https://www.zurnalai.vu.lt/teise/issue/feed Teisė 2021-01-08T13:31:32+00:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22274 Redakcinė kolegija ir turinys 2021-01-08T07:14:05+00:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-12-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22275 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys 2021-01-08T07:21:06+00:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-12-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22276 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vykdomo praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo tendencijos 2021-01-08T08:45:18+00:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Paulius Veršekys paulius.versekys@tf.vu.lt <p>Straipsnyje&nbsp;analizuojami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimai, šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus apžvalgos, taip pat plenarinės sesijos ir išplėstinių septynių teisėjų kolegijų iki 2019&nbsp;m. gruodžio 31&nbsp;d. priimtos nutartys, kuriose pateikiamos rekomendacijos arba nauji Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies straipsnių nuostatų išaiškinimai ar koreguojama esama teismų praktika, atskleidžiamos esminės rekomendacijų ir teismų praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo ir keitimo tendencijos, taip pat šioms tendencijoms turintys įtakos veiksniai.</p> 2020-12-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22277 Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? II dalis 2021-01-08T08:45:13+00:00 Virgilijus Valančius v.valancius@gmail.com <p>Straipsnyje toliau gvildenami kai kurie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų bruožai ir analizuojama jų nuomonių įtaka teismui. Dėmesio skiriama ne vien jų įtakai Sąjungos teismų praktikos plėtrai, bet ir vaidmeniui brėžiant naujųjų ekonomikų teisinių santykių vertinimo gaires.</p> 2020-12-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22278 Nemokumo proceso inicijavimo veiksmingumo problemos 2021-01-08T08:45:08+00:00 Egidija Tamošiūnienė egidija.tamosiuniene@gmail.com Vigintas Višinskis vigvis@gmail.com Mykolas Kirkutis mykolas.kirkutis@icloud.com Remigijus Jokubauskas remigijus@jokubauskas.org <p>Šiame straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau&nbsp;– JANĮ) taikymo problemos, susijusios su nemokumo proceso inicijavimu. Naujasis nemokumo įstatymas nustato naują nemokumo proceso inicijavimo tvarką, kuri taikoma restruktūrizavimo ir bankroto procesams. Autorių nuomone, šios tvarkos taikymas gali kelti tiek teorinių, tiek praktinių, iki šiol neanalizuotų problemų.</p> 2020-12-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22279 30 atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų: pakrantės valstybės teisėkūros jurisdikcija dėl jūros vidaus vandenų 2021-01-08T08:45:03+00:00 Indrė Isokaitė-Valužė indre.isokaite@tf.vu.lt <p>Straipsnyje siekiama išsamiai ir sistemiškai parodyti Lietuvos Respublikos jūros vidaus vandenų teisinio reguliavimo transformaciją nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais iki dabar. Išryškinamos pagrindinės teisinio reguliavimo stadijos ir kryptys, atsižvelgiant į tarptautinės jūrų teisės ir Europos Sąjungos teisės reikalavimus, ir pateikiama bendrų išvadų dėl atitikties jiems svarbiausiose srityse.</p> 2020-12-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22280 Specialieji teisiniai režimai Lietuvos teisinėje sistemoje 2021-01-08T08:44:58+00:00 Vaidotas A. Vaičaitis vaidotas.vaicaitis@tf.vu.lt <p>Straipsnyje, remiantis konstitucine prieiga, nagrinėjami trys specialieji teisiniai režimai Lietuvos teisinėje sistemoje: nepaprastoji padėtis, ekstremalioji situacija (padėtis) ir karantinas. Pasitelkiami keturi metodologiniai kriterijai, leidžiantys atskleisti šių teisinių režimų skirtumus ir panašumus: šių teisinių režimų įvedimo pagrindai, jų įvedimo ir valdymo subjektai, jų trukmė ir jų metu taikomos specialiosios priemonės, įskaitant ir žmogaus teisių ribojimus.</p> 2020-12-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22281 Pinsko pavieto bajoro Teodoro Radzevičiaus siūlymai dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų veiklos pagerinimo (XVIII amžiaus pabaigoje) 2021-01-08T13:31:32+00:00 Adam Stankevič stankevic.adam@gmail.com <p>Straipsnyje analizuojamas Pinsko pavieto taurininko Teodoro Radzevičiaus parengtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų (žemės, pilies, ribų, trečiųjų ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo) veiklos pagerinimo projektas. Siekiama atskleisti pagrindines rankraščio autoriaus išskirtas ydingos bajoriškų teismų veiklos priežastis ir aptarti jo siūlymus, kurie turėjo šią padėtį ištaisyti. Svarbiausi T. Radzevičiaus siūlomos teismų reformos postulatai buvo šie: visuotinis teisėjų renkamumas, teisėjų kadencijų įvedimas, teisėjų atsakomybės ribų išplėtimas, kolegialus bylų nagrinėjimas. Dalis šių principų buvo įgyvendinti Ketverių metų Seime.</p> 2020-12-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22282 Kreditorių komitetas nemokumo procese 2021-01-08T08:44:49+00:00 Lina Dzindzelėtaitė-Šaltė lina.dzindzeletaite-salte@tf.stud.vu.lt <p>Šiame straipsnyje nagrinėjamas kreditorių komiteto institutas nemokumo procese. Vertinant užsienio šalių patirtį reglamentuojant šį institutą ir sprendžiant iš atitinkamo reglamentavimo kylančias problemas, analizuojamas ir vertinamas šio instituto teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir jo taikymo ypatumai.</p> 2020-12-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22283 Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym w procedurze pytań prawnych 2021-01-08T08:44:44+00:00 Anna Chmielarz-Grochal achmielarz@wpia.uni.lodz.pl <p>Straipsnio tikslas yra išanalizuoti, kaip Vyriausiasis administracinis teismas įgyvendina Lenkijos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą šio teismo teisę kreiptis į Konstitucinį Tribunolą su prašymu ištirti konkrečioje byloje taikomo teisės akto konstitucingumą. Šio tyrimo atsiradimo vada yra pastebimas administracinių teismų teikiamų prašymų ištirti teisės akto konstitucingumą skaičiaus sumažėjimas, kas skatina tirti šio reiškinio atsiradimo priežastis. Išankstinis teismo kreipimasis dėl teisės akto konstitucingumo skatina analizuoti, kaip vyksta besikreipiančio teismo ir konstitucinio teismo specifinis bendradarbiavimo dialogas.</p> 2020-12-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors