https://www.zurnalai.vu.lt/teise/issue/feed Teisė 2021-06-21T09:26:50+00:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24275 Redakcinė kolegija ir turinys 2021-06-21T09:26:50+00:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2021-06-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24276 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys 2021-06-21T09:26:49+00:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2021-06-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24277 Teisės viešpatavimas kaip Europos žmogaus teisių konvencijos kelrodis – Strasbūro Teismas ir teisėjų nepriklausomumas 2021-06-21T09:26:48+00:00 Robert Spano info@leidykla.vu.lt <p>Pagal Europos žmogaus teisių konvenciją (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją) teisės viešpatavimas yra konstitucinės svarbos principas, dešimtmečius kreipęs Strasbūro Teismo jurisprudencijos raidą. Straipsnyje aptariami šio principo, kaip „Europos viešosios tvarkos“ pamatinio sando, ideologinė šerdis ir jos trys normatyviniai matmenys, kaip jie įtvirtinti Teismo jurisprudencijoje. Autorius toliau aptaria svarbiausią teisės viešpatavimo struktūrinį principą – teisėjų nepriklausomumą.</p> 2021-06-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24278 Teisėkūra ir konstitucinė jurisprudencija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais 2021-06-21T09:26:48+00:00 Jonas Prapiestis jonas.prapiestis@tf.vu.lt Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Darius Prapiestis darius.prapiestis@tf.vu.lt <p>Straipsnyje&nbsp;analizuojamos teisėkūros, koreguojančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies nuostatas, tendencijos, taip pat nagrinėjama konstitucinė jurisprudencija, kurioje buvo tiriama atskirų Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies nuostatų atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ir Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų reikšmė baudžiamajai teisėkūrai.</p> 2021-06-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24279 Europos Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės kaip finansinės apskaitos standartų taikymo apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu pavyzdys 2021-06-21T09:26:47+00:00 Martynas Endrijaitis Martynas.Endrijaitis@gmail.com <p>Straipsnyje nagrinėjama CCCTB samprata, santykis su finansinės apskaitos teisiniu reguliavimu, konkretūs finansinės apskaitos teisinio reguliavimo taikymo CCCTB pavyzdžiai ir reikšmė. Tyrimu siekiama atskleisti ir įvertinti finansinės apskaitos standartų taikymo CCCTB reikalingumą.</p> 2021-06-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24280 Ar pasaulinės kosmetinės chirurgijos teisinės problemos aplenkia Lietuvą? 2021-06-21T09:26:46+00:00 Justyna Levon justyna.levon@tf.vu.lt Dovilė Valančienė dovile.valanciene@gmail.com <p>Šiame straipsnyje atliekamas kai kurių kosmetinės chirurgijos teisinių problemų ir jų apraiškų teisės mokslo straipsniuose empirinis tyrimas užsienyje ir Lietuvoje. Straipsnyje analizuojama, ar kosmetinės chirurgijos teisinės problemos, kurios yra analizuojamos autoritetingų duomenų bazių&nbsp;<em>Scopus</em>&nbsp;ir&nbsp;<em>Clarivate analytics</em>&nbsp;mokslo straipsniuose, yra susijusios su kosmetinės chirurgijos teisinėmis problemomis, kurios yra analizuojamos autoritetinguose Lietuvos teisės mokslo žurnaluose ir Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa) esančiuose mokslo straipsniuose.</p> 2021-06-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24281 Dukterinės bendrovės vadovo, valdybos narių galimybė veikti bendrovių grupės interesais 2021-06-21T09:26:45+00:00 Edvinas Bakanauskas edvinas.bakanauskas@tf.vu.lt <p>Pagal esamą Lietuvos bendrovių teisinį reguliavimą, dukterinės bendrovės vadovas, valdybos nariai turi pareigą veikti tik dukterinės bendrovės interesais ir neturi galimybės veikti bendrovių grupės interesais. Europos modelinio bendrovių teisės akto 15 skyriaus 16 straipsnio nuostatos numato dukterinės bendrovės vadovo, valdybos narių galimybę veikti bendrovių grupės interesais. Atitinkamai šiame straipsnyje analizuojama, ar esamas Lietuvos bendrovių teisinis reguliavimas turėtų būti keičiamas ir jame būtų numatyta galimybė dukterinės bendrovės vadovui, valdybos nariams veikti bendrovių grupės interesais.</p> 2021-06-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24282 Įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese 2021-06-21T09:26:45+00:00 Jurgis Bartkus jurgis.bartkus@tf.vu.lt <p>Straipsnyje analizuojama įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese. Atlikta įvairių teisės šaltinių analizė leidžia įrodymų leistinumą civiliniame procese sieti ne tik su vienu iš įrodymų požymių, bet ir su šio instituto civiliniame procese įgyvendinamais tikslais, t. y. įrodinėjimo kokybės, ekonomiško proceso, sąžiningo ir teisingo proceso ir kitų vertybių užtikrinimu.<br>Įrodymų leistinumo reikšmei sumažinti esminę įtaką daro su visu įrodinėjimo procesu susiję aspektai&nbsp;– laisvo įrodymų vertinimo principas, materialiosios tiesos nustatymo tikslas ir procesinės normos, nustatančios teisėją kaip galutinį įrodymų leistinumo ir faktų nustatymo vertintoją. Dėl įrodymų leistinumo instituto tikslų civiliniame procese yra būtina rasti galimus sprendimus, kurie užtikrintų tinkamesnį šio instituto ir jo reikšmę nulemiančių priežasčių santykį.</p> 2021-06-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24283 Naujoji Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių aspektų – maksimalaus harmonizavimo pasirinkimas ir reikšmė 2021-06-21T09:26:44+00:00 Agnė Selvestravičiūtė agne.selvestraviciute@tf.vu.lt <p>Straipsnyje analizuojamas Vartojimo prekių pardavimo direktyvos maksimalaus harmonizavimo pobūdis, jo pasirinkimo tikslai, praktinė reikšmė ir argumentuojama, kad nors direktyva ir nebus radikaliai keičiamas bendras vartotojų apsaugos lygis, jos priėmimas leidžia numanyti, kad vartotojų apsaugos srities teisinės priemonės pasitelkiamos ne pamatinėms vartotojų apsaugos problemoms spręsti, o bendrosios rinkos integracijai gilinti.</p> 2021-06-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24284 Ūkio subjektų veiklos priežiūros pokytis 2021-06-21T09:26:44+00:00 Eimantė Šilvaitė eimante.silvaite@tf.vu.lt <p>Šiame straipsnyje analizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūros, kaip viešojo administravimo srities, esmė ir paskirtis bei vertinimas nacionalinėje administracinėje teisėje. Keliamas klausimas, ar ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje įvyko paradigminis pokytis ir kokie yra jo raiškos būdai.</p> 2021-06-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors