metaforos ir metonimai (Lakoff-Johnson 1980, Panther-Thornburg 2003, Kövecses 2015) gali turėti svarbų vaidmenį kuriant žodžių reikšmes, jie taip pat palengvina terminijos supratimo procesą. Straipsnio autorės tyrimai atskleidė, kad metaforų ir metonimų vartojimas gali turėti reikšmingą poveikį reikšmių kūrimo procesui sudarant kasdien vartojamus naujadarus, kai kalboje pradedama vartoti naują žodį arba naują konstrukciją.<br>Šiame straipsnyje teigiama, kad tai būdinga ir naujiems vengriškiems kokybės užtikrinimo srities terminams, todėl šiuose terminuose taip pat galima rasti įvairių metoniminių ir metaforinių semantinių struktūrų. Ypatingas dėmesys skiriamas gramatinių procesų semantikai, t. y. žodžių darybai, nes didelę dalį šių terminų sudaro tokie vengriški veiksmažodžiai, kurie yra sudaryti prie angliškos šaknies prijungus produktyvias vengrų kalbos darybos morfemas -<em>(V)z</em>&nbsp;arba -<em>(V)l</em>. Kitas svarbus dalykas kuriant šiuos terminus yra vengriškų priešdėlių semantika, nes jie suteikia naujiems veiksmažodžiams perfektinę reikšmę, pabrėžia veiksmo užbaigtumą.<br>Antroje straipsnio dalyje iškeliama hipotezė, kad esama ir mentalinių priežasčių, kodėl, nepaisant to, kad gamybos procesus galima aprašyti kasdieniais (šnekamosios) vengrų kalbos žodžiais ir žodžių junginiais, nagrinėjamosios srities ekspertai, užuot vartoję juos, pirmenybę teikia naujadarams su angliškomis šaknimis. Šiai hipotezei pagrįsti straipsnyje aptariami informantų atsakymai apie nagrinėjamų terminų vartojimą. Analizė atskleidė, kad vartodami naujadarus kokybės užtikrinimo srities specialistai gali atskirti specialiuosius terminus nuo bendrų, kasdienių leksemų.</p> 2020-08-13T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/19674 Politinių TV debatų specifika: kaip menkinti kito įvaizdį ir didinti savo galią? 2020-09-10T09:12:11+00:00 Eglė Žurauskaitė egle.zurauskaite@flf.vu.lt <p>Straipsnio tikslas&nbsp;– atskleisti, kaip vyksta įvaizdžio ir galios konstravimo procesas politiniuose televizijos debatuose ir ištirti adresatą menkinančius pasakymus orientacijos į įvaizdį ir propozicinio turinio aspektais. Tikslui pasiekti kokybiniu turinio analizės metodu nagrinėtos šešios politinių TV debatų laidos, transliuotos prieš 2016 m. rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą. Bendra laidų trukmė&nbsp;– 360 min. Nustatyta, kad politikai siekia įtvirtinti savo galią menkindami oponento įvaizdį. Šio proceso specifiškumui nusakyti gali būti taikoma&nbsp;<em>nulinės sumos lošimo</em>&nbsp;metafora. Ištyrus adresatą menkinančius pasakymus paaiškėjo, kad dažniausiai taikomos netiesioginės nemandagumo strategijos, o jų turinys susijęs su oponentų veiksmų kritika. Tai rodo, kad debatų dalyviai vienas kitam kenkia neigiamai kalbėdami apie vienas kito kompetencijų stoką ir vienas kito&nbsp;įvaizdį menkina taip, kad nepakenktų savo pačių įvaizdžiui. Šis tyrimas gali būti įdomus politinio diskurso tyrėjams, sociolingvistams.</p> 2020-09-10T08:32:28+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/19684 Kodų kaita skirtingų lyčių asmenų feisbuko paskyrose. Šalčininkų rajono atvejis 2020-09-14T09:12:26+00:00 Violeta Miliun violeta199506@gmail.com <p>Šiame straipsnyje pristatomas kodų kaitos ir jos funkcijų feisbuke skelbiamuose įrašuose ir komentaruose tyrimas, atsižvelgiant į lyties veiksnį. Tyrėjai René Appelas ir Pieteris Muyskenas išskyrė šešias kodų kaitos funkcijas: referentinę, valdomąją, tapatybinę, metaforinę, metalingvistinę ir poetinę. Tiriant buvo siekiama išsiaiškinti, kurias iš pateiktų funkcijų kodų kaita atlieka iš Šalčininkų rajono kilusių jaunų žmonių feisbuko diskurse, nustatyti vyraujančias funkcijas merginų ir vaikinų paskyrose bei įvertinti visų rastų kodų kaitos funkcijų atvejų dažnumo panašumus lyties požiūriu. Tiriamąją medžiagą sudarė 1048 įrašai ir komentarai iš 30 feisbuko paskyrų, paskelbti 2017–2018 m. Jaunų žmonių amžius – 20–30 m., juos vienija mokyklos (lenkų) kalba. Feisbuko įrašai ir komentarai tiriami taikant kokybinės kalbinės ir kiekybinės analizės metodus. Tyrimo rezultatai rodo, kad funkciniu požiūriu kodų kaita merginų ir vaikinų feisbuko diskurse yra panaši. Abiejų lyčių paskyrose pačių funkcijų skaičius yra vienodas, tačiau skiriasi tų funkcijų dažnumas.</p> 2020-09-14T05:19:57+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Taikomoji kalbotyra https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/18395 Jei tai nepakartojama, ar tai patikimas mokslas? Atviras laiškas apie tyrimų kartojimo svarbą kiekybiniuose tyrimuose 2020-08-19T13:36:13+00:00 Loreta Vilkienė loreta.vilkiene@flf.vu.lt Laura Vilkaitė-Lozdienė laura.vilkaite@flf.vu.lt Rita Juknevičienė rita.jukneviciene@flf.vu.lt Justina Bružaitė-Liseckienė justina.bruzaite-liseckiene@flf.vu.lt Kinga Geben kinga.geben@flf.vu.lt Birutė Ryvitytė birute.ryvityte@flf.vu.lt <p>The idea of this paper arose in a reading group of several colleagues at the Faculty of Philology of Vilnius University after a discussion of a review article published by the editors of&nbsp;<em>Language Teaching</em>. Titled ‘Replication studies in language learning and teaching’ (2008), the paper focuses on replication studies and argues that they should be promoted and valued no less than original research. The participants of the reading group agreed that replication studies, understood here primarily as replications of quantitative research, are indeed an important issue that could be of interest to the broader community of applied linguists in Lithuania. The present paper argues that attempts to replicate earlier studies, which are very scarce or non-existent in Lithuania, deserve more attention both from novice and mature researchers. Replications are particularly valuable in developmental studies where replicating a study over a period of time allows the researcher to obtain data for continued analysis. Furthermore, a replication of a published study that deals with data collected in one country offers an opportunity to verify its findings in a different context and this way consolidates our understanding of phenomena under study. Finally, replication is an invaluable learning method to a novice linguist, be it a senior undergraduate or postgraduate student. Thus the authors of this paper would like to promote the idea of replication research in our community as well as encourage everyone interested make use of the increasingly growing amount of open access data available on the internet.</p> 2020-06-16T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors