https://www.zurnalai.vu.lt/teise/issue/feed Teisė 2022-07-05T09:39:51+00:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/28077 Redakcinė kolegija ir turinys 2022-07-05T09:39:51+00:00 Gintaras Švedas info@leidykla.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2022-07-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/28078 Arešto bausmės vykdymo atidėjimo instituto probleminiai aspektai Lietuvoje 2022-07-05T09:39:50+00:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Justyna Levon Justyna.levon@tf.vu.lt <p>Straipsnyje&nbsp;analizuojami Lietuvos Respublikoje naujo instituto&nbsp;– arešto bausmės vykdymo atidėjimo įteisinimo pagrįstumo aspektai, identifikuojami šio instituto taikymo galimi probleminiai aspektai ir jų sprendimo būdai.</p> 2022-07-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/28079 Valstybės valdžių įgaliojimų konkurencija COVID-19 pandemijos metu 2022-07-05T09:39:49+00:00 Toma Birmontienė t.birmontiene@gmail.com Jolita Miliuvienė jolita.miliuviene@mruni.eu <p>Straipsnyje analizuojama, kokių remiantis teisinės valstybės principu įgaliojimų kyla valstybės valdžios institucijoms reaguojant į pasaulinę COVID-19 pandemiją, kokia yra įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių galių pusiausvyra, nustatant viruso valdymo priemones, ir kokį vaidmenį vaidina konstituciniai teismai spręsdami&nbsp; valstybės institucijų konstitucinius ginčus.</p> 2022-07-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/28080 Teisinių papročių taikymas Lietuvoje 1918–1940 m. 2022-07-05T09:39:48+00:00 Jevgenij Machovenko jevgenij.machovenko@tf.vu.lt <p>Straipsnyje remiantis teisės normomis, teismų praktika ir mokslo doktrina nustatomas teisinių papročių reikšmingumas Lietuvoje 1918–1940 metais: apibūdinami teisiniai papročiai&nbsp;<em>in status quo res erant ante bellum</em>, t. y. nurodoma, kurioms socialinėms grupėms ir kokia apimtimi buvo taikyti papročiai Lietuvoje pagal Rusijos imperijos teisę; atskleidžiama konstitucinės nuostatos dėl prieš karą galiojusios teisės recepcijos reikšmė teisiniams papročiams; apibūdinama įstatymų leidėjo politika dėl teisinių papročių, įstatymų nustatytos papročių taikymo ribos ir įstatymų leidybos šiuo klausimu tendencijos.</p> 2022-07-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/28081 Teisinio argumentavimo ypatumai bylose dėl interneto tarpininkų atsakomybės 2022-07-05T09:39:47+00:00 Johanas Baltrimas johanas.baltrimas@tf.vu.lt <p>Šiame straipsnyje pristatomu tyrimu siekiama identifikuoti teisinio argumentavimo kriterijus, kuriuos teismai naudoja ginčuose dėl interneto tarpininkų atsakomybės už kitų asmenų pažeidimus. Tokiose bylose galima pastebėti netipišką reiškinį, kai atsakingu už kitų asmenų pažeidimus laikomas pats pažeidimo nepadaręs asmuo, pavyzdžiui, interneto svetainės, kurioje lankytojai paliko neteisėtus komentarus, valdytojas. Straipsnyje analizuojami teismų sprendimuose naudojami argumentavimo kriterijai, kurie turi potencialo būti naudojami ir būsimuose ginčuose, susijusiuose su inovatyviomis technologijomis.</p> 2022-07-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/28082 Laidavimo samprata 2022-07-05T09:39:46+00:00 Justinas Bagdžius justinas.bagdzius@gmail.com <p>Straipsnyje analizuojamas laidavimo kaip socialinio reiškinio teisinis institucionalizavimas, jo atsiradimą ir susiformavimą lėmusios priežastys. Lyginamuoju aspektu į laidavimą mėginama pažvelgti tiek civiliniu, tiek baudžiamuoju teisiniu požiūriu, mėginant suformuoti doktrinoje neišgrynintą laidavimo kaip baudžiamosios teisės instituto sampratą.