https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/issue/feed Taikomoji kalbotyra 2021-11-10T13:04:33+00:00 Meilutė Ramonienė meilute.ramoniene@flf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2012 m. Publikuoja tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė taikomosios kalbotyros tematika. Registruotas&nbsp;<em>Scopus</em> nuo 2021.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/22990 Kaip, kada ir kodėl užmirštama gimtoji kalba? 2021-09-29T04:25:58+00:00 Jogilė Teresa Ramonaitė jogileteresa@yahoo.com Meilutė Ramonienė meilute.ramoniene@flf.vu.lt <p>Straipsnyje nagrinėjamas pirmosios kalbos atricijos reiškinys. Pateikiama kalbos atricijos tyrimų srities apžvalga, aptariami pagrindiniai šio reiškinio bruožai, taip pat pagrindžiamas atricijos termino vartojimas lietuviškai. Toliau straipsnyje nagrinėjamas išskirtinis pirmosios kalbos atricijos atvejis tarptautinio įvaikinimo situacijoje, kai ankstyvojo paauglystės amžiaus lietuvė mergaitė buvo įvaikinta į Italiją. Atvejo tyrimas grindžiamas ilgalaikiu stebėjimu ir šnekos įrašais daugiausia iš baigiamojo stebėjimo laikotarpio, t.&nbsp;y. 14 mėnesių po išvykimo iš kilmės šalies. Šnekos duomenys analizuojami daugiausia leksiniu ir gramatiniu lygmenimis, pateikiant pastabų ir apie kitus kalbos lygmenis. Analizė parodo labai pažengusią atriciją ne vien leksiniu lygmeniu, tačiau taip pat įvykusius esmingus pokyčius gramatiniu lygmeniu. Duomenys rodo, kad laiko, veikslo, žymėtumo, linksnio ir net giminės kategorijos, kur yra skirtumų tarp šių dviejų kalbų, yra paveiktos naujosios dominuojančios kalbos.</p> 2021-07-02T07:47:23+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Taikomoji kalbotyra https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/24347 Hibridinės tapatybės formavimosi tendencijos didžiuosiuose Lietuvos miestuose: rusakalbio jaunimo etninės tapatybės atvejis 2021-10-11T09:29:27+00:00 Skirmantė Kubiliūtė skirmante.kubiliute@inbox.lt <p>&nbsp;Straipsnyje analizuojama rusų ir rusakalbio jaunimo etninė tapatybė. Pagrindinis darbo tikslas&nbsp;– užfiksuoti hibridinės (daugialypės) etninės tapatybės formavimosi tendencijas skirtinguose Lietuvos miestuose. Respondentais pasirinkti trijų didžiųjų Lietuvos miestų rusų tautybės asmenys ir rusakalbiai, kurių amžius svyravo nuo 15 iki 29 metų. Siekiant palyginti gautus rezultatus, tyrime taip pat dalyvavo nedidelė kontrolinė grupė&nbsp;– 45–60 metų amžiaus rusai. Duomenims gauti naudoti kokybiniai ir kiekybiniai metodai: speciali apklausos anketa ir pusiau struktūruoti giluminiai interviu. Atlikta analizė parodė, kad hibridinės etninės tapatybės formavimasis gana dažnas reiškinys&nbsp;– ketvirtadalis visų jaunimo grupės apklaustųjų priskyrė save dviem ar daugiau etninių grupių. Kaune, labiau nei hibridizacijos, išryškėjo asimiliacijos procesai. Vilniuje ir Klaipėdoje rusų bendruomenė pasirodė turinti stiprius ryšius&nbsp;– dauguma jaunuolių su artimaisiais bendravo rusiškai, vaikystėje būdavo skatinami dalyvauti bendruomenės renginiuose, buvo baigę ar mokėsi rusų mokyklose, taigi dažniau tapatinasi su savo etnine grupe.</p> 2021-10-11T07:44:07+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/23843 Tradicinių aiškinamųjų žodynų antraštyno atnaujinimo būdas 2021-11-09T05:43:19+00:00 Rūta Petrauskaitė ruta.petrauskaite@vdu.lt Virginijus Dadurkevičius virginijus.dadurkevicius@vdu.lt <p><strong>&nbsp;</strong>Straipsnyje pristatomas būdas, leidžiantis atnaujinti tradicinius suskaitmenintus žodynus, pasirėmus žodynuose pateiktų lemų palyginimu su dideliuose tekstynuose vartojama leksika. Tokiam lyginimui galimybę suteikia&nbsp;<em>Hunspell</em>&nbsp;platforma, kuri leidžia generuoti visas žodžio formas pagal lemą ir jai priskirtas darybos taisykles. Atlikus&nbsp;<em>Dabartinės lietuvių kalbos žodyno&nbsp;</em>6-osios laidos&nbsp;leidimo skaitmeninės versijos lemų analizę ir palyginus ją su&nbsp;<em>Jungtinio lietuvių kalbos tekstyno</em>&nbsp;leksiniais duomenimis, buvo gauti du sąrašai: žodyne pristatytos, bet tekstyne neaptiktos leksikos, ir žodyne nepateiktos, bet tekstyne dažnai vartojamos leksikos. Pastarasis sąrašas pristatomas detaliai tam, kad išryškėtų, kokia leksika turėtų būti papildomi nauji žodyno leidimai.</p> 2021-10-26T03:50:21+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/25006 Dešimtoji istorinės sociolingvistikos konferencija 2021-11-10T13:03:36+00:00 Veronika Girininkaitė veronika.girininkaite@mb.vu.lt 2021-11-09T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/25007 Teisė, kalba ir teismo lingvistika migracijos kontekste: dviejų konferencijų apžvalga 2021-11-10T13:04:33+00:00 Jūratė Ruzaitė info@leidykla.vu.lt 2021-11-09T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors