[1]
GallizioliG. 2020. Geresnio reglamentavimo poveikis ES teisėkūrai. Teisė. 114, (bal. 2020), 169-183. DOI:https://doi.org/10.15388/Teise.2020.114.13.