</p> 2022-07-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/28083 Proporcingumo principas ir šį principą įgyvendinančių priemonių klasifikavimas laikinųjų apsaugos priemonių kontekste 2022-07-05T09:39:45+00:00 Artur Doržinkevič arturas.dorzinkevic@gmail.com <p>Straipsnyje analizuojamas proporcingumo principo taikymas laikinųjų apsaugos priemonių kontekste. Tyrime atskleidžiama, kaip ir kokia apimtimi proporcingumo principas reglamentuotas įstatyme taikant laikinąsias apsaugos priemones. Autorius išskiria proporcingumo principą įgyvendinančių priemonių taikymą pagal skirtingus kriterijus: a) sprendžiamo klausimo pobūdį; b) pagal subjektą, kuris atlieka proporcingumo vertinimą; c) pagal laiką (stadiją), kuriuo metu atliekamas proporcingumo vertinimas. Tyrimui atlikti autorius analizavo tiek Lietuvos apeliacinio teismo, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, susijusią su nuosavybės teisės apribojimo proporcingumu laikinųjų apsaugos priemonių kontekste.</p> 2022-07-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/28084 Romėnų teisės šaltinių vieta ikiklasikinės kanonų teisės (ius antiquum) raidoje 2022-07-05T09:39:44+00:00 Tadas Lukošius tadas.lukosius@tf.vu.lt <p>Straipsnyje nagrinėjama romėnų teisės šaltinių vieta ikiklasikinės arba senosios kanonų teisės (<em>ius antiquum</em>) raidoje. Į&nbsp;<em>ius antiquum</em>&nbsp;evoliuciją žvelgdamas per besikeičiančių Bažnyčios ir valstybės santykių prizmę, autorius siekia identifikuoti, ar&nbsp;<em>ius antiquum</em>&nbsp;šaltiniuose buvo remiamasi romėnų teisės šaltiniais, ir, jei taip,&nbsp;– kokiu mastu.</p> 2022-07-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/28085 Laisvės atėmimo bausmės trukmės nustatymas derinant kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo paskirtą laisvės atėmimo bausmę su Lietuvos Respublikos baudžiamaisiais įstatymais 2022-07-05T09:39:43+00:00 Ugnė Markevičiūtė ugne.markeviciute@tf.vu.lt 2022-07-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/28086 Šimtmetis tarptautinėje bendrijoje: tarptautinė teisė ir Lietuvos valstybingumas 2022-07-05T09:39:43+00:00 Rytis Satkauskas rytis@mruni.lt <p>2021-ieji ženklina atkurtos Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo šimtmetį. 1921&nbsp;m. rugsėjo 22&nbsp;&nbsp;d. Lietuva tapo Tautų Sąjungos nare. Lietuvos narystė Tautų Sąjungoje buvo grindžiama suvoktais daugiašalės tarptautinės sistemos pranašumais, teisės viršenybės nauda mažoms regiono valstybėms. Lietuvai po Pirmojo pasaulinio karo vyravusi agresijos draudimu ir teise grindžiamos pasaulinės taikos vizija sudarė galimybę įtvirtinti svyruojantį valstybingumą. Lietuvai pripažinti visateise pasaulio bendrijos nare buvo keliama nemažai sąlygų – nuo sienų apibrėžtumo, vyriausybių demokratinio pobūdžio iki prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų mažumų teisių apsaugos ir ginkluotės srityje. Kaip patvirtina atliktas tyrimas, šių reikalavimų įvykdymas Lietuvoje buvo suprantamas ne tik kaip narystės Tautų Sąjungoje sąlyga, bet ir tiesioginis tikslas. Lietuvoje aiškiai suprasta ir tarptautinės teisės svarba sprendžiant santykius su kaimynais. Sąžiningas galiojančių taisyklių laikymasis buvo geriausias argumentas prieš stipresnių kaimynų politinį spaudimą.</p> 2022-07-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Authors