Teisė https://www.zurnalai.vu.lt/teise <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press en-US Teisė 1392-1274 <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/teise/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15906 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintaras Švedas Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 113 1 7 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15907 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Gintaras Švedas Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 113 224 226 Kriminalinė žvalgyba ir privatus žmogaus gyvenimas https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15908 <p>Straipsnyje analizuojami Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų taikymo probleminiai aspektai atskleidžiant nusikalstamas veikas. Autorius gilinasi į tai, kiek kriminalinės žvalgybos naudojamos priemonės gali teisėtai skverbtis į privatų žmogaus gyvenimą. Teismų praktikos pavyzdžiais bandoma rasti ribą (asmens laisvės ir saugumo atliekant kriminalinės žvalgybos veiksmus proporcingumą).</p> Aurelijus Gutauskas Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 113 8 26 10.15388/Teise.2019.113.1 Proceso atnaujinimas po EŽTT sprendimų bylose prieš Lietuvą https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15909 <p>Straipsnyje autorė nagrinėja Lietuvos bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų praktiką atnaujinant procesą baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose, kai Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau&nbsp;–&nbsp;EŽTT ar Teismas) konstatavo, kad Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau &nbsp;–&nbsp;Konvencija) ir (ar) jos protokolus.</p> Nika Bruskina Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 113 27 49 10.15388/Teise.2019.113.2 Mokestinę atsakomybę sunkinančių aplinkybių reglamentavimo atitiktis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos reikalavimams https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15910 <p>Straipsnyje yra pateikiama Mokesčių administravimo įstatymo (toliau&nbsp;– MAĮ) 140 straipsnio 4 dalies nuostatų, įtvirtinančių atsakomybę už mokesčių įstatymų pažeidimus sunkinančių aplinkybių sąrašą, analizė žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos aspektu. Tyrimo rezultatai apibendrinami pateikiant išvadas ir siūlomo teisinio reguliavimo tobulinimo rekomendacijas.</p> Povilas Gruodis Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 113 50 63 10.15388/Teise.2019.113.3 Baudžiamosios atsakomybės už draudžiamus biomedicininius tyrimus įtvirtinimas Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15911 <p>Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė už draudžiamus biomedicininius tyrimus. Šiame straipsnyje nagrinėjamos tokios atsakomybės atsiradimo Lietuvoje prielaidos. Svarstoma, į kokius teisinius gėrius kėsinamąsi darant draudžiamus biomedicininius tyrimus, taip pat analizuojama kita su BK 308<sup xml:lang="en-GB">1</sup>&nbsp;straipsniu susijusi problematika.</p> Justyna Levon Donatas Murauskas Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 113 64 79 10.15388/Teise.2019.113.4 Prejudicinio sprendimo instrumentas Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15912 <p>Šiame straipsnyje&nbsp;nagrinėjamas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisminis dialogas su Europos Teisingumo Teismu. Nagrinėjama argumentų, nuomonių ir požiūrių dėl Konstitucinio Teismo teisės ir pareigos kreiptis prejudicinio sprendimo evoliucija. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 ir 2017 m. priimti sprendimai kreiptis prejudicinio sprendimo į Europos Teisingumo Teismą yra šios evoliucijos svarbiausi įvykiai, todėl abu sprendimai yra nagrinėjami, lyginami jų panašumai ir skirtumai. Atskleidžiamas prejudicinio sprendimo potencialas konstitucinėje jurisprudencijoje, detaliau nagrinėjant netiesioginę ES aktų teisėtumo kontrolės galimybę bei nacionalinio tapatumo sampratą.</p> Paulius Griciūnas Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 113 80 107 10.15388/Teise.2019.113.5 Kreditorių teisė gauti informaciją įmonių bankroto procese https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15913 <p>Šiame straipsnyje nagrinėjamos kreditoriaus teisės gauti informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą įgyvendinimo problemos. Užsienio valstybių teisinis reglamentavimas rodo, kad kreditoriams turi būti sudarytos galimybės aktyviai dalyvauti šiame procese. Būtent laiku teikiama informacija apie įmonės bankroto procesą leidžia kreditoriams pasinaudoti kitomis teisėmis ir daryti įtaką sprendžiant su įmonės bankroto procesu susijusius klausimus. Praktikoje neretai pasitaiko ginčų, kaip šia teise kreditoriai gali pasinaudoti ir kokie jos įgyvendinimo teisėti ribojimai gali būti nustatyti.</p> Remigijus Jokubauskas Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 113 108 122 10.15388/Teise.2019.113.6 Išimties pagal SESV 346 straipsnį reglamentavimo tam tikrose ES valstybėse narėse ypatumai https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15914 <p>Straipsnyje nagrinėjamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose įtvirtintų išimčių taikymo teisinis reglamentavimas tam tikrose ES valstybėse narėse ir vertinama šio teisinio reglamentavimo atitiktis viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje doktrinoje vyraujančioms nuostatoms ir ESTT formuojamai praktikai.</p> Vilius Kuzminskas Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 113 123 138 10.15388/Teise.2019.113.7 E. Privatumo direktyvos įgyvendinimo problemos ir jų sprendimai e. Privatumo reglamento projekte https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/15915 <p>Straipsnyje mėginama pristatyti reikšmingiausias e.&nbsp;Privatumo direktyvos įgyvendinimo praktines problemas bei analizuojama, ar e.&nbsp;Privatumo reglamento projekte sukuriamos jų teisinio sprendimo prielaidos.</p> Edgaras Markevičius Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-12-20 2019-12-20 113 139 154 10.15388/Teise.2019.113.8