Teisė https://www.zurnalai.vu.lt/teise <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press en-US Teisė 1392-1274 <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/teise/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> Duomenys kaip prekė: nuosavybės ir išimtinių teisių koncepcijos https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/29445 <p>Šiame straipsnyje siekiama nustatyti duomenų (asmens duomenų ir neasmeninių duomenų) teisinę prigimtį ir išsiaiškinti, koks metodas (nuosavybės ar išimtinių teisių teorijos) gali būti naudojamas prekybai duomenimis. Straipsnis pradedamas nuo duomenų sampratos ir įvairių jų rūšių analizės, toliau analizuojamos modernios koncepcijos ir teorijos, aiškinančios, kam gali būti priskiriami duomenys ir kokiu pagrindu jie gali būti perduodami ir įgyjami. Šiame kontekste nagrinėjamos dvi teorijos: duomenų nuosavybės teorija ir išimtinių teisių teorija. Remiantis šia analize, pristatomas požiūris į duomenų teisinės prigimties ir teisių į juos nustatymą.</p> Nataliia Filatova-Bilous Autorių teisių (c) 2022 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-29 2022-09-29 124 55 66 10.15388/Teise.2022.124.4 Teisinė reklamos aplinka Ukrainoje https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/27429 <p>Šiuo straipsniu siekiama atkreipti dėmesį į teisinę reklamos aplinką Ukrainoje. Tyrimų rezultatai grindžiami reklaminių santykių ir reklamos srities teisinio reglamentavimo analize, atsižvelgiant į tris klasikinius teisinių santykių elementus: subjektai, objektai ir turinys. Autorius išaiškina teisės aktų, reglamentuojančių santykius reklamos srityje, ypatumus, apibūdina santykių šioje srityje subjektus ir siūlo jų klasifikaciją, taip pat reklamos klasifikavimo kriterijus ir apibrėžia santykių turinį reklamos srityje.</p> Nataliia Bulat Autorių teisių (c) 2022 Nataliia Bulat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-28 2022-09-28 124 8 21 10.15388/Teise.2022.124.1 Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/29440 <p>-</p> Gintaras Švedas Autorių teisių (c) 2022 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-28 2022-09-28 124 1 7 Teismų praktikos tyrimas dėl pirštų atspaudų apdorojimo darbo vietoje pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalies b punktą https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/29441 <p>Asmens duomenų apsauga yra svarbiausias biometrinių duomenų naudojimo teisinis standartas. Pirštų atspaudai yra asmens biometriniai duomenys pagal BDAR 9 straipsnio 1 dalį. Tai taip pat yra ir asmens duomenų, kuriuos reikia apdoroti siekiant užtikrinti teisę į asmens duomenų apsaugą ir sumažinti šios teisės pažeidimo riziką, kategorija. Įsigilinus į šį tyrimą, galima teigti, jog pirštų antspaudų apdorojimo darbo vietoje reiškinys yra problemiškas.</p> Daria Bulgakova Autorių teisių (c) 2022 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-28 2022-09-28 124 22 38 10.15388/Teise.2022.124.2 Ukrainoje registruotos ribotos atsakomybės įmonės akcijų paveldėjimo problematika užsieniečiams https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/29443 <p>The paper&nbsp;aims at the revealing of the possible manifestations of foreign element in a succession of a share in a limited liability company registered in Ukraine; distinguishing the issues which should be governed by&nbsp;<em>lex societatis</em>&nbsp;and&nbsp;<em>lex successionis</em>; determining of&nbsp;<em>lex societatis</em>&nbsp;and&nbsp;<em>lex successionis</em>&nbsp;as well as international competence of notaries and international jurisdiction of courts in the matters of succession of share in a limited liability company registered in Ukraine. To achieve this aim the paper analyses some bilateral international treaties of Ukraine on legal assistance and the Law of Ukraine On Private International Law. The solution of the issues which have not been solved in Ukrainian law was offered taking into consideration the solutions of the Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession, as well as the law of Germany, France, the Netherlands and Switzerland.</p> Iryna Dikovska Autorių teisių (c) 2022 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-28 2022-09-28 124 39 54 10.15388/Teise.2022.124.3 Kriminalistikos mokslo institucijų kriminologinė veikla: įgyvendinimo Ukrainoje koncepcija https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/29446 <p>Šiame straipsnyje analizuojami konceptualūs principai, nuomonės ir idėjos, padedančios suprasti kriminalistikos mokslo privačiosios teorijos esmę, būtent: nagrinėjama kriminalistinės prevencijos idėja. Ištirtos kriminalistinių tyrimų atsiradimo ir plėtros empirinės prielaidos: empirinių faktų kriminalistikos ir kitų mokslų teorijoje kaupimas, integracinių procesų raiška. Suformuluoti teoriniai ir taikomieji ekspertinės prevencijos privačiosios teorijos pagrindai.</p> Nataliia Filipenko Hanna Spitsyna Autorių teisių (c) 2022 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-28 2022-09-28 124 67 80 10.15388/Teise.2022.124.5 Dėl teisės į kūrybos laisvę ir turtinių teisių konflikto gatvės meno kontekste https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/29447 <p>Šiame straipsnyje aptariama gatvės menininkų teisė į meninės išraiškos rezultatą pastato savininko ir architekto atžvilgiu, įvertinant gatvės menininko teisių padėtį, palyginti su pastarųjų subjektų teisėmis. Gatvės kultūroje įsitvirtinus grafičiui ar kitai gatvės meno išraiškai, neatsiejamai susijusiai su kitų asmenų teise į nekilnojamąjį turtą, minėtų asmenų teisių ir interesų konfliktas&nbsp;– neišvengiamas. Tvirtinama, kad gatvės menininkas ne visada gali reikalauti autoriaus teisių turėtojo statuso, tačiau hierarchijoje dažnu atveju jo teisės yra viršesnės už atitinkamų subjektų teises.</p> Sergiy Glotov Autorių teisių (c) 2022 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-28 2022-09-28 124 81 93 10.15388/Teise.2022.124.6 Teisė į gynybą baudžiamajame procese: tarptautinės teisės aspektai https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/29448 <p>Straipsnyje kalbama apie teisę į gynybą baudžiamajame procese, vadovaujantis tarptautinės teisės normomis. Pažymima, kad teisės į gynybą užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių baudžiamosios teisenos principų ir būtina teisingo teismo proceso sąlyga. Ypatingas dėmesys skiriamas teisei į savigyną (asmeninę gynybą), teisei į gynybą savarankiškai pasitelkiant teisinę pagalbą bei suteikiamą (garantuojamą) teisinę pagalbą. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad teisė į gynybą tarptautiniuose žmogaus teisių teismuose ir tarptautiniuose baudžiamuosiuose teismuose grindžiama tais pačiais principais, o teisės į gynybą instituto suvokimas šiose institucijose yra vienodas.</p> Vitalii Gutnyk Autorių teisių (c) 2022 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-28 2022-09-28 124 94 106 10.15388/Teise.2022.124.7 Apklausa Ukrainos baudžiamajame procese https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/29449 <p>Straipsnio tikslas yra ištirti apklausos institutą Ukrainos baudžiamajame procese, ypatingą dėmesį skiriant ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams panaudoti teisme. Autorė siekia nustatyti pagrindines apklausos procedūros problemas ir parodymų panaudojimo teisme pagrindus. Aptariami apklausą reguliuojančių teisės aktų pakeitimų projektai ir doktrinos nuomonės. Straipsnio išvadose pateikiama siūlymų peržiūrėti ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų panaudojimą teisme dėl vaikų parodymų ir parodymų karo metu.</p> Iryna Hloviuk Autorių teisių (c) 2022 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-28 2022-09-28 124 107 116 10.15388/Teise.2022.124.8 Baudžiamasis nusikaltimas ar civilinis ginčas: nesąžiningos informacinės veiklos vertinimas pagal Ukrainos baudžiamuosius įstatymus https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/29450 <p>The article&nbsp;provides a criminal assessment of unfair information business (“information fraud”). Based on the analysis of the Supreme Court’s positions and through the prism of such manifestations as nonfulfillment of obligations and improper fulfillment of obligations (untimely, incomplete and poor-quality fulfillment of obligations in the form of service), it is determined whether this phenomenon falls under criminal fraud within the legislation of Ukraine.</p> Daryna Yevtieieva Autorių teisių (c) 2022 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-28 2022-09-28 124 117 124 10.15388/Teise.2022.124.9