Teisė https://www.zurnalai.vu.lt/teise <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press en-US Teisė 1392-1274 <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/teise/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22274 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintaras Švedas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 117 1 7 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22275 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintaras Švedas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 117 159 164 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vykdomo praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo tendencijos https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22276 <p>Straipsnyje&nbsp;analizuojami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimai, šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus apžvalgos, taip pat plenarinės sesijos ir išplėstinių septynių teisėjų kolegijų iki 2019&nbsp;m. gruodžio 31&nbsp;d. priimtos nutartys, kuriose pateikiamos rekomendacijos arba nauji Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies straipsnių nuostatų išaiškinimai ar koreguojama esama teismų praktika, atskleidžiamos esminės rekomendacijų ir teismų praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo ir keitimo tendencijos, taip pat šioms tendencijoms turintys įtakos veiksniai.</p> Gintaras Švedas Paulius Veršekys Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 117 8 31 10.15388/Teise.2020.117.1 Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? II dalis https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22277 <p>Straipsnyje toliau gvildenami kai kurie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų bruožai ir analizuojama jų nuomonių įtaka teismui. Dėmesio skiriama ne vien jų įtakai Sąjungos teismų praktikos plėtrai, bet ir vaidmeniui brėžiant naujųjų ekonomikų teisinių santykių vertinimo gaires.</p> Virgilijus Valančius Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 117 32 46 10.15388/Teise.2020.117.2 Nemokumo proceso inicijavimo veiksmingumo problemos https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22278 <p>Šiame straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau&nbsp;– JANĮ) taikymo problemos, susijusios su nemokumo proceso inicijavimu. Naujasis nemokumo įstatymas nustato naują nemokumo proceso inicijavimo tvarką, kuri taikoma restruktūrizavimo ir bankroto procesams. Autorių nuomone, šios tvarkos taikymas gali kelti tiek teorinių, tiek praktinių, iki šiol neanalizuotų problemų.</p> Egidija Tamošiūnienė Vigintas Višinskis Mykolas Kirkutis Remigijus Jokubauskas Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 117 47 63 10.15388/Teise.2020.117.3 30 atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų: pakrantės valstybės teisėkūros jurisdikcija dėl jūros vidaus vandenų https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22279 <p>Straipsnyje siekiama išsamiai ir sistemiškai parodyti Lietuvos Respublikos jūros vidaus vandenų teisinio reguliavimo transformaciją nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais iki dabar. Išryškinamos pagrindinės teisinio reguliavimo stadijos ir kryptys, atsižvelgiant į tarptautinės jūrų teisės ir Europos Sąjungos teisės reikalavimus, ir pateikiama bendrų išvadų dėl atitikties jiems svarbiausiose srityse.</p> Indrė Isokaitė-Valužė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 117 64 78 10.15388/Teise.2020.117.4 Specialieji teisiniai režimai Lietuvos teisinėje sistemoje https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22280 <p>Straipsnyje, remiantis konstitucine prieiga, nagrinėjami trys specialieji teisiniai režimai Lietuvos teisinėje sistemoje: nepaprastoji padėtis, ekstremalioji situacija (padėtis) ir karantinas. Pasitelkiami keturi metodologiniai kriterijai, leidžiantys atskleisti šių teisinių režimų skirtumus ir panašumus: šių teisinių režimų įvedimo pagrindai, jų įvedimo ir valdymo subjektai, jų trukmė ir jų metu taikomos specialiosios priemonės, įskaitant ir žmogaus teisių ribojimus.</p> Vaidotas A. Vaičaitis Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 117 79 98 10.15388/Teise.2020.117.5 Pinsko pavieto bajoro Teodoro Radzevičiaus siūlymai dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų veiklos pagerinimo (XVIII amžiaus pabaigoje) https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22281 <p>Straipsnyje analizuojamas Pinsko pavieto taurininko Teodoro Radzevičiaus parengtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų (žemės, pilies, ribų, trečiųjų ir Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo) veiklos pagerinimo projektas. Siekiama atskleisti pagrindines rankraščio autoriaus išskirtas ydingos bajoriškų teismų veiklos priežastis ir aptarti jo siūlymus, kurie turėjo šią padėtį ištaisyti. Svarbiausi T. Radzevičiaus siūlomos teismų reformos postulatai buvo šie: visuotinis teisėjų renkamumas, teisėjų kadencijų įvedimas, teisėjų atsakomybės ribų išplėtimas, kolegialus bylų nagrinėjimas. Dalis šių principų buvo įgyvendinti Ketverių metų Seime.</p> Adam Stankevič Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 117 99 112 10.15388/Teise.2020.117.6 Kreditorių komitetas nemokumo procese https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22282 <p>Šiame straipsnyje nagrinėjamas kreditorių komiteto institutas nemokumo procese. Vertinant užsienio šalių patirtį reglamentuojant šį institutą ir sprendžiant iš atitinkamo reglamentavimo kylančias problemas, analizuojamas ir vertinamas šio instituto teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir jo taikymo ypatumai.</p> Lina Dzindzelėtaitė-Šaltė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 117 113 125 10.15388/Teise.2020.117.7 Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym w procedurze pytań prawnych https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/22283 <p>Straipsnio tikslas yra išanalizuoti, kaip Vyriausiasis administracinis teismas įgyvendina Lenkijos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą šio teismo teisę kreiptis į Konstitucinį Tribunolą su prašymu ištirti konkrečioje byloje taikomo teisės akto konstitucingumą. Šio tyrimo atsiradimo vada yra pastebimas administracinių teismų teikiamų prašymų ištirti teisės akto konstitucingumą skaičiaus sumažėjimas, kas skatina tirti šio reiškinio atsiradimo priežastis. Išankstinis teismo kreipimasis dėl teisės akto konstitucingumo skatina analizuoti, kaip vyksta besikreipiančio teismo ir konstitucinio teismo specifinis bendradarbiavimo dialogas.</p> Anna Chmielarz-Grochal Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-28 2020-12-28 117 126 137 10.15388/Teise.2019.117.8