https://www.zurnalai.vu.lt/teise/issue/feed Teisė 2021-12-08T09:31:37+00:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/25163 Redakcinė kolegija ir turinys 2021-12-08T09:31:37+00:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt 2021-12-08T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/25164 COVID-19 pandemijos pirmos bangos metu Lietuvoje taikytų ribojimų ir draudimų vertinimas 2021-12-08T09:31:35+00:00 Gintautas Valickas gintautas.valickas@fsf.vu.lt Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Kristina Vanagaitė kristina.vanagaite@fsf.vu.lt Dovilė Barysė dovile.baryse@fsf.vu.lt <p>Straipsnyje analizuojama, kaip tyrimo dalyviai (n&nbsp;= 331) pirmos koronaviruso pandemijos bangos metu vertino taikomus ribojimus ir draudimus, atsakomybę ir bausmes už jų nesilaikymą, suvoktą žmonių elgesio pandemijos metu teisingumą, taip pat jų pateiktų vertinimų, savijautos ir sociodemografinių charakteristikų sąsajos.</p> 2021-12-08T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/25165 Teismo sprendimas contra legem ar proporcingumo kontrolė in concreto? 2021-12-08T09:31:34+00:00 Asta Dambrauskaitė asta.dambrauskaite@vu.tf.lt <p>Straipsnyje, pasitelkiant dviejų kontinentinės teisės tradicijos valstybių (Lietuvos ir Prancūzijos) kasacinių teismų priimtų sprendimų analizę, tiriama situacija, kai civilinę bylą kasacine tvarka nagrinėjantis teismas netaiko ginčui išspręsti taikytinos nacionalinės teisės normos, kai ji, teisėjų vertinimu, konkrečioje situacijoje pažeistų proporcingumo principą ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Nacionalinei teisei patiriant vis didėjančią supranacionalinių teismų jurisprudencijos įtaką, keliamas tokių sprendimų, kuriuose atliekama teisės normos taikymo proporcingumo kontrolė&nbsp;<em>in concreto</em>, legitimumo klausimas besikeičiančio teisėjo vaidmens kontekste.</p> 2021-12-08T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/25166 Europos Sąjungos ir Lietuvos teismų praktika: pirminių pirkimo procedūrų ir atnaujinto varžymosi santykis 2021-12-08T09:31:32+00:00 Marta Andhov marta.andhov@jur.ku.dk Deividas Soloveičik deividas@soloveicik.lt <p>Ši publikacija yra preliminariosios sutarties instituto, kuris dažnai taikomas Europos Sąjungos valstybių narių viešųjų pirkimų praktikoje, išsami analizė. Be to, kad šiame moksliniame straipsnyje yra tiriami bendrieji preliminariosioms sutartims viešuosiuose pirkimuose taikomi teisiniai reikalavimai, analizuojama naujausia teismų praktika, šis darbas taip pat yra skirtas teisiniam ryšiui (santykiui) tarp viešojo pirkimo procedūros, skirtos preliminariajai sutarčiai sudaryti, ir atnaujinto varžymosi, kuris vėliau yra taikomas tam, kad būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, išanalizuoti. Priešingai esamam Lietuvos teisiniam reguliavimui ir formuojamai teismų praktikai, darbo autoriai siekia pagrįsti, kad, remiantis Europos teisiniu reguliavimu, minėtos dvi viešojo pirkimo proceso stadijos negali būti vertinamos izoliuotai ir yra glaudžiai susijusios. Publikacija baigiama išskiriant skirtumus tarp preliminariosios sutarties ir viešojo pirkimo sutarties.</p> 2021-12-08T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/25167 Istorinio teisingumo bylų sprendimai: kaip lietuviai gynė savo „gentį“ 2021-12-08T09:31:31+00:00 Giedrė Lastauskienė giedre.lastauskiene@tf.vu.lt <p>Straipsnyje keliama teisės ir įstatymo skirties problema, iškylanti keičiantis teisinėms santvarkoms ar įvykus kitokiems esminiams socialiniams pokyčiams. Nagrinėjama su istorinio teisingumo bylomis susijusi teisės doktrina ir teismų praktika, aptariant Vokietijos ir Lietuvos pavyzdžius. Tiriamas Lietuvoje įgyvendintas asmenų, bendradarbiavusių su sovietų okupantais ir prisidėjusių prie pasipriešinimo jiems judėjimo dalyvių naikinimo, nubaudimo modelis, atskleidžiant jo kaitai turėjusius įtakos veiksnius.</p> 2021-12-08T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/25168 Procedūriniai įrodymų leistinumo aspektai baudžiamajame procese 2021-12-08T09:31:30+00:00 Audrius Juozapavičius audriusjuo@gmail.com Erika Leonaitė erika.leonaite@gmail.com <p>Straipsnyje nagrinėjami skirtingi įrodymų leistinumo vertinimo modeliai procedūriniu aspektu, atskleidžiami Lietuvoje taikomo modelio bruožai ir trūkumai bei teikiama jo tobulinimo pasiūlymų.