https://www.zurnalai.vu.lt/teise/issue/feed Teisė 2020-10-19T10:53:56+00:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20252 Redakcinė kolegija ir turinys 2020-10-16T09:23:34+00:00 Gintaras Švedas info@leidykla.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-10-06T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20253 Teisinės, socialinės ir kultūrinės sąlygos AGS formų plėtrai Lietuvoje ir Ukrainoje 2020-10-19T10:53:56+00:00 Vytautas Nekrošius vytautas.nekrosius@tf.vu.lt Vigita Vėbraitė vigita.vebraite@tf.vu.lt Iryna Izarova irina.izarova@gmail.com Yurii Prytyka prytykau@gmail.com <p>Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) mechanizmas apima kelias skirtingas procedūras, kurios leidžia šalims išspręsti savo ginčą ne teismo sprendimo pagalba, kai joms padeda kvalifikuotas nešališkas asmuo. Arbitražas ir mediacija yra populiariausi alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Šiame straipsnyje* analizuojamos teisinės, socialinės ir kultūrinės sąlygos būtent arbitražo ir mediacijos plėtrai Lietuvoje ir Ukrainoje.</p> 2020-10-06T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20254 Juridinių asmenų nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimas 2020-10-19T10:53:52+00:00 Egidija Tamošiūnienė egidija.tamosiuniene@gmail.com Vigintas Višinskis vigvis@gmail.com Mykolas Kirkutis mykolas.kirkutis@icloud.com Remigijus Jokubauskas remigijus@jokubauskas.org <p>Šiame straipsnyje nagrinėjamos kai kurios Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau&nbsp;– ir JANĮ) taikymo problemos, susijusios su nemokumo proceso veiksmingumo užtikrinimu. Nors naujuoju nemokumo įstatymu siekiama užtikrinti veiksmingą nemokumo procesą, tam tikrų JANĮ nuostatų analizė atskleidžia šio įstatymo nuostatų neaiškumus, galinčius daryti reikšmingą įtaką šio proceso veiksmingumui.</p> 2020-10-06T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20255 Minimalios socioekonominių teisių apsaugos idėja pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją 2020-10-19T10:53:48+00:00 Vygantė Milašiūtė vygante.milasiute@tf.vu.lt <p>Straipsnyje nagrinėjama, kiek ir kaip pagal EŽTK yra ir gali būti užtikrinama socioekonominių teisių apsauga, atsižvelgiant į tai, kad tik minimali tam tikrų socioekonominių teisių apsauga yra reikalinga EŽTK teisėms įgyvendinti.</p> 2020-10-06T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20256 Perkančiosios organizacijos diskrecijos panaudojimas nutraukiant viešojo pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo 2020-10-19T10:53:45+00:00 Deividas Soloveičik deividas@soloveicikas.lt <p>Šia publikacija siekiama išanalizuoti atskirai ir tuo pačiu sujungti dvi savarankiškas teisines kategorijas: perkančiųjų organizacijų diskreciją viešuosiuose pirkimuose ir jų teisę pasinaudoti vienašaliu pirkimo sutarties nutraukimu dėl esminio pažeidimo kaip teisių gynimo priemone. Straipsnyje teigiama, kad viešųjų pirkėjų diskrecijos teisėtumui pagrįsti taikytinas dviejų pakopų testas, kuris turi būti taikomas ne tik viešojo pirkimo procedūrų stadijai, bet ir pirkimo sutarties vykdymo etape. Straipsnio autorius įrodinėja, kad perkančiosios organizacijos, siekdamos pasinaudoti vienašalio sutarties nutraukimo galimybe, visais atvejais Civilinio kodekso nuostatas turi derinti su viešųjų pirkimų principais.</p> 2020-10-06T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20257 Teisės aktų konstitucingumo patikros objektai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje 2020-10-19T10:53:42+00:00 Dovilė Pūraitė-Andrikienė dovile.puraite@gmail.com <p>Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo atliekamos teisės aktų konstitucingumo patikros objektai. Straipsniu siekiama atskleisti Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos raidą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 ir 105 straipsniuose įtvirtintų teisės aktų konstitucingumo patikros objektų klausimu (pagal straipsnyje išskirtus šios doktrinos pjūvius) bei tolesnes šio instituto raidos perspektyvas,&nbsp;<em>inter alia</em>, atsižvelgiant į 2019&nbsp;m. priimtą Konstitucijos pataisą dėl individualaus konstitucinio skundo instituto įtvirtinimo.</p> 2020-10-06T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20258 Bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu problematika Lietuvos teismų praktikoje 2020-10-19T10:53:38+00:00 Greta Skripkutė greta.skripkute@gmail.com <p>Straipsnyje siekiama atskleisti bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu problematiką, išanalizuoti šio instituto taikymo ypatumus visų grandžių teismų praktikoje po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenarinės sesijos 2009&nbsp;m. sausio 6&nbsp;d. suformuotos pozicijos. Problematika apima teismų sprendimų grindimą prielaidomis, galimą nekaltumo prezumpcijos pažeidimą nenustatyto asmens atžvilgiu, taip pat aptariamas baudžiamosios atsakomybės neišvengiamumo principas. Atlikus analizę išryškėjo kai kurių teismų sprendimų nesuderinamumas su baudžiamojo įstatymo nuostatomis, teismų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų vartojamų formuluočių svarba nekaltumo prezumpcijai bei būtinumas išlaikyti pusiausvyrą, kai nuteisiamas nustatytas kaltinamasis, kuris bendrininkavo su nenustatytu asmeniu.</p> 2020-10-06T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20259 Interneto prieigos paslaugų teikėjo teisė reikalauti vartotojui suteiktų nuolaidų sutarties nutraukimo anksčiau termino atveju 2020-10-19T10:53:35+00:00 Laurynas Totoraitis laurynas.totoraitis@gmail.com <p>Darbe analizuojama Lietuvos interneto prieigos paslaugų teikėjų sutartyse siūlomos nuolaidos vartotojams ir šių nuolaidų teisinis kvalifikavimas Ryšių reguliavimo tarnybos bei teismų praktikoje. Straipsnyje keliamas klausimas, ar tokios nuolaidos nėra paslėptos netesybos.</p> 2020-10-06T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20260 Verslo saugumo tvarios plėtros Ukrainoje klausimai: juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės rizikos veiksniai 2020-10-19T10:53:32+00:00 Vitalii Datsiuk vdatsyuk89@gmail.com Iryna Nesterova iryna.nesterova@uzhnu.edu.ua <p>Straipsnyje aptariami naujausi Ukrainos baudžiamosios teisės pokyčiai, susiję su baudžiamosios teisės priemonių (<em>kvazi baudžiamosios atsakomybės</em>) įvedimu juridiniams asmenims, atsižvelgiant į rizikos darniai verslo plėtrai veiksnius.</p> 2020-10-06T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/20262 Šaunamųjų ginklų prieinamumo reglamentavimas 2020-10-19T10:53:29+00:00 Łukasz Butryn lukaszbutryn@hotmail.com <p>Šio straipsnio tema yra šaunamųjų ginklų prieinamumo reglamentavimo teisiniai ir su nusikaltimais susiję aspektai. Šis klausimas pastaraisiais metais tapo ypač svarbiu socialiniu klausimu. Be to, Lenkijoje buvo plačiai diskutuojama apie šaunamųjų ginklų prieinamumą.</p> 2020-10-06T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors