Teisė https://www.zurnalai.vu.lt/teise <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> en-US <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/teise/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> gintaras.svedas@tf.vu.lt (Gintaras Švedas) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Mon, 21 Jun 2021 06:39:52 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redakcinė kolegija ir turinys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24275 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Autorių teisių (c) 2021 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24275 Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0000 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24276 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Autorių teisių (c) 2021 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24276 Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0000 Teisės viešpatavimas kaip Europos žmogaus teisių konvencijos kelrodis – Strasbūro Teismas ir teisėjų nepriklausomumas https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24277 <p>Pagal Europos žmogaus teisių konvenciją (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją) teisės viešpatavimas yra konstitucinės svarbos principas, dešimtmečius kreipęs Strasbūro Teismo jurisprudencijos raidą. Straipsnyje aptariami šio principo, kaip „Europos viešosios tvarkos“ pamatinio sando, ideologinė šerdis ir jos trys normatyviniai matmenys, kaip jie įtvirtinti Teismo jurisprudencijoje. Autorius toliau aptaria svarbiausią teisės viešpatavimo struktūrinį principą – teisėjų nepriklausomumą.</p> Robert Spano Autorių teisių (c) 2021 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24277 Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0000 Teisėkūra ir konstitucinė jurisprudencija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24278 <p>Straipsnyje&nbsp;analizuojamos teisėkūros, koreguojančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies nuostatas, tendencijos, taip pat nagrinėjama konstitucinė jurisprudencija, kurioje buvo tiriama atskirų Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies nuostatų atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ir Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų reikšmė baudžiamajai teisėkūrai.</p> Jonas Prapiestis | Gintaras Švedas | Darius Prapiestis Autorių teisių (c) 2021 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24278 Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0000 Europos Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės kaip finansinės apskaitos standartų taikymo apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu pavyzdys https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24279 <p>Straipsnyje nagrinėjama CCCTB samprata, santykis su finansinės apskaitos teisiniu reguliavimu, konkretūs finansinės apskaitos teisinio reguliavimo taikymo CCCTB pavyzdžiai ir reikšmė. Tyrimu siekiama atskleisti ir įvertinti finansinės apskaitos standartų taikymo CCCTB reikalingumą.</p> Martynas Endrijaitis Autorių teisių (c) 2021 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24279 Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0000 Ar pasaulinės kosmetinės chirurgijos teisinės problemos aplenkia Lietuvą? https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24280 <p>Šiame straipsnyje atliekamas kai kurių kosmetinės chirurgijos teisinių problemų ir jų apraiškų teisės mokslo straipsniuose empirinis tyrimas užsienyje ir Lietuvoje. Straipsnyje analizuojama, ar kosmetinės chirurgijos teisinės problemos, kurios yra analizuojamos autoritetingų duomenų bazių&nbsp;<em>Scopus</em>&nbsp;ir&nbsp;<em>Clarivate analytics</em>&nbsp;mokslo straipsniuose, yra susijusios su kosmetinės chirurgijos teisinėmis problemomis, kurios yra analizuojamos autoritetinguose Lietuvos teisės mokslo žurnaluose ir Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa) esančiuose mokslo straipsniuose.</p> Justyna Levon | Dovilė Valančienė Autorių teisių (c) 2021 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24280 Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0000 Dukterinės bendrovės vadovo, valdybos narių galimybė veikti bendrovių grupės interesais https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24281 <p>Pagal esamą Lietuvos bendrovių teisinį reguliavimą, dukterinės bendrovės vadovas, valdybos nariai turi pareigą veikti tik dukterinės bendrovės interesais ir neturi galimybės veikti bendrovių grupės interesais. Europos modelinio bendrovių teisės akto 15 skyriaus 16 straipsnio nuostatos numato dukterinės bendrovės vadovo, valdybos narių galimybę veikti bendrovių grupės interesais. Atitinkamai šiame straipsnyje analizuojama, ar esamas Lietuvos bendrovių teisinis reguliavimas turėtų būti keičiamas ir jame būtų numatyta galimybė dukterinės bendrovės vadovui, valdybos nariams veikti bendrovių grupės interesais.</p> Edvinas Bakanauskas Autorių teisių (c) 2021 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24281 Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0000 Įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24282 <p>Straipsnyje analizuojama įrodymų leistinumo reikšmė Lietuvos civiliniame procese. Atlikta įvairių teisės šaltinių analizė leidžia įrodymų leistinumą civiliniame procese sieti ne tik su vienu iš įrodymų požymių, bet ir su šio instituto civiliniame procese įgyvendinamais tikslais, t. y. įrodinėjimo kokybės, ekonomiško proceso, sąžiningo ir teisingo proceso ir kitų vertybių užtikrinimu.<br>Įrodymų leistinumo reikšmei sumažinti esminę įtaką daro su visu įrodinėjimo procesu susiję aspektai&nbsp;– laisvo įrodymų vertinimo principas, materialiosios tiesos nustatymo tikslas ir procesinės normos, nustatančios teisėją kaip galutinį įrodymų leistinumo ir faktų nustatymo vertintoją. Dėl įrodymų leistinumo instituto tikslų civiliniame procese yra būtina rasti galimus sprendimus, kurie užtikrintų tinkamesnį šio instituto ir jo reikšmę nulemiančių priežasčių santykį.</p> Jurgis Bartkus Autorių teisių (c) 2021 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24282 Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0000 Naujoji Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių aspektų – maksimalaus harmonizavimo pasirinkimas ir reikšmė https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24283 <p>Straipsnyje analizuojamas Vartojimo prekių pardavimo direktyvos maksimalaus harmonizavimo pobūdis, jo pasirinkimo tikslai, praktinė reikšmė ir argumentuojama, kad nors direktyva ir nebus radikaliai keičiamas bendras vartotojų apsaugos lygis, jos priėmimas leidžia numanyti, kad vartotojų apsaugos srities teisinės priemonės pasitelkiamos ne pamatinėms vartotojų apsaugos problemoms spręsti, o bendrosios rinkos integracijai gilinti.</p> Agnė Selvestravičiūtė Autorių teisių (c) 2021 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24283 Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0000 Ūkio subjektų veiklos priežiūros pokytis https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24284 <p>Šiame straipsnyje analizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūros, kaip viešojo administravimo srities, esmė ir paskirtis bei vertinimas nacionalinėje administracinėje teisėje. Keliamas klausimas, ar ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje įvyko paradigminis pokytis ir kokie yra jo raiškos būdai.</p> Eimantė Šilvaitė Autorių teisių (c) 2021 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/24284 Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0000