</p> 2021-12-08T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/25169 Konstitucijos aiškinimo šaltiniai: minkštosios teisės (soft law) vieta 2021-12-08T09:31:29+00:00 Donatas Murauskas donatas.murauskas@tf.vu.lt <p>Straipsnyje&nbsp;nagrinėjama minkštosios teisės (<em>soft law</em>) vieta tarp Konstitucijos aiškinimo šaltinių. Svarstoma Lietuvoje susiklosčiusi situacija, teisėtyroje dominuojant „gyvosios konstitucijos“ pagrįstam požiūriui į Konstitucijos aiškinimą. Aptariama alternatyvios doktrinos&nbsp;– originalizmo&nbsp;– prasmė ir galimybė ja remiantis aiškinti Konstituciją. Abejojama dėl kai kurių „gyvosios konstitucijos“ supratimu pagrįstų įžvalgų dėl minkštosios teisės reikšmės Konstitucijai aiškinti.</p> 2021-12-08T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/25170 Ūkio subjektų pagrindinių procedūrinių teisių apsauga taikant poveikio priemones ir šių teisių įstatyminio sisteminimo rezultatai 2021-12-08T09:31:29+00:00 Eimantė Pogužinskė eimante.silvaite@tf.vu.lt <p>Šiame straipsnyje analizuojama, kokią įtaką Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje užtikrinamai ūkio subjektų procedūrinių teisių apsaugai poveikio priemonių taikymo srityje padarė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo straipsnio (36<sup xml:lang="en-GB">8</sup>&nbsp;str., šiuo metu&nbsp;– 37 str.), kuriame susistemintos pagrindinės procedūrinės ūkio subjektų teisės, priėmimas. Atskleidžiama, iš kokių nuostatų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje paprastai kildinama ūkio subjektų procedūrinių teisių apsauga taikant poveikio priemones ir kaip ji yra užtikrinama, taip pat įvertinami Viešojo administravimo įstatyme susistemintų procedūrinių teisių taikymo / netaikymo rezultatai ir galimos priežastys.</p> 2021-12-08T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/25171 Kibernetinio saugumo reguliavimas ir teisinis vykdymas Europos Sąjungos šalyse: Vokietijos ir Prancūzijos patirtis 2021-12-08T09:31:27+00:00 Sviatoslav Kavyn kavinsviatoslav@gmail.com Ivan Bratsuk bratsuk@gmail.com Anatoliy Lytvynenko anat.lytvynenko@gmail.com <p>Straipsnis skiriamas informacijos saugumo tyrimams ES valstybėse narėse, ypač Vokietijoje ir Prancūzijoje, analizuojami jų įstatymai, programos ir reglamentai. Ypatingas dėmesys skiriamas Vokietijos ir Prancūzijos informacijos saugumo reguliavimo ir teisinio saugumo ypatybių tyrimui, atsižvelgiant į jų įstatymų, susijusių su ekonominiu saugumu, kaip būdingą nacionalinio saugumo sudedamąją dalį, tyrimą. Šio tyrimo metu analizuojami kibernetinės gynybos institucinio ir teisinio mechanizmo funkcionavimo ypatumai tarptautinio saugumo daugiavektorių sistemos ir tarptautinio bendradarbiavimo teisinio reguliavimo kontekste. Pagrindžiamas integruotos ir suderintos ES valstybių narių informacijos politikos kūrimo tikslingumas siekiant suvienodinti požiūrį į informacijos saugumą.<br>Atsižvelgiant į dabartines Europos Sąjungos politikos realijas reikia išsamių tyrimų siekiant užtikrinti nacionalinius interesus, sukurti efektyvius informacinės erdvės apsaugos mechanizmus, teisinius ekonominės sistemos, kaip strateginio nacionalinio saugumo veiksnio, formavimo dėsningumus. Europos Sąjungos valstybių požiūris į informacijos saugumą dėl ES šalių geopolitinės specifikos šiuo metu nėra vienodas. Todėl, autorių teigimu, teigiami Vokietijos ir Prancūzijos patirties šioje srityje tyrimai, vertinimas ir įgyvendinimas yra svarbūs kuriant Europos Sąjungos informacijos saugumo sistemą siekiant patikimos apsaugos nuo kibernetinių grėsmių.</p> 2021-12-08T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/25173 Роль международных организаций в сфере поддержания экологической безопасности 2021-12-08T09:31:26+00:00 Viacheslav Volik z437@ukr.net Olha Bespalova helgathemage@gmail.com <p>Проведенное исследование имеет целью определить роль международных организаций в сфере поддержания экологической безопасности. Сделан вывод о том, что актуальность деятельности международных экологических организаций, правительственных и неправительственных, как каждой в отдельности, так и сообща, вносят свой важный вклад в процессы обеспечения и поддержания экологической безопасности во всем мире, показывая потребность в распространении экологического образования, инвестировании в экологические проекты, привлечении общества к сотрудничеству на национальном и международном уровнях, актуализации научных теоретических и практических исследований, сохранении природного наследия для будущих поколений.</p> 2021-12-08T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors