GallizioliG. (2020). Geresnio reglamentavimo poveikis ES teisėkūrai. Teisė, 114, 169-183. https://doi.org/10.15388/Teise.2020.114.13