https://www.zurnalai.vu.lt/teise/issue/feed Teisė 2020-01-25T09:02:43+02:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15906 Redakcinė kolegija ir turinys 2020-01-25T09:02:43+02:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2019-12-20T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15907 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys 2020-01-25T09:02:43+02:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2019-12-20T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15908 Kriminalinė žvalgyba ir privatus žmogaus gyvenimas 2020-01-25T09:02:42+02:00 Aurelijus Gutauskas aurelijus.gutauskas@tf.vu.lt <p>Straipsnyje analizuojami Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų taikymo probleminiai aspektai atskleidžiant nusikalstamas veikas. Autorius gilinasi į tai, kiek kriminalinės žvalgybos naudojamos priemonės gali teisėtai skverbtis į privatų žmogaus gyvenimą. Teismų praktikos pavyzdžiais bandoma rasti ribą (asmens laisvės ir saugumo atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus proporcingumą).</p> 2019-12-20T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15909 Proceso atnaujinimas po EŽTT sprendimų bylose prieš Lietuvą 2020-01-25T09:02:41+02:00 Nika Bruskina nika.bruskina@tf.vu.lt <p>Straipsnyje autorė nagrinėja Lietuvos bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų praktiką atnaujinant procesą baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose, kai Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau&nbsp;–&nbsp;EŽTT ar Teismas) konstatavo, kad Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau &nbsp;–&nbsp;Konvencija) ir (ar) jos protokolus.</p> 2019-12-20T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15910 Mokestinę atsakomybę sunkinančių aplinkybių reglamentavimo atitiktis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos reikalavimams 2020-01-25T09:02:40+02:00 Povilas Gruodis povilas@pentalex.lt <p>Straipsnyje yra pateikiama Mokesčių administravimo įstatymo (toliau&nbsp;– MAĮ) 140 straipsnio 4 dalies nuostatų, įtvirtinančių atsakomybę už mokesčių įstatymų pažeidimus sunkinančių aplinkybių sąrašą, analizė žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos aspektu. Tyrimo rezultatai apibendrinami pateikiant išvadas ir siūlomo teisinio reguliavimo tobulinimo rekomendacijas.</p> 2019-12-20T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15911 Baudžiamosios atsakomybės už draudžiamus biomedicininius tyrimus įtvirtinimas Lietuvoje 2020-01-25T09:02:39+02:00 Justyna Levon justyna.levon@tf.vu.lt Donatas Murauskas donatas.murauskas@tf.vu.lt <p>Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė už draudžiamus biomedicininius tyrimus. Šiame straipsnyje nagrinėjamos tokios atsakomybės atsiradimo Lietuvoje prielaidos. Svarstoma, į kokius teisinius gėrius kėsinamąsi darant draudžiamus biomedicininius tyrimus, taip pat analizuojama kita su BK 308<sup xml:lang="en-GB">1</sup>&nbsp;straipsniu susijusi problematika.</p> 2019-12-20T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15912 Prejudicinio sprendimo instrumentas Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje 2020-01-25T09:02:38+02:00 Paulius Griciūnas paulius.griciunas@gmail.com <p>Šiame straipsnyje&nbsp;nagrinėjamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisminis dialogas su Europos Teisingumo Teismu. Nagrinėjama argumentų, nuomonių ir požiūrių dėl Konstitucinio Teismo teisės ir pareigos kreiptis prejudicinio sprendimo evoliucija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 ir 2017 m. priimti sprendimai kreiptis prejudicinio sprendimo į Europos Teisingumo Teismą yra šios evoliucijos svarbiausi įvykiai, todėl abu sprendimai yra nagrinėjami, lyginami jų panašumai ir skirtumai. Atskleidžiamas prejudicinio sprendimo potencialas konstitucinėje jurisprudencijoje, detaliau nagrinėjant netiesioginę ES aktų teisėtumo kontrolės galimybę bei nacionalinio tapatumo sampratą.</p> 2019-12-20T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15913 Kreditorių teisė gauti informaciją įmonių bankroto procese 2020-01-25T09:02:37+02:00 Remigijus Jokubauskas remigijus@jokubauskas.org <p>Šiame straipsnyje nagrinėjamos kreditoriaus teisės gauti informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą įgyvendinimo problemos. Užsienio valstybių teisinis reglamentavimas rodo, kad kreditoriams turi būti sudarytos galimybės aktyviai dalyvauti šiame procese. Būtent laiku teikiama informacija apie įmonės bankroto procesą leidžia kreditoriams pasinaudoti kitomis teisėmis ir daryti įtaką sprendžiant su įmonės bankroto procesu susijusius klausimus. Praktikoje neretai pasitaiko ginčų, kaip šia teise kreditoriai gali pasinaudoti ir kokie jos įgyvendinimo teisėti ribojimai gali būti nustatyti.</p> 2019-12-20T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15914 Išimties pagal SESV 346 straipsnį reglamentavimo tam tikrose ES valstybėse narėse ypatumai 2020-01-25T09:02:36+02:00 Vilius Kuzminskas Vilius.kuzminskas@gmail.com <p>Straipsnyje nagrinėjamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose įtvirtintų išimčių taikymo teisinis reglamentavimas tam tikrose ES valstybėse narėse ir vertinama šio teisinio reglamentavimo atitiktis viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje doktrinoje vyraujančioms nuostatoms ir ESTT formuojamai praktikai.</p> 2019-12-20T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15915 E. Privatumo direktyvos įgyvendinimo problemos ir jų sprendimai e. Privatumo reglamento projekte 2020-01-25T09:02:36+02:00 Edgaras Markevičius e.markeviciui@gmail.com <p>Straipsnyje mėginama pristatyti reikšmingiausias e.&nbsp;Privatumo direktyvos įgyvendinimo praktines problemas bei analizuojama, ar e.&nbsp;Privatumo reglamento projekte sukuriamos jų teisinio sprendimo prielaidos.</p> 2019-12-20T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors